0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Utrata prawa do metody kasowej VAT w 2015 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozliczanie podatku VAT metodą kasową wiąże się ze szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego. Jeśli sprzedaż dokonywana jest na rzecz czynnych podatników VAT, obowiązek podatkowy powstaje w chwili otrzymania całości lub części zapłaty. Jeśli sprzedaż dokonywana jest dla innych podmiotów (np. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), obowiązek ten powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Czy wiesz, kiedy może nastąpić utrata prawa do metody kasowej VAT?

Metoda kasowa - tylko dla małych podatników

Warunkiem korzystania z metody kasowej jest status małego podatnika. Za małego podatnika uchodzi podmiot, którego wartość sprzedaży (wraz z podatkiem należnym) w roku poprzednim, nie przekroczyła 1.200.000 euro. Dla podmiotów wynagradzanych prowizyjnie limit wynosi 45.000 euro.

Kto w 2015 r. traci prawo do metody kasowej?

Utrata statusu małego podatnika wiąże się jednocześnie z utratą prawa do kasowej metody rozliczeń. Limity dla małego podatnika w 2015 roku są nieco niższe niż w roku 2014. W związku z tym występują sytuacje, w których mały podatnik nie przekroczył limitu obrotów określonego na 2014 rok, a mimo to utracił status małego podatnika z dniem 1 stycznia 2015 r.

Aktualnie w przeliczeniu na polską walutę limity wynoszą: 5.015.000 zł - wartość sprzedaży w roku poprzednim oraz 188.000 zł - dla podmiotów wynagradzanych prowizyjnie. Oznacza to, iż podmioty, które osiągnęły w 2014 roku obroty przekraczające ww. limit w 2015 tracą prawo do rozliczania się metodą kasową.

Przykład 1.

Pan Jan w 2014 r. korzystał z kasowej metody rozliczania VAT. Wartość sprzedaży brutto w 2014 roku wynosi 5.050.000 zł i nie przekracza limitu dla małego podatnika ustalonego na 2014 r. - 5.068.000 zł. Wartość sprzedaży przekracza jednak limit ustalony na 2015 r. - 5.015.000 zł. W związku z tym wraz z początkiem 2015 r. pan Jan utracił status małego podatnika oraz prawo do stosowania metody kasowej. Pan Jan od 1 stycznia 2015 roku zobowiązany jest rozliczać się z podatku VAT zgodnie z zasadami ogólnymi.

Utrata prawa do metody kasowej VAT- co należy zrobić?

Podatnik, który z dniem 1 stycznia 2015 utracił status małego podatnika, a jednocześnie prawo do kasowej metody rozliczeń, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy. W tym celu należy dokonać zgłoszenia aktualizującego VAT-R. Zawiadomienie to powinno być złożone w ciągu 7 dni od utraty prawa do metody kasowej VAT.

Utrata prawa do stosowania metody kasowej - rozliczanie VAT

Po utracie prawa do stosowania metody kasowej istnieje możliwość wyboru kwartalnego rozliczania VAT, jednak najczęściej stosuje się rozliczenie miesięczne. Wynika to z faktu, iż przy wyborze kwartalnego rozliczania podmiot zobowiązany jest opłacać zaliczki na podatek na zasadach określonych w art. 103 ust. 2a-2g ustawy o VAT. Zasady te mogą nie być dla podatników korzystne. Gdy jednak mimo utrudnień podatnik decyduje się na kwartalne rozliczanie VAT, jego obowiązkiem jest powiadomienie o swojej decyzji naczelnika urzędu skarbowego do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który pierwszy raz składa deklarację kwartalną. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak przekazanie informacji o wyborze miesięcznego lub kwartalnego rozliczenia wraz ze zgłoszeniem aktualizującym VAT-R.

Transakcje nierozliczone a VAT po utraceniu prawa do metody kasowej

Podczas stosowania metody kasowej obowiązek podatkowy powstaje w chwili uregulowania zapłaty wynikającej z transakcji. W przypadku transakcji, wobec których obowiązek podatkowy nie zdążył powstać (nie wpłynęła zapłata) przed utraceniem prawa do metody kasowej, rozliczenia dokonuje się na dotychczasowych zasadach - zgodnie z metodą kasową.

Jeśli idzie o VAT naliczony - podczas stosowania metody kasowej podatnik ma prawo odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty. Jednak jeśli przedsiębiorca dokona zakupów w czasie stosowania metody kasowej, zapłaci dopiero po utraceniu prawa do jej stosowania - taką transakcje mimo wszystko należy rozliczyć zgodnie z zasadami metody kasowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów