0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Za co odpowiedzialny jest prokurent w spółce?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może powołać w swoich strukturach prokurenta, który zajmuje się reprezentacją spółki podczas dokonywania przez jej zarząd czynności prawnych. Czym zajmuje się taki prokurent i jaki jest zakres jego obowiązków?

Kim jest prokurent w spółce?

Prokurent to osoba, której udzielona została prokura. Definicja oraz zakres prokury zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez prokurę należy rozumieć pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę, które obejmuje umocowanie prokurenta do dokonywania czynności pozasądowych oraz sądowych w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem. Prokurentem może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura jako rodzaj pełnomocnictwa szczególnego nie może być przeniesiona na inną osobę, jednakże prokurent ma prawo udzielić pełnomocnictwa innej osobie do dokonania jakiejś konkretnej czynności prawnej.

Powoływanie prokurenta w spółce z o.o. 

Prokurenta w Spółce powołuje Zarząd. Jeżeli składa się on z kliku lub kilkunastu członków to zgoda na powołanie musi być jednomyślna. Zatem nie będzie miała tu zastosowania zwykła większość na co warto zwrócić uwagę. 

Jak prokurent odpowiada za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę?

Kodeks cywilny nie reguluje jednoznacznie kwestii odpowiedzialności prokurenta, natomiast w Kodeksie spółek handlowych znajdziemy jedynie uregulowanie dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności za niewykonane zobowiązania spółki, jej zarządu.

Prokurent nie musi być pracownikiem firmy jak również nie musi posiadać dedykowanego wykształcenia!
Również na gruncie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze nie znajdziemy wprost odniesienia do odpowiedzialności prokurenta, a jedynie wzmiankę, iż odpowiedzialność za szkodę wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowo przewidzianych terminach ponoszą wyłącznie osoby, które mają prawo reprezentować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Można wywieść z powyższego stwierdzenia, że prokurent co prawda jest osobą upoważnioną do reprezentowania danej spółki, ale przecież nie przysługuje mu prawo do wykonywania powyższych czynności, dlatego też należy domniemać, iż niemożliwym jest przypisanie mu odpowiedzialności w tym zakresie. Jedyną odpowiedzialnością prokurenta jaką da się wywieść z przepisów powyższych ustaw, jest odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Przepis art. 415 Kodeksu cywilnego stanowi, że każdy kto z winy umyślnej wyrządził drugiemu szkodę, ma obowiązek jej naprawienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów