0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Bezczynność kasy fiskalnej - czy można ją wyłączyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Bezczynność kasy fiskalnej i jej problematyka będzie stanowić istotne zagadnienie w przypadku korzystania przez podatników z kas fiskalnych online, które wymagają stałego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas. W poniższym artykule postaramy się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy w okresie, w którym kasa online nie jest używana, może zostać wyłączona.

Zasady funkcjonowania kasy fiskalnej online

Kasa rejestrująca jest obligatoryjna w sytuacji, gdy podatnik dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wyjątkiem będą przypadki, gdy podatnik korzysta ze zwolnień określonych w rozporządzeniu w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej.

Założeniem ustawodawcy jest systematyczne odchodzenie od kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na rzecz kas fiskalnych online. Jak stanowi art. 111 ust. 6a ustawy o VAT, jest to kasa, która zapewnia prawidłowe ewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwia połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi mieć numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

Jeżeli chodzi o instytucję Centralnego Repozytorium Kas, to jak możemy przeczytać w art. 111a ust. 3 ustawy o VAT, Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi Centralne Repozytorium Kas, które jest systemem teleinformatycznym służącym do odbierania i gromadzenia danych z kas rejestrujących, które obejmują:

  • dane o sprzedaży wykazane w prowadzonej ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej;
  • dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, w tym o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych.

Kasy rejestrujące łączą się z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w sposób, który zapewnia przesyłanie danych z kas rejestrujących do Centralnego Repozytorium Kas w sposób bezpośredni oraz ciągły.

W konsekwencji w przypadku kasy fiskalnej online podstawowym obowiązkiem podatnika prowadzącego taką sprzedaż jest zapewnienie połączenia kasy umożliwiającego przesyłanie danych między kasą online a Centralnym Repozytorium Kas. 

Kasa online powinna zapewniać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas w czasie prowadzenia sprzedaży wymagającej zewidencjonowania na kasie rejestrującej, przez co należy rozumieć także gotowość podatnika do dokonania takiej sprzedaży.

Bezczynność kasy fiskalnej online

Jeżeli zatem podstawowym obowiązkiem podatnika jest zapewnienie połączenia pomiędzy kasą online a Centralnym Repozytorium Kas, pojawia się pytanie, czy kasa musi być włączona cały czas, nawet w przypadku gdy podatnik w danym momencie nie prowadzi sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej czy też na rzecz rolników ryczałtowych.

Na problematykę tę zwrócił uwagę Dyrektor KIS w interpretacji z 9 listopada 2023 roku (nr 0114-KDIP1-3.4012.580.2023.1.PRM) w zakresie odpowiedzi na pytanie podatnika, czy kasę rejestrującą online powinien włączać co 15 minut, tj. za każdym razem, gdy się wyłączy, czy też może ją włączyć w sytuacji, gdy dochodzi do sprzedaży usługi.

Dyrektor KIS stwierdził, że kasa online powinna zapewniać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas w czasie prowadzenia sprzedaży wymagającej zewidencjonowania na kasie rejestrującej, przez co należy rozumieć także gotowość podatnika do dokonywania takiej sprzedaży. Zatem jeżeli podatnik ma otwarty punkt handlowy, w którym dokonuje sprzedaży np. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to kasa, za której pośrednictwem dokonuje ewidencjonowania tej sprzedaży, powinna być w czasie otwarcia tego punktu połączona z internetem.

W rezultacie kasa online nie musi być włączona w momencie, gdy podatnik nie dokonuje sprzedaży usług. Kasa powinna być połączona z internetem w czasie, gdy podatnik dokonuje sprzedaży w chwili otrzymania należności po ostatecznej realizacji zamówienia w siedzibie klienta. Podkreślenia bowiem wymaga, że kasa online powinna zapewniać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas w czasie prowadzenia sprzedaży.

Należy zauważyć, że kasa rejestrująca nie musi być cały czas podłączona do sieci, ale podatnik powinien włączać ją w trakcie pracy w firmie i podczas sprzedaży – nawet w momencie, gdy akurat nie dokonuje sprzedaży, ale jest w firmie i w gotowości do sprzedaży, kasę online musi mieć włączoną i połączoną z internetem. Zatem jeżeli podatnik ma otwarty „punkt handlowy”, w którym dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to kasa, za której pośrednictwem dokonuje ewidencjonowania tej sprzedaży, powinna być w tym czasie połączona z internetem. 

Kasa online powinna być połączona z Internetem w czasie, gdy podatnik jest w gotowości do sprzedaży, czyli niejako „w godzinach otwarcia punktu sprzedaży” i możliwości wystąpienia potencjalnej sprzedaży. 

W rezultacie podatnik powinien mieć włączoną kasę online nie tylko w okresie faktycznej sprzedaży, ale również w okresie tzw. gotowości do sprzedaży. 

Przykład 1.

Pan Edward prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lodów. Lody sprzedaje w okresie od czerwca do września. W pozostałych miesiącach posiadana przez niego kasa online jest bezczynna. Czy mężczyzna musi zapewnić połączenie kasy online z Centralnym Repozytorium Kas poza sezonem?

Działalność sezonowa jest doskonałym przykładem w opisanej sprawie. W okresie poza sezonem pan Edward nie tylko nie dokonuje faktycznej sprzedaży, ale nawet nie pozostaje w gotowości do sprzedaży lodów. W konsekwencji poza sezonem może wyłączyć kasę online z uwagi na jej bezczynność. Tak też stanowi interpretacja Dyrektora KIS z 4 maja 2021 roku (nr 0114-KDIP1-3.4012.207.2021.1.MT).

Podatnik nie mieć kasy online włączonej i podłączonej do internetu w chwili, gdy nie jest możliwe dokonanie sprzedaży. Kasa online powinna być włączona i połączona z internetem w czasie, gdy istnieje możliwość sprzedaży usług.
 

Bezczynność kasy fiskalnej z przyczyn niezależnych od podatnika

Nieco innym przypadkiem jest sytuacja, w której bezczynność kasy fiskalnej jest niezależna od podatnika. Do takiego przypadku odnosi się art. 111 ust. 3ab ustawy o VAT, który stanowi, że w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia z Centralnym Repozytorium KAS:

  1. czasowo – podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;
  2. trwale – podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z nim odstępach czasowych.

Co jednak istotne, w powyższych przypadkach chodzi o sytuacje, gdy bezczynność kasy jest niezależna od podatku. W tym zakresie możemy zatem wymienić przypadki wywołane siłą wyższą, np. awarią kasy lub awarią połączenia internetowego.

Reasumując powyższe, należy wskazać, że możliwe jest pozostanie kasy online w trybie wyłączonym (tj. offline w stosunku do połączenia z Centralnym Repozytorium Kas), jeżeli pozostaje ona w stanie bezczynności, tzn. w przypadku gdy podatnik nie pozostaje w stanie choćby gotowości do sprzedaży towarów lub usług.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów