Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana miejsca prowadzenia działalności

Prowadząc jednoosobową działalność, czy też firmę w formie spółki cywilnej, przedsiębiorca jest zobligowany do zgłoszenia w CEIDG zmiany miejsca prowadzenia działalności.

Zmiana miejsca prowadzenia działalności - gdzie ją zgłosić?

Jak wynika z regulacji zawartych w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, właściciel firmy zobowiązany jest zgłosić zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. W tym celu w urzędzie gminy należy złożyć wniosek aktualizacyjny CEIDG-1.

Wypełniając formularz podatnik musi pamiętać, że obligatoryjnie musi uzupełnić następujące pola:

01.2 - rodzaj wniosku ( tutaj należy zaznaczyć poz. 2 wniosek o zmianę wpisu w CEIDG),

03.3 - numer PESEL,

03.4 - numer NIP,

03.5 - numer REGON,

03.6 - nazwisko,

03.7 - pierwsze imię,

03.13 - data urodzenia,

03.15 - oświadczenie,

07 - nazwa skrócona,

13.1.2. - dane dla potrzeb KRUS: chcę kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników (uzupełniają rolnicy),

17 - informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych.

W sytuacji, gdy zmianie ulega główne miejsce prowadzenia działalności (nie pokrywa się ono z adresem zamieszkania przedsiębiorcy) w rubryce 10 należy zaznaczyć znajdujący się obok kwadrat (poprzez postawienie “x”) i wpisać odpowiednie dane.

Natomiast, gdy miejsce prowadzenia działalności jest równoznaczne z adresem zamieszkania właściciela firmy, wówczas zmieniając miejsce zamieszkania przedsiębiorca musi zaktualizować informacje podane w części 04. Tutaj również należy zaznaczyć kwadracik znajdujący się obok numeru rubryki i następnie we właściwych polach wprowadzić nowe dane.

Podatnik powinien pamiętać, że aktualizacja danych tak samo jak rejestracja, zawieszenie, wznowienie czy wykreślenie z CEIDG, nie podlega żadnym opłatom. Co ważne, zmieniając dane na druku CEIDG-1 przedsiębiorca nie musi składać żadnych dodatkowych informacji do urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy urzędu statystycznego.

W przypadku aktualizacji miejsca prowadzenia działalności przez spółkę cywilną wymagane jest, aby wniosek o zmianę wpisu do CEIDG złożył każdy ze wspólników spółki.

Jak złożyć CEIDG-1?

Przedsiębiorca ma kilka możliwości, jeżeli chodzi o złożenie wniosku do CEIDG. Po pierwsze może dostarczyć go osobiście do dowolnego urzędu gminy. Druga możliwość zezwala na złożenie wniosku w formie elektronicznej.

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a podatki

Zgodnie z zapisami art. 3 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług właściwym dla podatnika organem podatkowym co do zasady jest naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Natomiast zaliczkę na podatek dochodowy podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej, zobligowany jest do wpłacania na konto urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Podsumowując, przedsiębiorca dokonując zmiany miejsca prowadzenia działalności oraz zmiany miejsca zamieszkania musi pamiętać, że w tej sytuacji zmianie może ulec także urząd skarbowy właściwy dla rozliczeń VAT oraz PIT.