0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynik finansowy przedsiębiorstwa - czym jest?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nadrzędnym celem ustalenia wyniku na działalności finansowej jest przedstawienie przychodów i kosztów finansowych danego przedsiębiorstwa. Wynik finansowy daje nam informację o sytuacji finansowej firmy. Możemy w łatwy sposób ocenić efektywność gospodarowania, co ma duże znaczenie zarządcze.

Wynik finansowy firmy

Sytuacja finansowa danej spółki przedstawiana jest w sprawozdaniu z rachunku zysków i strat, w którym wykazywane są uzyskiwane przychody oraz ponoszone koszty przez przedsiębiorstwo. Wynik finansowy ustalany jest dla danej spółki w określonym okresie sprawozdawczym (przedstawia efekt działalności przedsiębiorstwa w ciągu danego okresu) na podstawie przygotowanego wcześniej rachunku zysków i strat opartego na przepisach ustawy o rachunkowości. Rachunek ten jest natomiast bezpośrednio związany z bilansem, prezentuje bowiem zmiany zachodzące w wielkości jego poszczególnych składników. W bilansie wynik finansowy netto ujmujemy jako pozycję zwiększającą lub zmniejszającą kapitał własny firmy.

Najprościej rzecz ujmując, wynik finansowy to różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania, informuje nas o finansowym rezultacie działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa. Wynik finansowy firmy musi brać pod uwagę wszystkie zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym, w ten sposób daje nam informację o efekcie działalności przedsiębiorstwa.

Wynik finansowy przedstawia również, jakie wyniki osiągnięto w ramach zwykłej działalności gospodarczej, a jakie w wyniku nadzwyczajnych operacji finansowych. Może się bowiem zdarzyć, że spółka osiągnęła bardzo duży zysk, ale zdarzenie losowe sprawiło, że w ostatecznym rozrachunku wykazana została strata. Ocena jej sytuacji finansowej na podstawie jednej wartości osiągniętej na koniec okresu sprawozdawczego byłaby błędem, ponieważ w tym przypadku firma prosperuje dobrze, a zdarzenie losowe w znaczny sposób obniżyło jej faktyczne zyski.

Wynik finansowy może być nazywany także wynikiem księgowym lub wynikiem działalności.
Wynik finansowy spółki przestawiany jest także w sprawozdaniu finansowym stanowiącym podstawę zgłoszenia danych w urzędzie skarbowym oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oczywiście powinno być ono wykorzystane także na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa w celu dokonania szczegółowej analizy aktywności gospodarczej w danym okresie sprawozdawczym.

Jakie elementy składają się na wynik finansowy?

Na wynik finansowy danej firmy składają się:

  1. Przychody i zyski.
  2. Koszty i straty.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości:

Ad 1.
Przychody i zyski – uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Ad 2.
Koszty i straty – uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Jakie są rodzaje wyniku finansowego?

Wyróżnić możemy kilka rodzajów wyniku finansowego, a mianowicie:

  • wynik finansowy ze sprzedaży stanowiący różnicę pomiędzy przychodami uzyskanymi ze sprzedaży a kosztami ich uzyskania;
  • wynik finansowy z działalności operacyjnej to wynik finansowy ze sprzedaży, uwzględniający dodatkowo pozostałe przychody i koszty operacyjne;
  • wynik finansowy z działalności gospodarczej brutto to wynik finansowy uwzględniający skutki operacji finansowych firmy odzwierciedlone w przychodach, takich jak np. wypłata dywidendy, odsetki lub przewaga dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, oraz kosztach finansowych – przykładowo odsetki czy nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi;
  • wynik finansowy brutto to wynik finansowy z działalności gospodarczej brutto uwzględniający dodatkowo nadzwyczajne zyski i straty;
  • wynik finansowy netto to wynik finansowy brutto po odjęciu zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Czym jest dodatni i ujemny wynik finansowy?

Dodatni wynik finansowy oznacza, że w przedsiębiorstwie wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania. Dodatni wynik finansowy określamy mianem „zysku”.

Ujemny wynik finansowy świadczy o tym, że spółka korzysta z obcych zasobów finansowych i ponosi z tego tytułu koszty finansowe. W przypadku, gdy wynik finansowy jest ujemny, możemy powiedzieć, że firma odnotowała „stratę”.

W jaki sposób wykorzystać informację o wyniku finansowym przedsiębiorstwa?

Wynik finansowy powinien być wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji w zakresie gospodarowania. Na jego podstawie można bowiem dokonać oceny działalności przedsiębiorstwa.

Osiągnięty w danym okresie sprawozdawczym wynik finansowy powinien być szczegółowo przeanalizowany przez zarząd, co pozwoli na wyciągnięcie wniosków na przyszłość. W razie, gdy firma osiąga stratę, należy zastanowić się, co jest przyczyną i jakie możemy podjąć kroki, by w kolejnym okresie sprawozdawczym wygenerować zysk. Jeżeli natomiast zysk jest duży, warto rozważyć poszerzenie działalności czy nowe inwestycje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów