Poradnik Przedsiębiorcy

Czy dla świadczących usługi szkoleniowe GTU 12 jest odpowiednim oznaczeniem?

Prowadzę firmę zajmującą się świadczeniem usług nauczania języków obcych objętych kodem PKWiU 85.59.11. W jaki sposób oznaczyć tego rodzaju usługi szkoleniowe GTU w nowym pliku JPK_V7?

 

Kamil, Szklarska Poręba

Kody GTU, czyli grupy towarów i usług, odnoszą się do faktur VAT, faktur zaliczkowych, końcowych, VAT marża, korygujących oraz faktur do paragonu. Zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług w JPK_V7 czynni podatnicy VAT mają obowiązek wykazywania 13 kodów GTU w zależności od dokonanej transakcji sprzedaży.

Kody GTU należy wykazywać w JPK_V7. Nie są one obowiązkowymi elementami faktury VAT (nie ma potrzeby umieszczania ich na fakturze).
Zgodnie z § 10 ust. 3 wyżej wspomnianego rozporządzenia w przypadku usług „o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych” należy stosować GTU 12.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że w przepisach nie występuje dokładna definicja usług o charakterze niematerialnym, które będą oznaczane kodem GTU 12. Dlatego też departament określił pomocną listę sprzedaży podlegającą pod GTU 12 wraz z PKWiU, która wskazuje usługi:

 • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): PKWiU: 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19;
 • księgowe: PKWiU: 69.20.2;
 • prawne: PKWiU: 69.1;
 • zarządcze: PKWiU: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1;
 • marketingowe: PKWiU: 73.11.12;
 • firm centralnych: PKWiU: 70.1;
 • reklamowe: PKWiU: 73.1;
 • badania rynku i opinii publicznej: PKWiU: 73.2;
 • badań naukowych i prac rozwojowych: PKWiU: 72;
 • szkoleniowe: PKWiU: 85.

Zgodnie z powyższym w przypadku usługi nauczania języków obcych objętych kodem PKWiU 85.59.11 należy zatem stosować GTU 12.

Przykład 1.

Pan Mirosław 20 września wykonał jednorazową usługę nauczania języka obcego. Sprzedaż ta została udokumentowana fakturą VAT wystawioną 2 października. Po wystawieniu faktury pan Mirosław zdecydował się na udzielenie rabatu, co udokumentował 3 października fakturą korygującą. Potwierdzenie otrzymania korekty przez nabywcę uzyskał tego samego dnia. W jaki sposób należy wykazać obie faktury?

W tym przypadku pan Mirosław wykazuje fakturę VAT z 2 października w JPK_VAT oraz deklarację VAT za wrzesień (zgodnie z powstaniem obowiązku podatkowego), natomiast korekta będzie wykazana w JPK_V7 za październik wraz z kodem GTU 12.

W przypadku gdy podatnik wystawi fakturę korygującą, dla której obowiązek podatkowy powstaje 1 października lub później, dla faktury wykazanej w deklaracji VAT i JPK_VAT do 30 września 2020 włącznie korektę należy uzewnętrznić w JPK_V7 z kodem GTU (jeżeli sprzedaż z danej faktury jest objęta jednym z kodów GTU) – bez względu na to, że faktura pierwotna nie została wykazana z GTU.

Usługi szkoleniowe GTU 12

Zgodnie z § 10 ust. 3 przywoływanego już rozporządzenia w przypadku faktur odnoszących się do sprzedaży usług szkoleniowych o PKWiU: 85 należy stosować GTU 12. Szczególny rodzaj usług szkoleniowych wraz z dokładnym symbolem PKWiU przedstawia poniższa tabela.

Symbol PKWiU 2015

Nazwa grupowania

85

USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI

85.1

USŁUGI PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

85.2

USŁUGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

85.20.11

Usługi szkół podstawowych on-line

85.20.12

Usługi szkół podstawowych, z wyłączeniem usług szkół podstawowych on-line

85.3

USŁUGI GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH

85.31

USŁUGI GIMNAZJÓW I LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

85.31.1

USŁUGI GIMNAZJÓW

85.31.11

Usługi gimnazjów on-line

85.31.12

Usługi gimnazjów, z wyłączeniem usług gimnazjów on-line

85.31.2

USŁUGI LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

85.31.22

Usługi liceów ogólnokształcących, z wyłączeniem usług liceów ogólnokształcących on-line

85.32

USŁUGI SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, 

Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH

85.32.1

USŁUGI BRANŻOWYCH SZKÓŁ I i II STOPNIA

85.32.11

Usługi branżowych szkół I i II stopnia on-line

85.32.12

Usługi branżowych szkół I i II stopnia, z wyłączeniem usług branżowych szkół I i II stopnia on-line, oraz usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy

85.32.12.1

Usługi branżowych szkół I stopnia, z wyłączeniem usług branżowych szkół I stopnia on-line

85.32.12.3

Usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy

85.32.2

USŁUGI TECHNIKÓW

85.32.21

Usługi techników on-line

85.32.22

Usługi techników, z wyłączeniem usług techników on-line

85.4

USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH I USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH

85.41

USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH, KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

85.41.11

Usługi szkół policealnych on-line

85.41.12

Usługi szkół policealnych, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line

85.41.13

Usługi kolegiów pracowników służb społecznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli on-line

85.41.14

Usługi kolegiów pracowników służb społecznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli, z wyłączeniem usług kolegiów pracowników służb społecznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli on-line

85.41.14.1

Usługi kolegiów pracowników służb społecznych, z wyłączeniem usług kolegiów pracowników służb społecznych on-line

85.41.14.2

Usługi placówek doskonalenia nauczycieli, z wyłączeniem usług placówek doskonalenia nauczycieli on-line

85.42

USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH

85.42.11

Usługi szkół wyższych o profilu zawodowym (studia krótkiego cyklu) on-line

85.42.12

Usługi szkół wyższych o profilu zawodowym (studia krótkiego cyklu), z wyłączeniem usług szkół on-line

85.42.2

USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH W ZAKRESIE STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

85.42.21

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia oraz studiów podyplomowych on-line

85.42.22

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia oraz studiów podyplomowych, z wyłączeniem usług szkół wyższych online

85.42.3

USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH W ZAKRESIE STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH

85.42.31

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich on-line

85.42.32

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line

85.42.4

USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH W ZAKRESIE STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA

85.42.41

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia on-line

85.42.42

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line

85.5

USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI

85.51

USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

85.52

USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

85.52.11

Usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca

85.52.12

Usługi świadczone przez szkoły muzyczne i nauczycieli muzyki

85.52.13

Usługi świadczone przez szkoły sztuk pięknych

85.52.19

Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej

85.53

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SZKOŁY NAUKI JAZDY, NAUKI PILOTAŻU LUB ŻEGLARSTWA

85.53.11

Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy

85.53.12

Usługi świadczone przez szkoły nauki pilotażu lub żeglarstwa

85.59

USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

85.59.11

Usługi nauczania języków obcych

85.59.12

Kursy komputerowe

85.59.13

Usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.13.1

Usługi w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

85.59.13.2

Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.14

Korepetycje udzielane w domu

85.59.19

Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.6

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE EDUKACJĘ

Usługi szkoleniowe jako usługi ciągłe a GTU 12

Usługi szkoleniowe świadczone przez długi czas należy oznaczać GTU 12 w JPK_V7 w momencie ich wykonania – usługi ciągłe uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, którego dotyczą płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Dotyczy to sprzedaży, w której określane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. Jeżeli usługi szkoleniowe są świadczone w sposób ciągły dłużej niż przez 12 miesięcy i jednocześnie w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, usługę tę uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Przykład 2.

Pan Jan zdecydował się na udzielanie korepetycji w domu klienta w zakresie nauki języka obcego. Usługi te miały być świadczone w sposób ciągły od 1 września do 31 grudnia. Zgodnie z założeniami będą one rozliczane w okresach miesięcznych. Faktury dokumentujące usługi pan Jan wystawia 5. dnia miesiąca za miesiąc wcześniejszy. Które z nich należy wykazać wraz z kodem GTU 12?

W tym przypadku faktura za wrzesień, wystawiona 5 października, będzie wykazana w JPK_VAT oraz deklaracji VAT za wrzesień bez kodu GTU. Natomiast kolejne faktury pan Jan ma obowiązek wykazać w JPK_V7 wraz z GTU 12 (gdyż obowiązek podatkowy dla kolejnych faktur będzie powstawał za okres od października, czyli od momentu obowiązkowego stosowania JPK_V7 i GTU).

Usługi szkoleniowe GTU w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl zdefiniowanie kodu GTU 12 dla faktury sprzedaży możliwe jest po wybraniu odpowiednich kodów GTU w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK_V7 » GTU.

Usługi szkoleniowe gtu

W ten sposób wybrane kody GTU będą dostępne:

 • w momencie wystawiania faktury;
 • przy dodawaniu oraz modyfikowaniu produktów lub usług na magazynie (w systemie możliwe jest przypisanie kodu GTU do konkretnego produktu i usługi).

W celu wystawienia faktury należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ / WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY.

Wówczas w polu GTU:

 • użytkownik ma możliwość przypisania kodu GTU 12 dla wybranej pozycji;
 • system automatycznie umieści kod GTU 12, jeżeli produkt został wybrany z magazynu, a użytkownik wcześniej oznaczył produkt na magazynie kodem GTU 10.

usługi szkoleniowe gtu