0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

CIT-8 - czym jest oraz jakich podatników dotyczy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy podatnik, zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, po zakończeniu roku podatkowego zobowiązany jest do złożenia zeznania rocznego z tytuły uzyskanych w poprzednim roku przychodów. Kto składa zeznanie roczne CIT-8 i czym się ono charakteryzuje, o tym więcej w artykule!

CIT-8 kogo obowiązuje?

Zeznanie roczne CIT-8 nie jest składane przez każdego podatnika. Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązek składania CIT-8 dotyczy:

  • osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji;
  • spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także spółki niemające osobowości prawnej (posiadające siedzibę lub zarząd w innym państwie, w którym są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania).

W myśli art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawodawca zwolnił wybrane grupy podatników od obowiązku składania zeznania rocznego CIT-8, należą do nich m. in.:
- jednostki skarbu państwa,
- organizacje międzynarodowe,
- organizacje kościelne.
Należy pamiętać, że podatkiem CIT opodatkowane są dochody uzyskane przez wskazane powyżej osoby prawne, bez względu z jakiego źródła zostały uzyskane. Dochodem jest odpowiednio nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania za dany rok, który podlega rozliczeniu. W niektórych przypadkach opodatkowaniu podlegają także dywidendy oraz odsetki z tytułu nieuregulowanych w terminie należności. Podatek CIT płaci się w oparciu o dwie stawki:

  • 19% – dotyczy dochodów uzyskanych na zasadach ogólnych, także z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP oraz od dochodów zagranicznych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP;
  • 9% – dotyczy dochodów uzyskanych ze źródeł innych niż zyski kapitałowe, wskazanych w art. 7b ust. 1 ustawy o CIT.

Obniżona stawka 9% dotyczy głównie małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatek w trakcie roku jest regulowany w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych, do 20 dnia kolejnego miesiąca następującego bezpośrednio po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.

Rok podatkowy dla celów CIT-8

Co do zasady, zeznanie roczne CIT-8 składa się odpowiednio za poprzedni rok podatkowy z tytułu uzyskanych przychodów lub powstałej straty. Przy czym w przypadku osób prawnych, rok podatkowy nie musi być rokiem kalendarzowym. Zgodnie z art. 8. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

„(...) rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.”

Zgodnie z powyższym, podatnik zobowiązany do złożenia CIT-8 może samodzielnie określić rok podatkowy, za który będzie rozliczany. Należy jednak pamiętać, że w przypadku podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy działalność, pierwszy rok podatkowy będzie trwał od dnia rozpoczęcia działalności do końca danego roku kalendarzowego lub do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. Zgodnie z art. 8. ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego i deklaruje wybór roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Podatnicy rozpoczynający działalność po raz pierwszy, w przypadku wyboru roku podatkowego innego niż kalendarzowy, są zobowiązani do zawiadomienia o tym fakcie, w zeznaniu rocznym. W przeciwnym razie rokiem podatkowym domyślnie będzie rok kalendarzowy.
W przypadku spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, muszą one mieć określony taki sam rok podatkowy.

Przykład 1.

Spółka X, będąca osobą prawną rozpoczęła po raz pierwszy działalność w dniu 10 listopada 2018 roku. W umowie spółki zawarto informacje, że rokiem podatkowym będzie rok kalendarzowy. Ile będzie trwał i kiedy się skończy pierwszy rok podatkowy, z tytułu którego spółka będzie musiała złożyć zeznanie roczne CIT-8?

Z uwagi na fakt, iż spółka rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku i wybrała rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym, będzie on trwał przez 14 miesięcy, począwszy od 10 listopada 2018 roku, a skończywszy na 31 grudnia 2019 roku.

Czy można dokonać zmiany roku podatkowego w trakcie jego trwania?

Jeśli podatnik w trakcie trwania działalności, zechce zmienić określony wcześniej rok podatkowy, będzie miał taką możliwość. W przypadku takiej zmiany pierwszym, nowym rokiem podatkowym, będzie okres od początku miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego, aż do końca nowo przyjętego.

W przypadku zmiany roku podatkowego zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy pamiętać, że okres ten nie może być krótszy niż 12 i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

W przypadku zmiany roku podatkowego, informacje o tym należy wskazać w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy
 Przykład 2.

Firma A będąca spółką komandytowo-akcyjną, rozpoczynając działalność w 2015 roku, jako rok podatkowy zadeklarowała rok kalendarzowy. Dnia 15 stycznia 2020 roku spółka złożyła zeznanie roczne, w którym wskazała zmianę roku podatkowego, który będzie trwał od czerwca 2021 roku do maja 2022 roku. Jaki okres będzie obejmował pierwszy rok podatkowy po dokonanej zmianie?

Pierwszym rozliczanym przez spółkę rokiem podatkowym po dokonanej zmianie, będzie okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 maja 2022 roku (17 miesięcy).

Gdzie i kiedy składa się zeznanie CIT-8?

Podatnicy rozliczający się za pomocą CIT-8, są zobowiązani złożyć deklarację oraz zapłacić podatek z niej wynikający w terminie 3 miesięcy, licząc od końca roku podatkowego, za który zeznanie jest składane. Złożenie zeznania jest możliwie jedynie w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego.

Przykład 3.

Nowy rok podatkowy spółki ABC od 2019 roku obejmuje okres od lipca do końca czerwca następnego roku. W jakim terminie spółka będzie składała zeznanie roczne za pierwszy rok podatkowy po zmianie?

Co do zasady, zeznanie roczne składa się w terminie do 3 miesięcy, licząc od końca danego roku podatkowego, zatem spółka musi je złożyć za pierwszy rok podatkowy w terminie do 30 września 2019 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 roku, przedłużony został termin do złożenia zeznania CIT-8 przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. W związku ze zmianą, zeznanie można złożyć maksymalnie do 31 października 2019 roku.
Zeznanie składa się w odpowiednim ze względu na siedzibę działalności urzędzie skarbowym. Adres siedziby ustala się na podstawie rejestru KRS, statutu lub umowy, bądź w przypadku zmiany siedziby firmy w trakcie roku podatkowego, ze względu na adres siedziby w ostatnim dniu roku. W przypadku podmiotów posiadających oddział w Polsce, spółkę reprezentującą podatkową grupę kapitałową lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej (w przypadku osiągania przychodów netto min. 5 mln euro), zeznanie składa się w jednym z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Szczegóły w tym zakresie szerzej objaśnia Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.
Zeznanie CIT-8 składa się za dany rok podatkowy, w którym osiągnięto dochód lub poniesiono stratę. W przypadku braku wystąpienia podatku do zapłaty, podatnicy są zobowiązani do złożenia tzw. “zerowego” CIT-8.
Zobowiązanie z tytułu CIT-8 należy uregulować w formie przelewu lub przekazu pocztowego, z wskazaniem podmiotu oraz przedmiotu płatności (CIT-8 i dany rok), na konto odpowiedniego urzędu skarbowego w terminie 3 miesięcy licząc od końca danego roku podatkowego, którego rozliczenie dotyczy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów