0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie firmy tworzą sektor MSP?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od tego, czy firma należy do sektora MSP (sektora małych i średnich przedsiębiorstw), zależy choćby to, na jaką pomoc ze strony państwa może liczyć - oczywiście im mniejszy podmiot, tym bardziej ulgowo jest traktowany. Właśnie dlatego powstały bardzo dokładne kryteria, które pozwalają określić, czy dana firma kwalifikuje się do wspomnianego sektora, a nawet czy jest mikro-, małym czy średnim podmiotem. Są one jednakowe w całej UE i wynikają z załącznika do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008 (DzU UE nr L 214 z dnia 9 sierpnia 2008 r.). Sprawdźmy zatem, jakie firmy tworzą sektor msp!

Sektor MSP - dwa podstawowe warunki

Dla określenia, czy dana firma przynależy do sektora MSP podstawowe znaczenie mają dwa wskaźniki:

  • liczba zatrudnionych,
  • wyniki finansowe określone jako suma aktywów lub/i wielkość rocznego obrotu.

Żeby uznać daną firmę za przynależącą do sektora MSP, musi ona zatrudniać mniej niż 250 pracowników, jej roczny obrót nie może przekroczyć 50 mln euro, a/lub całkowity bilans roczny musi być mniejszy niż 43 mln euro.

Ważne!

Przy określaniu wielkości zatrudnienia należy wziąć pod uwagę liczbę zatrudnionych w skali roku w przeliczeniu na pełne etaty. Osoby, które pracują w niepełnym wymiarze etatu lub które nie przepracowały pełnego roku, należy wyrazić poprzez wartość ułamkową. Liczba ta obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i inne osoby pracujące na rzecz firmy, np. w oparciu na kontraktach menedżerskich. Nie wlicza się do niej natomiast m.in. osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Zasady ustalania statusu firmy z sektora MSP

W tym miejscu należy podkreślić, iż podstawowe znaczenie dla określenia statusu MSP ma liczba zatrudnionych. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca zatrudnia równo 250 lub więcej pracowników, nie należy do sektora MSP - nie trzeba wówczas badać pozostałych czynników. Jeżeli natomiast w jego firmie pracuje mniej niż 250 osób, jego status zależy od osiągniętych wyników finansowych.

Natomiast jeżeli chodzi o dane finansowe - obrót i bilans - mogą być one stosowane wymiennie. W tym wypadku przedsiębiorca może wybrać kryterium, które jest bardziej korzystne z jego punktu widzenia. Dopiero w sytuacji, gdy wyniki finansowe firmy w obu wskaźnikach przekroczą ustalone normy, wówczas zostanie ona zakwalifikowana do grupy dużych przedsiębiorstw.

Sektor MSP a firmy partnerskie

Okazuje się jednak, że omówione wyżej warunki nie są jedynymi kryteriami, jakie musi spełnić przedsiębiorstwo, by można było uznać je za przynależące do sektora MSP. Jeżeli bowiem firma jest powiązana z innymi podmiotami, czyli posiada tzw. firmy partnerskie lub związane, wówczas sytuacja nieco się komplikuje. 

Uwaga!

Z firmą partnerską mamy do czynienia wówczas, gdy udział jednej firmy w drugiej przekracza 25 proc., ale jest mniejszy niż 50 proc. Firmy związane występują wówczas, gdy próg 50 proc. udziałów jest przekroczony i występuje między nimi jeden ze specjalnych rodzajów związków, np. jedna z nich ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca, akcjonariusza lub członka.

Co ważne, jeżeli udział obcej firmy nie przekroczy 25 proc., wówczas firma w dalszym ciągu może być uznawana za niezależną i tym samym należącą do sektora MSP.

W momencie gdy limit ten zostanie przekroczony, aby zakwalifikować firmę do odpowiedniej kategorii MSP, do jej danych o wielkości zatrudnienia i danych finansowych należy dodać analogiczne dane firmy partnerskiej (w odpowiedniej proporcji) lub 100 proc. danych firmy związanej (od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki, np. powiązanie firm w związku z pomocą anioła biznesu).

Jakie firmy tworzą sektor MSP - podział na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Co ważne, z wspomnianego wyżej załącznika do rozporządzenia wynika również, kiedy firma może być nazwana mikro-, małą lub średnią (patrz: poniższa tabela).

 

mikroprzedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

liczba zatrudnionych

mniej niż 10 pracowników

mniej niż 50 pracowników

mniej niż 250 pracowników

obrót roczny

mniej niż 2 mln euro

mniej niż 10 mln euro

mniej niż 50 mln euro

suma aktywów

mniej niż 2 mln euro

mniej niż 10 mln euro

mniej niż 43 mln euro

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów