0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zgłoszenie rachunku bankowego do US - obowiązki przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają obowiązek zgłaszać do urzędu skarbowego wiele danych dotyczących nowo powstałej firmy. W niniejszym artykule przyjrzymy się dogłębnie kwestiom związanym ze zgłoszeniem oraz zmianą firmowego rachunku bankowego oraz opowiemy o tym, jakich podmiotów dotyczy zgłoszenie rachunku bankowego?

Zgłoszenie rachunku bankowego - podmioty podlegające obowiązkowi zgłoszenia

W pierwszej kolejności wskażmy, że wszelkie kwestie związane ze zgłoszeniem rachunku bankowego zostały uregulowane w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Jak możemy przeczytać w art. 2 ust. 1 tej ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy podatnicy są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Każdy podatnik, niezależnie od formy prawnej, ma obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego.
Zakres owego zgłoszenia identyfikacyjnego określa art. 5 ust. 2 i 2b ustawy. Regulacje te wskazują, że zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętych tym rejestrem.

Natomiast zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego zawiera dane:

  1. objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, przekazywane automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

  2. uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, a w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.

Dokładny zakres danych zawartych w zgłoszeniu identyfikacyjnym wymienia art. 5 ust. 3 oraz 4 powyższej ustawy. W przepisach tych stwierdzono, że zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera: pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.

Zaś zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych, dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.

Zgłoszenia identyfikacyjne każdego podatnika zawiera w swojej treści wykaz posiadanych rachunków bankowych.

Zgłoszenie rachunku bankowego - termin i sposób zgłoszenia do US

Skoro wiemy już, że zgłoszenie identyfikacyjne musi zawierać w swojej treści numer rachunku bankowego, to w dalszej części musimy zastanowić się nad terminami, które obowiązują podatników w kontekście dokonania tego zgłoszenia.

Jeżeli chodzi o podatników innych niż osoby fizyczne (np. spółka jawna czy spółka z o.o.), to zgłoszenie rachunku bankowego odbywa się w ramach tzw. danych uzupełniających, czyli tych, które nie są przekazywane do urzędu skarbowego bezpośrednio z systemu KRS. Jak wskazuje art. 5 ust. 2c ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników podatnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w ust. 2b pkt 2, w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia uzupełniającego dokonuje się na formularzu NIP-8.

Podatnicy niebędący osobami fizycznymi dokonują zgłoszenia rachunku bankowego do urzędu skarbowego w terminie 21 od dnia dokonania wpisu do KRS na formularzu NIP-8.
Inaczej natomiast wygląda kwestia zgłoszenia rachunku bankowego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Jak bowiem czytamy w art. 5 ust. 5a ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych podatników będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą stosuje się formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą z o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Ponadto, jak stanowi art. 5a ust. 1 ww. ustawy podatnicy będący osobami fizycznymi rozpoczynającymi działalność gospodarczą w ramach wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składają zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne.

Przechodząc natomiast na grunt ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, wskażmy, że w myśl art. 6 ust. 3 integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

  1. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

  2. zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dokonują zgłoszenia rachunku bankowego poprzez wniosek CEIDG-1 w momencie rejestrowania firmy w urzędzie gminy lub urzędzie miasta.

Aktualizacja rachunku bankowego

Na zakończenie zajmijmy się jeszcze kwestią aktualizacją rachunku bankowego. Nierzadkie są bowiem sytuacje, gdy przedsiębiorca zmienia swój firmowy rachunek.

Jak wskazuje art. 5a ust. 2 ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG są obowiązani dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w celu uzupełnienia danych, w szczególności wykazu rachunków bankowych. Obowiązek ten dotyczy również podatników niebędących osobami fizycznymi.

Termin na dokonanie aktualizacji został ustanowiony w art. 9 ust. 1 powyższej ustawy. W regulacji tej czytamy, że podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających.

W kontekście przedstawionych regulacji podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą aktualizują rachunek bankowy poprzez formularz CEIDG-1 w terminie 7 dni od dnia zmiany rachunku. Natomiast pozostali podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dokonują aktualizacji poprzez ponowne złożenie NIP-8 bezpośrednio do urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia zmiany rachunku.

Podatnicy, którzy zmieniają rachunek firmowy, mają obowiązek poinformowania o tym fakcie w ciągu 7 dni od dnia zmiany. Osoby fizyczne dokonują tego poprzez formularz CEIDG-1, natomiast pozostali podatnicy za pomocą zgłoszenia NIP-8.
Przepisy prawa w sposób szczegółowy określają zasady dokonywania zgłoszenia oraz aktualizacji rachunku bankowego. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, czy spółkami osobowymi lub kapitałowymi, różny będzie termin oraz formularz zgłoszenia. Podatnicy z pewnością muszą pamiętać o obowiązujących ich okresach wyznaczonych na prawidłowe zgłoszenie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów