Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Za co odpowiedzialny jest prokurent w spółce?

Czym zajmuje się prokurent?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) może powołać w swoich strukturach prokurenta, który zajmuje się reprezentacją spółki podczas dokonywania przez jej zarząd czynności prawnych. Czym zajmuje się taki prokurent i jaki jest zakres jego obowiązków?

Co to jest prokura?

Definicja oraz zakres prokury zostały uregulowane w kodeksie cywilnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez prokurę należy rozumieć pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę, które obejmuje umocowanie prokurenta do dokonywania czynności pozasądowych oraz sądowych w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem. Prokurentem może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura jako rodzaj pełnomocnictwa szczególnego nie może być przeniesiona na inną osobę, jednakże prokurent ma prawo udzielić pełnomocnictwa innej osobie do dokonania jakiejś konkretnej czynności prawnej.

Jak prokurent odpowiada za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę?

Kodeks cywilny nie reguluje jednoznacznie kwestii odpowiedzialności prokurenta, natomiast w kodeksie spółek handlowych znajdziemy jedynie uregulowanie dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności za niewykonane zobowiązania spółki, jej zarządu. Również na gruncie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze nie znajdziemy wprost odniesienia do odpowiedzialności prokurenta, a jedynie wzmiankę, iż odpowiedzialność za szkodę wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowo przewidzianych terminach ponoszą wyłącznie osoby, które mają prawo reprezentować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Można wywieść z powyższego stwierdzenia, że prokurent co prawda jest osobą upoważnioną do reprezentowania danej spółki, ale przecież nie przysługuje mu prawo do wykonywania powyższych czynności, dlatego też należy domniemać, iż niemożliwym jest przypisanie mu odpowiedzialności w tym zakresie. Jedyną odpowiedzialnością prokurenta jaką da się wywieść z przepisów powyższych ustaw, jest odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Przepis art. 415 kodeksu cywilnego stanowi, że każdy kto z winy umyślnej wyrządził drugiemu szkodę, ma obowiązek jej naprawienia.