0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak adnotacji na fakturze “metoda kasowa” - co wtedy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mali podatnicy mają możliwość wyboru kasowej metody rozliczania VAT. W tej sytuacji rozliczenie podatku VAT będzie uzależnione od momentu otrzymania całości lub części należności od kontrahenta. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jakie elementy powinna zawierać faktura wystawiona taką metodą i jakie są skutki braku adnotacji "metoda kasowa".

Metoda kasowa w VAT - podstawowe informacje

Rozliczanie się metodą kasową polega na odprowadzeniu podatku VAT co do zasady dopiero w momencie uzyskania zapłaty od odbiorcy towaru lub usługi. Należy jednak pamiętać, że należałoby w takiej sytuacji dokonać odpowiedniego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT za małych podatników uważa się podmioty:

 • u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro,
 • prowadzące przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzające funduszami inwestycyjnymi, będące agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

W 2024 roku limit wynosi w zaokrągleniu 9 218 000 zł, w przypadku podatników prowadzących działalność maklerską 207 000 zł.

Obowiązek podatkowy w odniesieniu do małych podatników rozliczających się metodą kasową powstaje:

 • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - gdy dokonywana jest dostawa towarów lub świadczone usługi na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny;
 • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, jednak nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - jeśli dotyczą one podmiotu innego (przedsiębiorcy zwolnionego z VAT lub osoby prywatnej).

Jakie dane na fakturze przy metodzie kasowej w VAT?

Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT faktura powinna zawierać elementy takie jak:

 • data wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o ile jest ona określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawka podatku;
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwota należności ogółem.

Dodatkowo należy podkreślić, że w myśl art. 106e ust 1 pkt 16 w przypadku podatników rozliczających się za pomocą metody kasowej należy dodatkowo na fakturze ująć adnotację "metoda kasowa".

Brak adnotacji na fakturze "metoda kasowa"

Przedsiębiorcy mogą mieć wątpliwości, co zrobić w przypadku, gdy zapomną ująć na fakturze informację dotyczącą metody kasowej. Należy zauważyć, że taki obowiązek wynika wprost z przepisów ustawy o VAT. Dodatkowo na podkreślenie zasługuje fakt, że takie oznaczenie jest jednocześnie wskazówką dla nabywcy co do sposobu odliczania VAT.

Prawo do odliczenia VAT z faktur zawierających oznaczenie “metoda kasowa” powstaje w rozliczeniu za okres, w którym u dostawcy powstał obowiązek podatkowy, czyli z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, a także nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

W takiej sytuacji przedsiębiorca będzie zobowiązany do wystawienia faktury korygującej, na podstawie której powinna zostać dodana adnotacja o metodzie kasowej. Na potwierdzenie tego stanowiska należy przytoczyć interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2016 r., nr sygn. IPPP1/4512-1151/15-5/AS, który stwierdził: "(...)przepisy ustawy jednoznacznie wskazują, w jakich przypadkach podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej oraz jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca. Stwierdzenie pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury obliguje podatnika do skorygowania pierwotnej faktury VAT. Adnotacja „metoda kasowa” jest na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy, elementem koniecznym na fakturze w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy, zatem brak tej adnotacji powoduje, że faktura obarczona jest błędem, powodującym konieczność wystawienia faktury korygującej."

W związku z tym należy stwierdzić, że przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą metody kasowej w VAT są zobowiązani do ujęcia na fakturze informacji “metoda kasowa”. Brak takiej informacji powoduje konieczność wystawienia faktury korygującej, za pomocą której przedsiębiorca uzupełni niezbędne informacje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów