0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura za reklamę na Facebooku - czy stanowi koszt podatkowy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Media społecznościowe to obecnie jeden z najpopularniejszych sposobów zdobycia klientów. Przedsiębiorcy bardzo chcą zaistnieć w przestrzeni wirtualnej, ponieważ dzięki temu zwiększają znacząco swoje przychody. Tym samym reklama w takich portalach staje się dla wielu przedsiębiorców koniecznością. Czy faktura za reklamę na Facebooku stanowi koszt podatkowy dla firmy? Dowiedz się!

Faktura za reklamę na Facebooku kosztem uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z powyższego zapisu wynika, iż kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, o ile zostały prawidłowo udokumentowane.
W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, musi on spełniać następujące warunki:

 • zostać poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik);
 • być definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie mogła zostać podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona;
 • pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
 • poniesiony musiał zostać w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów, może mieć także wpływ na wielkość osiągniętych przychodów;
 • zostać właściwie udokumentowany;
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Przypomnijmy, że za reklamę na gruncie prawa podatkowego należy uznać ogół działań podatnika zmierzających do rozpowszechniania pochlebnych informacji o firmie, zaletach jej towarów bądź usług. Reklama może być realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez prezentowanie danego towaru lub usługi, jego cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych czy modnych, a także poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Każda z tych form, jeżeli jest stosowana w określonych okolicznościach, spełnia funkcje reklamowe. Identyfikowana bowiem jest z daną firmą i oferowanymi przez nią towarami lub usługami, zwiększając ich rozpoznawalność oraz pośrednio zachęcając do ich nabycia. Tym samym wydatki na reklamę stanowią koszty uzyskania przychodów. Musimy jednak zwrócić szczególną uwagę, czy nasze działania na pewno noszą znamiona reklamy.

Faktura za reklamę na Facebooku - czy może być kosztem?

Na wstępie trzeba stwierdzić, iż reklama na pewno spełnia powyższe kryteria i można uznać ją za koszt uzyskania przychodów. Problem polega na tym, że faktura za reklamę na Facebooku jest wystawiana w Irlandii, w odmienny sposób niż w Polsce.
Przypomnijmy, że faktura VAT zgodnie z 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług powinna zawierać między innymi:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska (lub nazwy podatnika i nabywcy) towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b.

Z powyższych zapisów ustawowych wynika, iż elementem niezbędnym faktury jest data jej wystawienia. Tym samym faktura bez takiej daty nie spełnia ustawowych wymogów, nie może zatem zostać uznana za koszt podatkowy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 lutego 2018 roku (nr 0114-KDIP3-1.4011.451.2017.1.ES) zawiera informacje:

"(...) że zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Zasady i sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz szczegółowe warunki jakie musi spełniać dokument aby mógł stanowić podstawę do dokonania wpisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r., poz. 728).
Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m.in. faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej „fakturami”, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami.
W związku z tym, że posiadana przez Wnioskodawcę faktura za zakupione reklamy nie zawiera daty wystawienia to Wnioskodawca nie ma prawa ująć jej w prowadzonej podatkowej książce przychodów i rozchodów."

Powyższa interpretacja indywidualna jest dość kontrowersyjna, jednak brak jest odmiennych orzeczeń organów podatkowych, czy też sądów administracyjnych. Faktura za reklamę na Facebooku jest wystawiana zgodnie z prawem Irlandii i błąd formalny nie powinien pozbawiać podatnika możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Jednak ujmując takie faktury w naszej ewidencji i uznając je za koszty uzyskania przychodów, musimy się liczyć ze sporem z fiskusem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów