0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup garażu jako wydatek na własne cele mieszkaniowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wydatkowanie środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe uprawnia podatnika do skorzystania ze zwolnienia od konieczności uiszczenia podatku dochodowego od sprzedaży. Z tego też względu tak ważne jest prawidłowe określenie, kiedy mamy do czynienia z wydatkami kwalifikowanymi jako własne cele mieszkaniowe. W niniejszym artykule zastanowimy się, czy możemy potraktować zakup garażu jako wydatek na własne cele mieszkaniowe tak aby skorzystać ze zwolnienia z podatku?

Własne cele mieszkaniowe a zwolnienie od podatku

Przypomnijmy, że sprzedaż nieruchomości dokonana w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego nabycia, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku PIT.

Nie zawsze jednak powstaje konieczność zapłaty podatku, ponieważ możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT.

Zgodnie z przywołanym przepisem wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego, został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Mówiąc wprost, jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży podatnik przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, to będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku (choć nadal ma on obowiązek złożenia PIT-39 w ustawowym terminie).

Należy zatem skoncentrować się na wyjaśnieniu, czym są wspomniane „własne cele mieszkaniowe”.

Po pierwsze możemy wskazać na zamknięty katalog wydatków określony w art. 21 ust. 25 ustawy PIT. Tam też wymieniono wydatki poniesione m.in. na:

  • nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem;
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Po drugie trzeba także wskazać, że nie tylko sam fakt poniesienia wydatków na ww. cele uprawnia do skorzystania ze zwolnienia. Konieczne jest także i to, aby wydatek dotyczył własnego celu mieszkaniowego.

Chodzi zatem o tego rodzaju wydatki, które zaspokajają mieszkalne potrzeby podatnika. Kluczowe jest, aby poniesiony wydatek dotyczył nieruchomości, w której podatnik będzie faktycznie i rzeczywiście mieszkał. W języku potocznym możemy powiedzieć, że wydatkowanie dotyczyć ma „dachu nad głową” podatnika.

Uprawniające do skorzystania ze zwolnienia jest wydatkowanie środków pochodzących ze sprzedaży na cele określone w art. 21 ust. 25 ustawy PIT pod warunkiem, że dotyczą nieruchomości stanowiącej dla podatnika jego osobisty i prywatny cel mieszkaniowy.

Zakup garażu jako wydatek na własne cele mieszkaniowe

Jeżeli w kontekście przedstawionych wyjaśnień rozpatrzymy status garażu, to należy zwrócić uwagę, że art. 21 ust. 25 ustawy PIT nie wymienia wydatków na nabycie pomieszczeń niemieszkalnych, w tym garażu, jako wydatku na własny cel mieszkaniowy.

Przy obliczaniu wysokości zwolnienia podatnik nie będzie zatem mógł uwzględnić wydatków, które poniósł na zakup garażu, wydatków związanych z nabyciem garażu oraz wydatków, które dotyczą zarówno nabycia lokalu mieszkalnego, jak i nabycia garażu – w części, która proporcjonalnie dotyczy garażu. Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor KIS w interpretacji z 23 marca 2018 roku, nr 0114-KDIP3-3.4011.34.2018.2.IM.

Natomiast w piśmie z 17 sierpnia 2012 roku Dyrektor IS w Bydgoszczy, nr ITPB2/415-464/12/IL, wskazał, iż zakup garażu z ustanowioną odrębną księgą wieczystą nie jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe, gdyż nie służy on do celów bezpośrednio związanych z zamieszkaniem.

O mieszkalnym charakterze lokalu decyduje funkcja, jakiej ma on służyć, czyli funkcja mieszkalna, i tylko wydatki związane z nabyciem takiego lokalu uprawniają do ulgi. Za wydatki przeznaczone na własny cel mieszkaniowy mogą zostać uznane jedynie te kwoty, które dotyczą wyłącznie lokalu mieszkalnego oraz te, które proporcjonalnie przypadają na lokal mieszkalny (nie garaż).

Niektóre wydatki mogą dotyczyć zarówno nabycia lokalu mieszkalnego, jak i garażu – np. opłaty notarialne za sporządzenie aktów notarialnych oraz prowizję pośrednika. Te wydatki należy zatem rozliczyć proporcjonalnie.

W kontekście powyższych wyjaśnień trzeba zatem podkreślić, że za wydatki na własny cel mieszkaniowy w opinii fiskusa nie są uważane ani wydatki poniesione bezpośrednio na garaż, ani też te, które dotyczą zakupu nieruchomości mieszkalnej z garażem przypisanym do lokalu.

Przykład 1.

Podatnik sprzedał nieruchomość za kwotę 200 000 zł przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego nabycia w drodze darowizny. Całość środków przeznaczył na zakup mieszkania wraz z garażem. Wartość mieszkania to 250 000 zł, natomiast garaż został wyceniony na 50 000 zł. W takim przypadku za własne cele mieszkaniowe można uznać 83% poniesionych wydatków (250 000/300 000 x 100%). To powoduje, że wydatkiem na własne cele mieszkaniowe jest kwota 166 000 zł (83% x 200 000).

W tym miejscu przypomnijmy, że dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P

gdzie:

D – dochód ze sprzedaży;

W – wydatki na cele mieszkaniowe;

P – przychód ze sprzedaży.

Przykład 2.

Podatnik sprzedał działkę za kwotę 20 000 zł przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w drodze darowizny. Całość środków uzyskanych ze sprzedaży podatnik przeznaczył na zakup wolnostojącego garażu stanowiskowego. W takim przypadku podatnik w ogóle nie może skorzystać ze zwolnienia, ponieważ wydatek na nabycie garażu nie jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe.

Wydatek na zakup garażu nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia ze względu na własne cele mieszkaniowe. Tego rodzaju wydatek nie został wymieniony w zamkniętym katalogu określonym w art. 21 ust. 25 ustawy PIT.

Podatnicy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, muszą mieć na względzie, że wydatki na zakup garażu nie uprawniają do tej preferencji podatkowej. Będzie tak zarówno w przypadku nabycia garażu jako osobnej jednostki, jak również gdy garaż jest przypisany do lokalu mieszkalnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów