0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy dla świadczących usługi szkoleniowe GTU 12 jest odpowiednim oznaczeniem?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę firmę zajmującą się świadczeniem usług nauczania języków obcych objętych kodem PKWiU 85.59.11. W jaki sposób oznaczyć tego rodzaju usługi szkoleniowe GTU w nowym pliku JPK_V7?

 

Kamil, Szklarska Poręba

Kody GTU, czyli grupy towarów i usług, odnoszą się do faktur VAT, faktur zaliczkowych, końcowych, VAT marża, korygujących oraz faktur do paragonu. Zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług w JPK_V7 czynni podatnicy VAT mają obowiązek wykazywania 13 kodów GTU w zależności od dokonanej transakcji sprzedaży.

Kody GTU należy wykazywać w JPK_V7. Nie są one obowiązkowymi elementami faktury VAT (nie ma potrzeby umieszczania ich na fakturze).
Od 1 lipca 2021 roku ustawodawca doprecyzował w powyższym rozporządzeniu szczegółowy zakres usług które powinny posiadać oznaczenie GTU_12. Są to usługi takie jak:

 • doradcze, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19);
 • w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2);
 • prawne: PKWiU: 69.1;
 • zarządcze: PKWiU: 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1;
 • firm centralnych: PKWiU: 70.1;
 • reklamowe lub marketingowe: PKWiU: 73.1;
 • badania rynku i opinii publicznej: PKWiU: 73.2;
 • badań naukowych i prac rozwojowych: PKWiU: 72;
 • w zakresie pozaszkolnych form edukacji: PKWiU 85.5.

Zgodnie z powyższym w przypadku usługi nauczania języków obcych objętych kodem PKWiU 85.59.11 należy zatem stosować GTU 12.

Przykład 1.

Pan Mirosław 20 czerwca wykonał jednorazową usługę nauczania języka obcego. Sprzedaż ta została udokumentowana fakturą VAT wystawioną 2 lipca. Po wystawieniu faktury pan Mirosław zdecydował się na udzielenie rabatu, co udokumentował 3 lipca fakturą korygującą. Potwierdzenie otrzymania korekty przez nabywcę uzyskał tego samego dnia. W jaki sposób należy wykazać obie faktury?

W tym przypadku pan Mirosław wykazuje fakturę VAT z 2 lipca w JPK_V7M za czerwiec (zgodnie z powstaniem obowiązku podatkowego) wraz z kodem GTU_12, natomiast korekta będzie wykazana w JPK_V7M za lipiec wraz z kodem GTU 12.

Usługi szkoleniowe GTU 12

Zgodnie z § 10 ust. 3 przywoływanego już rozporządzenia w przypadku faktur odnoszących się do sprzedaży usług szkoleniowych o PKWiU: 85 należy stosować GTU 12. Szczególny rodzaj usług szkoleniowych wraz z dokładnym symbolem PKWiU przedstawia poniższa tabela.

Symbol PKWiU Nazwa grupowania

85.5

USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI

85.51

USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

85.52

USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

85.52.11

Usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca

85.52.12

Usługi świadczone przez szkoły muzyczne i nauczycieli muzyki

85.52.13

Usługi świadczone przez szkoły sztuk pięknych

85.52.19

Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej

85.53

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SZKOŁY NAUKI JAZDY, NAUKI PILOTAŻU LUB ŻEGLARSTWA

85.53.11

Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy

85.53.12

Usługi świadczone przez szkoły nauki pilotażu lub żeglarstwa

85.59

USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

85.59.11

Usługi nauczania języków obcych

85.59.12

Kursy komputerowe

85.59.13

Usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.13.1

Usługi w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

85.59.13.2

Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.14

Korepetycje udzielane w domu

85.59.19

Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Usługi szkoleniowe jako usługi ciągłe a GTU 12

Usługi szkoleniowe świadczone przez długi czas należy oznaczać GTU 12 w JPK_V7 w momencie ich wykonania – usługi ciągłe uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, którego dotyczą płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Dotyczy to sprzedaży, w której określane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. Jeżeli usługi szkoleniowe są świadczone w sposób ciągły dłużej niż przez 12 miesięcy i jednocześnie w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, usługę tę uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Przykład 2.

Pan Jan zdecydował się na udzielanie korepetycji w domu klienta w zakresie nauki języka obcego. Usługi te miały być świadczone w sposób ciągły od 1 września do 31 grudnia. Zgodnie z założeniami będą one rozliczane w okresach miesięcznych. Faktury dokumentujące usługi pan Jan wystawia 5. dnia miesiąca za miesiąc wcześniejszy. Które z nich należy wykazać wraz z kodem GTU 12?

W tym przypadku faktura za wrzesień, wystawiona 5 października, będzie wykazana w JPK_VAT oraz deklaracji VAT za wrzesień bez kodu GTU. Natomiast kolejne faktury pan Jan ma obowiązek wykazać w JPK_V7 wraz z GTU 12 (gdyż obowiązek podatkowy dla kolejnych faktur będzie powstawał za okres od października, czyli od momentu obowiązkowego stosowania JPK_V7 i GTU).

Usługi szkoleniowe GTU w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl zdefiniowanie kodu GTU 12 dla faktury sprzedaży możliwe jest po wybraniu odpowiednich kodów GTU w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK_V7 » GTU.

Usługi szkoleniowe gtu

W ten sposób wybrane kody GTU będą dostępne:

 • w momencie wystawiania faktury;
 • przy dodawaniu oraz modyfikowaniu produktów lub usług na magazynie (w systemie możliwe jest przypisanie kodu GTU do konkretnego produktu i usługi).

W celu wystawienia faktury należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ / WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY.

Wówczas w polu GTU:

 • użytkownik ma możliwość przypisania kodu GTU 12 dla wybranej pozycji;
 • system automatycznie umieści kod GTU 12, jeżeli produkt został wybrany z magazynu, a użytkownik wcześniej oznaczył produkt na magazynie kodem GTU 10.

usługi szkoleniowe gtu

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów