0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Utrata prawa do metody kasowej VAT w 2015 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Metoda kasowa przeznaczona jest wyłącznie dla małych podatników, dlatego jednocześnie z utratą tego statusu, traci się uprawnienia do korzystania z metody kasowej. W 2015 roku limit obrotów wzrośnie, dlatego też część podmiotu utraci przywileje płynące z poprzedniego statusu.

Metoda kasowa - dla kogo

Metodą kasową mogą rozliczać się jedynie mali podatnicy. Ten rodzaj rozliczenia podatku VAT wiąże się ze szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego i właśnie z tego względu jest korzystny dla dla małych podatników.Za małego podatnika uchodzi podmiot, którego wartość sprzedaży (wraz z podatkiem należnym) w roku poprzednim, nie przekroczyła 1.200.000 euro. Dla podmiotów wynagradzanych prowizyjnie limit wynosi 45.000 euro. W przypadku gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz czynnych podatników VAT, obowiązek podatkowy powstaje w chwili otrzymania całości lub części zapłaty. Natomiast, jeśli sprzedaż dokonywana jest dla innych podmiotów np. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, obowiązek ten powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Utrata prawa do metody kasowej

Utrata statusu małego podatnika wiąże się jednocześnie z utratą prawa do metody kasowej. Limity dla małego podatnika w 2015 roku są wyższe niż roku 2014, dlatego też część podmiotów utraci prawo do takiego sposobu rozliczeń.

Obecnie w polskiej walucie limity wynoszą:

  • 5.015.000 zł - wartość sprzedaży w roku poprzednim

  • 188.000 zł - wartość sprzedaży w roku poprzednim dla podmiotów wynagradzanych prowizyjnie.

W związku z czym, podmiot który osiągnął w 2014 roku obroty przekraczające wskazane na 2015 rok limity, traci prawo do korzystania z metody kasowej.

Podatnik, który utracił status małego podatnika 1 stycznia 2015 roku, ma obowiązek powiadomić o tym zdarzeniu urząd skarbowy przez dostarczenie zgłoszenia aktualizującego VAT-R. Zawiadomienie to powinno być złożone w ciągu 7 dni od utraty prawa do stosowaniametody kasowej.

Utrata prawa do metody kasowej a rozliczanie VAT

W związku ze zmianą sposobu rozliczania VAT, podmiot może wybrać

  • kwartalne rozliczenie VAT - w tym przypadku podmiot zobowiązuje się opłacacć zaliczki na podatek według zasad wynikających z art. 103 ust. 2a-2g ustawy o VAT. Jeśli podatnik wybierze tę metodę, musi do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału powiadomić naczelnika urzędu skarbowego, za który pierwszy raz składa deklarację kwartalną

  • miesięczne rozliczanie VAT - jest to częstszy i wygodniejszy sposób rozliczenia wybierany przez większość podmiotów

W przypadku metody kasowej obowiązek podatkowy powstaje w chwili uregulowania zapłaty wynikającej z transakcji. W przypadku transakcji, wobec których obowiązek podatkowy nie zdążył powstać (nie wpłynęła zapłata) przed utraceniem prawa do metody kasowej, rozliczenia dokonuje się na dotychczasowych zasadach - zgodnie z metodą kasową.

W przypadku VAT-u naliczonego przy stosowaniu metody kasowej podatnik ma prawo odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty. Jednak jeśli przedsiębiorca dokona zakupów w czasie stosowania metody kasowej, zapłaci dopiero po utraceniu prawa do jej stosowania i tego typu transakcję powinien rozliczyć zgodnie z zasadami metody kasowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów