0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Błędna stawka VAT na fakturze - konsekwencje dla sprzedającego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązek określenia na fakturze właściwej stawki VAT

Sprzedaż towarów i usług podlega opodatkowaniu stawką podstawową 23%. Dla pewnych towarów i usług ustawodawca przewidział jednak niższe stawki podatkowe - 8%, 5%, 0% oraz zwolnienie z opodatkowania. Jeśli dany towar lub usługa nie są wymienione w przepisach szczególnych ustawy o VAT lub rozporządzenia – jako podlegające obniżonej stawce VAT lub zwolnieniu z VAT - to przy ich sprzedaży należy zastosować stawką podstawową 23%. Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie za sobą zastosowana błędna stawka VAT na fakturze!

Błędna stawka VAT - skutki po stronie sprzedawcy

Błędna stawka VAT zastosowana przez dostawcę towaru czy usługi wywołać może dotkliwe skutki w podatku VAT. Wszystko jednak zależy od tego, czy stawka została zawyżona czy zaniżona. Zawyżenie stawki VAT wywołuje jedynie ten skutek, że wyrób ostatecznie sprzedawany jest po wyższej cenie, natomiast zaniżenie stawki spowodować może w konsekwencji zaniżenie zobowiązania podatkowego, powstanie zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę.

Jeżeli więc podatnik wystawi fakturę VAT ze stawką wyższą od stawki obowiązującej na dany towar lub usług, wówczas niezależnie od tego, że podatek ten został zawyżony, to podatnik ma obowiązek odprowadzenia do budżetu podatku należnego w takiej wysokości, jaka wynika z wystawionej faktury VAT.

Problemem może być sytuacja, w której podatnik opodatkował według stawki 0% sprzedaż, która zgodnie z przepisami podlega zwolnieniu z VAT. Taka czynność z pozoru nie rodzi żadnych konsekwencji finansowych po stronie wystawcy faktur, ponieważ nie występuje tu podatek należny, a w związku z tym budżetu nie ponosi z tego tytułu żadnych strat finansowych.

Warto jednak pamiętać, że sprzedaż zwolniona z VAT nie uprawnia podatnika do odliczania podatku naliczonego związanego z tą sprzedażą. Jeżeli więc podatnik dokonywał zakupów towarów i usług związanych ze sprzedażą zwolnioną z VAT, którą błędnie opodatkował stawką 0%, i odliczył podatek VAT od tych zakupów - to taka sytuacja spowodowała powstanie zaległości podatkowej za dany okres rozliczeniowy. W takim przypadku podatnik musi skorygować deklaracje VAT za okres, w którym nieprawidłowo dokumentował wykonywane czynności i w deklaracjach tych nie powinien być wykazany podatek naliczony do odliczenia.

Również wówczas, gdy poza czynnościami zwolnionymi, podatnik wykonywał czynności opodatkowane VAT, powinien zwrócić uwagę na te zakupy, które związane były z obydwoma rodzajami działalności i których nie można było jednoznacznie przypisać do żadnego z tych rodzajów. W takim przypadku przysługiwało mu bowiem tylko częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego, na podstawie art. 90 ustawy o VAT. Także i wówczas konieczne będą odpowiednie korekty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.

Sam fakt błędnego zafakturowania czynności (jako opodatkowanej stawką 0% zamiast zwolnionej z VAT) nie wywoła zatem u wystawcy skutków w postaci zobowiązania podatkowego, natomiast jest niezwykle istotny dla prawidłowości rozliczeń podatku naliczonego.

Błędna stawka VAT na fakturze - jak można ją poprawić?

W przypadku błędnie zastosowanej stawki VAT podatnik (wystawca) może skorygować wystawioną fakturę. Jeżeli błędna stawka VAT została zawyżona, po stronie wystawcy faktury nie wystąpią żadne skutki finansowe, nawet jeżeli faktura nie zostanie skorygowana. Organy podatkowe natomiast zakwestionują z całą pewnością fakturę VAT, w której stawka podatku została zaniżona.

Aby skutecznie poprawić błąd polegający na zastosowaniu do danej sprzedaży zawyżonej stawki VAT, sprzedawca powinien przede wszystkim wystawić faktury korygujące do wszystkich błędnie wystawionych faktur VAT.

W sytuacji gdy stwierdzono pomyłkę na fakturze pierwotnej, skutkującej zawyżeniem kwoty podatku należnego, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektą faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę. Jeżeli natomiast podatnik uzyska potwierdzenie otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, to będzie mógł uwzględnić korektę faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskał.

Błędna stawka VAT na fakturze - czy nabywca za nią odpowiada?

Odpowiedzialnym za wystawienie faktury VAT jest zawsze sprzedawca. To na nim ciąży obowiązek wpisania na fakturze wymaganych danych. Jeśli nabywca otrzymał fakturę, która zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru i usługi, z wyjątkiem danych określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-12, ma prawo wystawić notę korygującą.

Wśród wyjątków, których skorygowanie poprzez wystawienie noty korygującej jest niemożliwe, jest stawka i kwota podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów