0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wpisowe za udział w konkursie na gruncie VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Bardzo wiele czynności i zdarzeń gospodarczych mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem VAT. W związku z tym rozważmy, czy objęty jest nim również przypadek udziału w konkursie w zamian za wpisowe. Sprawdź, czy wpisowe za udział w konkursie na gruncie VAT powoduje konsekwencje podatkowe!

Zakres opodatkowania podatkiem VAT

Dwa podstawowe zdarzenia podlegające opodatkowaniu to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W kontekście tych czynności należy zastanowić się, czy wpisowe za udział w konkursie mieści się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy odpłatnego świadczenia usług.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Świadczenie usług to natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem „usługi” należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie).

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem.

Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Opodatkowanym świadczeniem usług jest każda transakcja podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, która nie została wymieniona jako dostawa towarów, przy czym do uznania czynności za usługę konieczne jest istnienie odbiorcy usługi.

Kwestia odpłatności

Pamiętajmy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach stosunku zobowiązaniowego, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle istotny, aby można powiedzieć, że wynagrodzenie ma miejsce w zamian za to świadczenie.

Pod pojęciem „odpłatności” rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

Musi zatem wystąpić świadczenie wzajemne. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czynność może być albo odpłatna, albo nieodpłatna. Na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności odpłatne częściowo. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty jej świadczenia poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności poniżej wartości ich świadczenia są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.

Za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT uważane mogą być takie sytuacje, w których:

  • istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne;
  • wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy;
  • istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi;
  • odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem;
  • istnieje możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego.

Wpisowe za udział w konkursie na gruncie VAT

W świetle powyższych wyjaśnień należy wskazać, że w przypadku przekazywania wynagrodzenia za udział w konkursie mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług, co generuje obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT.

Jak możemy przeczytać w interpretacji Dyrektora KIS z 23 października 2019 roku, nr 0111-KDIB3-1.4012.651.2019.1.AB, w sytuacji gdy podatnik otrzymuje wpisowe za udział w konkursie, a więc w zamian za wpisowe wymierną korzyścią dla osoby uiszczającej opłatę wpisową będzie możliwość uczestnictwa w konkursie.

W świetle przywołanych regulacji oraz przedstawionych okoliczności sprawy wskazać należy, że w rozpatrywanym przypadku zostały wypełnione wszystkie przesłanki pozwalające na uznanie, iż mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu podatku VAT.

W interpretacji Dyrektora KIS z 14 grudnia 2018 roku, nr 0111-KDIB3-1.4012.912.2018.1.MP, stawka podatku VAT za wpisowe w konkursie sportowym wynosi 8%.

Przykład 1.

Podatnik organizuje konkurs sportowy, w którym za udział pobierane jest wpisowe. Mamy do czynienia ze świadczeniem wzajemnym, gdzie w zamian za wynagrodzenie świadczona jest usługa w postaci umożliwienia udziału w konkursie. Dochodzi zatem do odpłatnego świadczenia usługi, czyli do czynności opodatkowanej.

Wpisowe za udział w konkursie stanowi odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Nie jest to transakcja, która byłaby wyłączona z zakresu opodatkowania podatkiem VAT.

Wpisowe za udział w konkursie jest zdarzeniem nietypowym, jednakże należy mieć na względzie, że w takim przypadku spełnione są wszystkie wymogi przewidziane dla odpłatnego świadczenia usługi. To powoduje, że w opisanych okolicznościach mamy do czynienia z czynnością opodatkowaną podatkiem VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów