Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana miejsca prowadzenia działalności

Prowadząc jednoosobową działalność, czy też firmę w formie spółki cywilnej, przedsiębiorca jest zobligowany do zgłoszenia w CEIDG zmiany miejsca prowadzenia działalności. Czy zmiana miejsca prowadzenia działalności spowoduje zmianę właściwego urzędu dla celów rozliczeniowych z podatku dochodowego i podatku od towarów i usług

Zmiana miejsca prowadzenia działalności - gdzie ją zgłosić?

Jak wynika z regulacji zawartych w art. 15 ust. 1 Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy właściciel firmy zobowiązany jest zgłosić zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. W tym celu w urzędzie gminy należy złożyć wniosek aktualizacyjny CEIDG-1.

Wypełniając formularz podatnik musi pamiętać, że obligatoryjnie musi uzupełnić następujące pola:

01.2 - rodzaj wniosku ( tutaj należy zaznaczyć poz. 2 wniosek o zmianę wpisu w CEIDG),

03.3 - numer PESEL,

03.4 - numer NIP,

03.5 - numer REGON,

03.6 - nazwisko,

03.7 - pierwsze imię,

03.13 - data urodzenia,

03.15 - oświadczenie,

07 - nazwa skrócona,

13.1.2. - dane dla potrzeb KRUS: chcę kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników (uzupełniają rolnicy),

17 - informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych.

W sytuacji, gdy zmianie ulega główne miejsce prowadzenia działalności (nie pokrywa się ono z adresem zamieszkania przedsiębiorcy) w rubryce 10 należy zaznaczyć znajdujący się obok kwadrat (poprzez postawienie “x”) i wpisać odpowiednie dane.

Natomiast, gdy miejsce prowadzenia działalności jest równoznaczne z adresem zamieszkania właściciela firmy, wówczas zmieniając miejsce zamieszkania przedsiębiorca musi zaktualizować informacje podane w części 04. Tutaj również należy zaznaczyć kwadracik znajdujący się obok numeru rubryki i następnie we właściwych polach wprowadzić nowe dane.

Podatnik powinien pamiętać, że aktualizacja danych tak samo jak rejestracja, zawieszenie, wznowienie czy wykreślenie z CEIDG, nie podlega żadnym opłatom. Co ważne, zmieniając dane na druku CEIDG-1 przedsiębiorca nie musi składać żadnych dodatkowych informacji do urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy urzędu statystycznego.

W przypadku aktualizacji miejsca prowadzenia działalności przez spółkę cywilną wymagane jest, aby wniosek o zmianę wpisu do CEIDG złożył każdy ze wspólników spółki.

Jak złożyć CEIDG-1?

Przedsiębiorca ma kilka możliwości, jeżeli chodzi o złożenie wniosku do CEIDG. Po pierwsze może dostarczyć go osobiście do dowolnego urzędu gminy. Druga możliwość zezwala na złożenie wniosku w formie elektronicznej.

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a podatki

Zgodnie z zapisami art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej właściwość organów podatkowych, zarówno dla celów podatku dochodowego jak i podatku od towarów i usług dla podatnika ustala się według miejsca zamieszkania w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej albo adresu siedziby podatnika w przypadku spółki.

Podsumowując, przedsiębiorca dokonując zmiany miejsca prowadzenia działalności oraz zmiany miejsca zamieszkania musi pamiętać, że w tej sytuacji zmianie może ulec także urząd skarbowy właściwy dla rozliczeń VAT oraz PIT.