Poradnik Przedsiębiorcy

ZAP-3 (dawnej NIP-3) – co można za jego pośrednictwem zgłosić?

Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, która chce dokonać zmian danych zgłoszonych w urzędzie skarbowym dotyczących adresu zamieszkania, danych kontaktowych czy numeru rachunku bankowego, musi dokonać ich aktualizacji poprzez formularz ZAP-3 (dawniej oznaczony NIP-3). Wyjaśniamy, w jaki sposób zgłosić te zmiany w urzędzie!

Na jakim formularzu dokonać zgłoszenia zmian?

Do 2012 roku osoby fizyczne nieprowadzące działalności, objęte rejestrem PESEL lub niebędące zarejestrowanym podatnikiem VAT, obowiązywał formularz NIP-3, na którym dokonywane było zgłoszenie lub zmiana danych. W jego miejsce pojawił się formularz ZAP-3, który został uproszczony w porównaniu z NIP-3, dzięki ograniczeniu zakresu danych koniecznych do podania przez podatnika do niezbędnego minimum identyfikacyjnego.

Jakie dane można zgłosić lub zaktualizować poprzez ZAP-3 (dawne NIP-3)?

Formularz ZAP-3 jest składany przez podatnika w celu zgłoszenia:

  • aktualnego adresu zamieszkania,

  • danych kontaktowych, takich jak e-mail lub telefon, które dobrowolnie można zgłosić,

  • informacji dotyczących rachunku osobistego przeznaczonego do zwrotu podatku lub nadpłat.

Należy pamiętać, że ZAP-3 jest odrębnym formularzem, który nie jest składany łącznie z inną deklaracją jako załącznik.

Formularz ZAP-3 nie dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą, gdyż zgłoszenie lub aktualizację danych adresowych, kontaktowych bądź dotyczących rachunku bankowego składają one na formularzu CEIDG-1. Posiadając profil zaufany, przedsiębiorca może druk ten wypełnić i złożyć online.

Kogo dotyczy formularz ZAP-3?

Zgłoszenia lub zmiany danych poprzez ZAP-3 może dokonać osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższa warunki:

  • posiada numer PESEL,

  • nie prowadzi działalności gospodarczej,

  • nie jest zarejestrowana na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT),

  • nie jest płatnikiem podatków,

  • nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Wypełnienie krok po kroku formularza ZAP-3 wyjaśniamy w osobnym artykule: ZAP-3, czyli jak zgłosić i aktualizować dane podatnika?

W jaki sposób i w jakim terminie złożyć ZAP-3?

Druk należy złożyć do własnego urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Można go złożyć osobiście, wysłać pocztą listem poleconym lub elektronicznie, przy czym złożenie ZAP-3 za pośrednictwem internetu jest możliwe tylko, gdy podatnik posiada własny podpis kwalifikowany. 

Przepisy nie określają terminu zgłoszenia lub aktualizacji danych podatnika na formularzu ZAP-3. W praktyce należy tego dokonać w momencie, gdy podatnik chce określić lub zmienić dane zgłoszone w urzędzie skarbowym. Najczęściej ma to miejsce, gdy podatnik chce zgłosić albo zmienić numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty podatku z deklaracji rocznej. Wówczas należy pamiętać, żeby dokonać tego odpowiednio wcześniej, aby faktycznie zwrot nadpłaty podatku urząd skarbowy przelał na nowy rachunek bankowy podatnika.