Poradnik Przedsiębiorcy

Brak adnotacji na fakturze “metoda kasowa” - co wtedy?

Mali podatnicy mają możliwość wyboru kasowej metody rozliczania VAT. W tej sytuacji rozliczenie podatku VAT będzie uzależnione od momentu otrzymania całości lub części należności od kontrahenta. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jakie elementy powinna zawierać faktura wystawiona taką metodą i jakie są skutki braku adnotacji “metoda kasowa”.

Metoda kasowa w VAT - podstawowe informacje

Rozliczanie się metodą kasową polega na odprowadzeniu podatku VAT co do zasady dopiero w momencie uzyskania zapłaty od odbiorcy towaru lub usługi. Należy jednak pamiętać, że należałoby w takiej sytuacji dokonać odpowiedniego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT za małych podatników uważa się podmioty:

 • u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
 • prowadzące przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzające funduszami inwestycyjnymi, będące agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

W 2020 roku limit wynosi w zaokrągleniu 5 248 000 zł zł, w przypadku podatników prowadzących działalność maklerską - 197 000 zł

Obowiązek podatkowy w odniesieniu do małych podatników rozliczających się metodą kasową powstaje:

 • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - gdy dokonywana jest dostawa towarów lub świadczone usługi na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny;

 • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, jednak nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - jeśli dotyczą one podmiotu innego (przedsiębiorcy zwolnionego z VAT lub osoby prywatnej).

Jakie dane na fakturze przy metodzie kasowej w VAT?

Zgodnie z artykułem 106e ustawy o VAT faktura powinna zawierać elementy takie jak:

 • data wystawienia;

 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;

 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o ile jest ona określona i różni się od daty wystawienia faktury;

 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;

 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

 • stawka podatku;

 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

 • kwota należności ogółem

Dodatkowo należy podkreślić, że w myśl art. 106e ust 1 pkt 16 w przypadku podatników rozliczających się za pomocą metody kasowej należy dodatkowo na fakturze ująć adnotację “metoda kasowa”.

Brak adnotacji na fakturze “metoda kasowa”

Przedsiębiorcy mogą mieć wątpliwości, co zrobić w przypadku, gdy zapomną ująć na fakturze informację dotyczącą metody kasowej. Należy zauważyć, że taki obowiązek wynika wprost z przepisów ustawy o VAT. Dodatkowo na podkreślenie zasługuje fakt, że takie oznaczenie jest jednocześnie wskazówką dla nabywcy co do sposobu odliczania VAT.

Prawo do odliczenia VAT z faktur zawierających oznaczenie “metoda kasowa” powstaje w rozliczeniu za okres, w którym u dostawcy powstał obowiązek podatkowy, czyli z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, a także nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.
W takiej sytuacji przedsiębiorca będzie zobowiązany do wystawienia faktury korygującej, na podstawie której powinna zostać dodana adnotacja o metodzie kasowej. Na potwierdzenie tego stanowiska należy przytoczyć interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2016 r., nr sygn. IPPP1/4512-1151/15-5/AS, który stwierdził:

(...)przepisy ustawy jednoznacznie wskazują, w jakich przypadkach podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej oraz jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca. Stwierdzenie pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury obliguje podatnika do skorygowania pierwotnej faktury VAT. Adnotacja „metoda kasowa” jest na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy, elementem koniecznym na fakturze w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy, zatem brak tej adnotacji powoduje, że faktura obarczona jest błędem, powodującym konieczność wystawienia faktury korygującej.

W związku z tym należy stwierdzić, że przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą metody kasowej w VAT są zobowiązani do ujęcia na fakturze informacji “metoda kasowa”. Brak takiej informacji powoduje konieczność wystawienia faktury korygującej, za pomocą której przedsiębiorca uzupełni niezbędne informacje.