Poradnik Przedsiębiorcy

Czym jest raport BIK?

Każda osoba starająca się o kredyt czy też pożyczkę powinna wiedzieć, czym jest organizacja określana skrótem BIK. BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to nic innego, jak instytucja gromadząca i udostępniająca pozyskane dane na temat historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. Jest to zatem jedno z podstawowych źródeł informacji o kliencie dla kredytodawców, jakimi są chociażby właśnie banki. Można zatem stwierdzić, że jest to także narzędzie służące do oceny zdolności kredytowej klienta oraz ryzyka związanego z udzieleniem kredytu.

Raport BIK

Jednakże Biuro Informacji Kredytowej nie jest stworzone tylko i wyłącznie dla banków. Chociaż dostęp do baz danych mają jedynie nieliczne instytucje, to uzyskać raport o własnej historii kredytowej może każdy z nas.

Raport taki może być przydatny w przypadku, gdy staramy się o kredyt. Może się bowiem okazać, że posiadane przez nas karty kredytowe znacznie obniżają naszą zdolność kredytową i warto je zlikwidować przed wystąpieniem o kredyt bądź spłacić zaciągnięte w ramach tych kart kredyty lub też inne zobowiązania, które mogą nam przeszkodzić w uzyskaniu finansowania.

BIK gromadzi informacje zarówno o przeszłości kredytowej (zaciągniętych i spłaconych już zobowiązaniach), jak i informacje o obecnych obciążeniach - spłacanych ratach, terminach spłat, wysokości zadłużenia etc. Informacje te są aktualizowane na bieżąco - nie rzadziej niż raz na miesiąc. Dane z Biura Informacji Kredytowej są zatem wiarygodnym i aktualnym źródłem informacji, na którym bazują instytucje udzielające finansowania. Ponadto w bazie BIK przechowywane są również informacje o zapytaniach składanych przez banki dotyczących danego klienta, z których można wywnioskować, czy dana osoba występowała o kredyt również w innych instytucjach np. w tym samym okresie.

Jak uzyskać raport?

Nie częściej niż raz na 6 miesięcy BIK może udostępnić tzw. informację ustawową, która zawiera dane dotyczące klientów indywidualnych. Podstawą do ubiegania się o tę informację jest art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Poniżej przedstawiono przykładowe sposoby pozyskania tego raportu:

  • zgłoszenie osobiste przy ulicy Postępu 17 w Warszawie (02-676) - wniosek wydawany jest natychmiastowo,

  • raport on-line za pośrednictwem internetowego konta bankowego w Inteligo, iPKO BP czy Meritum Banku,

  • rejestracja na stronie internetowej BIK oraz dokonanie opłaty zgodnie z wybranym pakietem.

Czy dane w raporcie można zmienić?

Danych, które zostały zapisane w BIK-u nie można zmienić ani wymazać. Istnieje jedynie opcja sprostowania błędów oraz nieścisłości, które pojawiły się tam wskutek pomyłki.

Jeżeli zobowiązanie zostało już spłacone (np. kredyt), a w bazie widnieje informacja o tym, że nadal jest spłacany, wówczas należy niezwłocznie wystąpić do banku o aktualizację wpisu.

Reasumując, można stwierdzić, że BIK przekazuje zarówno negatywne informacje na temat danych klientów, jak i te pozytywne (np. o terminowych czy przedterminowych spłatach zobowiązań itd.). Są to jednakże informacje neutralne - nie zawierają ocen. Decyzję o przyznaniu kredytu bądź odmowie bank podejmuje zarówno w oparciu na danych z BIK, jak i na własnych procedurach związanych z udzieleniem finansowania.