Poradnik Przedsiębiorcy

Anulowanie wystawionych faktur - kiedy zachodzi taka możliwość?

Przepisy ustawy o VAT nie przewidują możliwości anulowania faktury, a jedynie dokonania jej korekty w określonych sytuacjach. W praktyce gospodarczej dopuszcza się jednak możliwość anulowania niepotrzebnie wystawionej faktury, akceptowaną przez organy podatkowe. Jest to jednak sytuacja wyjątkowa, mogąca zaistnieć tylko w przypadku spełnienia określonych warunków. Sprawdź kiedy jest możliwe anulowanie wystawionych faktur!

Kiedy można anulować fakturę?

Jedynym przypadkiem w jakim możliwe jest anulowanie wystawionych faktur, jest sytuacja, w której faktura ta dokumentuje czynność niedokonaną, pod warunkiem, że nie została ona jeszcze wprowadzona do obrotu prawnego - doręczona kontrahentowi, czyli jej wystawca musi posiadać oba egzemplarze tego dokumentu. Chodzi tu o takie zdarzenia, które zostały udokumentowane jeszcze przed ich wystąpieniem, a w rezultacie nie doszły do skutku np. faktura została wystawiona na podstawie zamówienia, z którego kontrahent ostatecznie zrezygnował, tak więc nie doszło do sprzedaży i tym samym do powstania obowiązku podatkowego i jednocześnie wystawiający nie przekazał jeszcze faktury kontrahentowi. Analogiczną sytuacją będzie sprzedaż wysyłkowa, kiedy to sprzedawca wysyła wystawioną fakturę wraz z towarem za pobraniem, a adresat nie odbiera przesłanego zamówienia, ani za nie nie płaci i towar wraca do sprzedawcy wraz z fakturą. W takim wypadku również czynność określona na fakturze nie została dokonana, a kontrahent nie odebrał faktury, w związku z czym istnieje możliwość jej anulowania.

Podsumowując, jeśli zostaną spełnione te dwa warunki, odnośnie nie dokonania czynności objętej fakturą oraz nie wprowadzenia jej do obrotu prawnego, to faktura taka może zostać anulowana.

Jak prawidłowo anulować fakturę?

Anulowanie wystawionych faktur polega na przekreśleniu zarówno oryginału jak i kopii faktury, po to by nie zostały one ponownie wykorzystane, oraz opatrzeniu ich opisem, że dokumenty te zostały anulowane wraz z podaniem daty, np. “anulowano dnia 01.07.2019” oraz podpisem osoby uprawnionej do wystawienia tych dokumentów. Dobrze jest również opisać powód anulowania faktury. Anulowane faktury należy przechowywać w dokumentacji księgowej tak jak wszystkie inne faktury sprzedażowe, tak by zachować ciągłość numeracji, jednakże nie podlegają one ewidencji.

Błędów na fakturze nie naprawisz jej anulowaniem

Anulowaniu nie podlegają faktury posiadające błędne dane bądź wartości. Korekty takich błędów dokonuje się poprzez wystawienie noty bądź faktury korygującej, w zależności od kategorii błędu. Tak samo, anulować nie można faktury, która już trafiła do obrotu prawnego, mimo, iż udokumentowane na niej zdarzenie nie doszło do skutku, w takim wypadku pozostaje tylko opcja skorygowania jej do zera, poprzez wystawienie faktury korygującej.

Zaginięcie faktury wraz z przesyłką

Może się zdarzyć, że sprzedawca nie będzie posiadał oryginału faktury, która powinna zostać anulowana, np. w przypadku gdy wysyłając towar wraz z fakturą do klienta, przesyłka zaginie lub zostanie skradziona. Wtedy również może taką fakturę anulować, opisując odpowiednio posiadaną kopię i przechowując ją wraz z dokumentacją poświadczającą, że transakcja nie doszła do skutku np. dokumentem od firmy kurierskiej, poczty etc. o zagubieniu/zniszczeniu przesyłki.

Anulowanie wystawionych faktur a korekta VAT

Jeżeli anulowana faktura została wcześniej ujęta w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, to podatnik w momencie anulowania, ma prawo do sporządzenia korekty tej deklaracji, a tym samym do skorygowania zawyżonego w deklaracji podatku VAT.