0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Metoda kasowa VAT a przychody z Allegro, czy można zastosować

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Artykuł podejmuje tematykę osób, które uzyskują przychody w ramach sprzedawania towarów na portalu www.allegro.pl. Wskazane zostanie, jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby móc skorzystać z metody kasowej VAT, czy płyną z tego jakieś korzyści w porównaniu do klasycznego rozliczania podatku należnego – na podstawie metody memoriałowej. Dodatkowo w artykule znajdą się informacje dotyczące zgłoszenia zamiaru rozliczania się w ten sposób. Dowiedz się czy metoda kasowa VAT jest korzystnym rozwiązaniem!

Czym jest metoda kasowa VAT?

Niektórzy podatnicy w celu ograniczenia zatorów płatniczych oraz poprawy płynności finansowej przedsiębiorców mogą korzystać z metody kasowej zamiast metody memoriałowej.

Metoda kasowa VAT różni się od standardowego rozliczania podatku należnego datą jego ujęcia w deklaracji VAT. W standardowym rozliczaniu obowiązek podatkowy powstaje w dacie sprzedaży, zaś przy metodzie kasowej – w dacie otrzymania całości lub części zapłaty.

Dzień otrzymania części lub całości zapłaty nie ulega żadnym ograniczeniom, jeśli nabywcą oferowanych przez stronę www.allegro.pl rzeczy jest inny przedsiębiorca, który również jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jeżeli jednak nabywcą nie jest czynny podatnik VAT, a konsument – osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej – podatek należy wówczas odprowadzić nie później niż 180 dni od daty sprzedaży towaru.

Wcześniej termin ten wynosił 90 dni, ale wydłużono go na korzyść małego podatnika. Przyczyną było umożliwienie małym przedsiębiorcom łatwiejszego i korzystniejszego dla nich finansowo rozliczania podatku, to znaczy dopiero po otrzymaniu zapłaty, a nie przed, kiedy, de facto, podatek był opłacany z własnych środków przedsiębiorcy.

Przed wskazanymi terminami, w przypadku braku zapłaty należności nie ma obowiązku ujmowania wartości podatku VAT z faktury sprzedaży w deklaracjach VAT i pliku JPK_VAT.

Metoda kasowa - kto może skorzystać?

Metoda kasowa VAT może być stosowana przez przedsiębiorców będących tzw. małymi podatnikami. Definicja tego pojęcia znajduje się w art. 2 ust. 25 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Na to miano zasługują przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży, wraz z kwotą podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotówkach kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Unijne uregulowania stanowią, że wartość tę można podnieść do 2 000 000 euro lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej po zasięgnięciu opinii komitetu ds. VAT, czego zaniechano w Polsce.

Jeszcze wyższe obostrzenia w definiowaniu małego podatnika dotyczą tych, którzy prowadzą przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzają funduszami inwestycyjnymi, są agentami, zleceniobiorcami albo innymi osobami, które świadczą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – w ich wypadku kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonane usługi, wraz z kwotą podatku, nie mogą przekroczyć w ubiegłym roku podatkowym wyrażonej w złotówkach kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Przeliczeń kwot w euro dokonuje się dla każdego roku według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W 2020 limit dla małego podatnika wynosi 5 248 000 zł.

Kiedy złożyć wniosek o rozliczenie w ten sposób?

Metoda kasowa VAT jest stosowana dobrowolnie przez podatnika. Zgłoszenia jej wyboru należy dokonać w urzędzie skarbowym, który jest właściwy ze względu na miejsce wykonywania przez przedsiębiorcę – sprzedawcę – działalności gospodarczej, która podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 96 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT.

Wybór ten zgłasza się na formularzu VAT-R. W części C druku – obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług – należy zaznaczyć wybór metody kasowej, która jest punktem 39. formularza.  Dodatkowo wskazuje się kwartał lub rok, który będzie stanowił początek stosowania metody kasowej.

Podatnik może wybrać tę metodę od początku prowadzenia swojej działalności gospodarczej, ale także może to zrobić już w trakcie.

Co istotne, metoda kwotowa powoduje rozliczenie kwartalne, zatem przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy, jak i ten, który już istnieje w obrocie gospodarczym dłuższy czas, ale rozlicza się w systemie miesięcznym, musi wybrać – zaznaczyć na formularzu – kwartalną możliwość rozliczania się (punkt 44. formularza VAT-7), a także wskazać wybór rozliczania się, składając deklarację VAT-7K (punkt 50. formularza VAT-7).

Jeżeli zaś sprzedawca wybiera tę metodę w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, formularz VAT-7 musi złożyć do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym planuje rozliczanie podatku VAT metodą kasową.

Rolą organu – właściwego miejscowo urzędu skarbowego – jest przyjęcie zawiadomienia, nie wyraża on na to swojej zgody.

W przypadku wyboru metody kasowej można z niej zrezygnować dopiero po upływie 12 miesięcy.

Metoda kasowa VAT a deklaracje podatkowe

Dokonywanie rozliczeń metodą kasową obliguje małego podatnika do składania deklaracji podatkowych w terminach do 25. dnia następującego po kolejnym kwartale, nie muszą oni bowiem składać deklaracji co miesiąc, a co trzy.

Deklaracje składane przez małych podatników (VAT-7K) za okresy kwartalne należą do tych regularnych. Zaletami deklaracji kwartalnych są:

  • rzadsza konieczność kontaktu z osobą świadczącą usługi księgowe na rzecz podatnika;

  • rzadsze składanie deklaracji podatkowych;

  • opóźnienie momentu, w którym należy wpłacić do urzędu skarbowego podatek.

Z drugiej strony, w przypadku uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, otrzymuje się go dopiero po trzech miesiącach. Jednorazowa kwota rozliczenia po trzech miesiącach jest również niewątpliwie wyższa niż przy rozliczeniu comiesięcznym.

Metoda kasowa VAT a przekroczenie równowartości 1 200 000 euro sprzedaży

Co wskazano powyżej, metoda kasowa VAT może być stosowana przez tzw. małych podatników. Warto jednak rozważyć, co w sytuacji, gdy w toku prowadzenia działalności gospodarczej ich obroty ulegną zwiększeniu na tyle, że utracą ten statut. Czy nadal mogą oni korzystać z uprzywilejowanej metody, czy też muszą rozliczać się na standardowych zasadach?

Przykład 1.

Marian Nowak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Duplex Marian Nowak, sprzedaje za pośrednictwem portalu www.allegro.pl drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne. W 2016 roku wybrał metodę kasową rozliczania podatków. Jednak w 2019 roku jego sprzedaż została rozwinięta na dużą skalę – obroty w 2019 r. przekroczyły 6 000 000 zł. Czy w takiej sytuacji nadal może korzystać z metody kasowej rozliczeń?

W zaprezentowanej sytuacji Marian Nowak stracił prawo do metody kasowej i od dnia, w którym przekroczył ustawowo wskazaną sumę, musi rozliczać się według metody memoriałowej – już od momentu, w którym dokonał sprzedaży, niezależnie od tego, czy otrzymał za nie zapłatę w całości lub w części. Od tej chwili musi także składać deklaracje podatkowe co miesiąc, a nie co trzy, tak jak w przypadku metody kasowej.

Co istotne, także przedsiębiorca, który w ciągu roku od rozpoczęcia rozliczania się metodą kasową przekroczył równowartość 1 200 000 euro – mimo iż ta metoda może trwać minimalnie 12 miesięcy – traci prawo do rozliczania się w ten sposób. Jest to jednak nieczęsta sytuacja w przypadku małych sprzedawców, którzy swoją działalność i przychód osiągają głównie na www.allegro.pl, dlatego stanowi raczej tylko teoretyczne rozważenie, o którym jednak warto wspomnieć.

Podsumowując dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i zajmują się sprzedażą towarów na stronie internetowej www.allegro.pl, rozliczenie na podstawie metody kasowej jest korzystne. Instytucja małego podatnika została wprowadzona w celu ochrony przedsiębiorców, którzy nie posiadają bardzo wysokich obrotów. Mogą oni wybrać kasową metodę rozliczenia, dzięki której kwestie podatkowe nie są dla nich tak bardzo zajmujące, ponieważ dokonują ich kwartalnie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów