0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja o warunkach zatrudnienia 2023 r. - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Obowiązkiem pracodawcy w związku z zawarciem umowy o pracę jest poinformowanie zatrudnionego pracownika o warunkach zatrudnienia w zakładzie pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia musi być przekazana pracownikowi najpóźniej w ciągu 7 dni od  momentu dopuszczenia pracownika do pracy., nawet jeżeli data rozpoczęcia pracy jest późniejsza (pracownik nie rozpoczął jeszcze pracy). Trzeba także pamiętać, że w trakcie trwania umowy, gdy niektóre jej elementy zmieniają się, wówczas trzeba przekazać pracownikowi nową informację o warunkach zatrudnienia.

Pobierz darmowy wzór Informacji o warunkach zatrudnienia 2023 r. w dwóch formatach: PDF i DOCX

Do pobrania:

Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych.pdf

Informacja o warunkach zatrudnienia - forma

Informacja o warunkach zatrudnienia musi mieć formę pisemną i być podpisana przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Informacja o warunkach zatrudnienia może nastąpić poprzez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. Pracownik powinien zostać poinformowany o warunkach zatrudnienia indywidualnie.

Jakie dane powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia?

Informacja o warunkach zatrudnienia powinna przede wszystkim zawierać dane o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy, wówczas informacja o warunkach zatrudnienia powinna również zawierać zagadnienia dotyczące:

 1. pory nocnej,
 2. miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
 3. przyjętego sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy,
 4. przyjętego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracodawca informuje pracownika o przysługujących mu uprawnieniach w sposób zindywidualizowany i stosowny do konkretnej sytuacji prawnej zatrudnianej osoby.

Czy czekają nas zmiany?

W 2022 roku Polska powinna wdrożyć dyrektywę unijną, która zakłada znaczne rozszerzenie informacji zwartych w informacji. Jednak na chwile obecną planowane zamiany nie weszły jeszcze w życie i nie wiadomo kiedy mogą zacząć obowiązywać. Zgodnie z projektowanymi zmianami pracodawca będzie miał obowiązek poinformowania pracowników o warunkach pracy i płacy, czyli o:

 • innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia;
 • świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych (np. dostępnych u pracodawcy pakietach medycznych, czy sportowych);
 • zasadach pracy w godzinach nadliczbowych oraz wysokości wynagrodzenia wypłacanego za taką pracę;
 • zasadach przechodzenia ze zmiany na zmianę (w sytuacji wykonywania przez pracowników pracy zmianowej);
 • zasadach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy (w sytuacji wykonywania pracy w wielu miejscach);
 • procedurach udzielania płatnego urlopu;
 • procedurach rozwiązania stosunku pracy,
 • sposobie ustalania długości okresów wypowiedzenia;
 • prawie do szkoleń.

Pracodawca będzie przekazywał informacje o warunkach zatrudnienia pisemnie. Dopuszczalne będzie informowanie w postaci elektronicznej jednak pod warunkiem umożliwienia pracownikowi wydrukowania oraz przechowywania udostępnionych informacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów