0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dobie wirtualnego pieniądza większość pracowników przyzwyczajona jest do otrzymywania pensji na konto bankowe. Nieliczni wiedzą, że istnieją również inne formy przekazywania wynagrodzenia, co więcej - to nie przelew jest tą podstawową.

Wynagrodzenie - przelew czy gotówka...

W sytuacji, gdy pracownik pierwszy raz przychodzi do nowego miejsca pracy, oprócz umowy podpisuje najczęściej także dodatkowy dokument - zgodę na otrzymywanie wynagrodzenia w formie przelewu pieniężnego. Oczywiste wydaje się, że wpływ na konto jest bezpieczniejszy i wygodniejszy, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika.

Jednakże każdorazowo należy pamiętać o uzyskaniu takiego podpisanego dokumentu. W dalszym ciągu bowiem podstawową metodą wypłaty wynagrodzeń jest przekazanie gotówki do rąk własnych pracownika, co najmniej raz w miesiącu, w dniu z góry ustalonym i stałym. W przypadku, gdy przedsiębiorca zaniedba swoje obowiązki w kwestii dopełnienia formalności i mimo to przeleje podwładnemu fundusze na konto bankowe, pracownik może nie zgodzić się na taką metodę wypłacenia wynagrodzenia. Co więcej, jeżeli wypłata w formie prawidłowej w takiej sytuacji zostanie opóźniona, pracownik ma prawo do naliczenia swojemu szefowi odsetek karnych.

… a może pieniężny przekaz pocztowy?

Rzadko stosowaną, ale możliwą alternatywę dla powyższych metod wypłaty wynagrodzeń jest skorzystanie z usług Poczty Polskiej i przekazanie pracownikowi należności przy pomocy przekazu pieniężnego.

Jednakże, analogicznie do opisanej powyżej sytuacji z przelewem, również w tym przypadku skorzystanie z przekazu będzie możliwe tylko wówczas, gdy pracownik złoży taką dyspozycję na piśmie. Wynagrodzenie powinno zostać przekazane na wskazany adres, do rąk własnych pracownika bądź też do rąk małżonka lub innego pełnoletniego domownika. Jeżeli podwładny nie chce, aby przekaz był odbierany przez kogokolwiek poza nim samym, może takie instrukcje zawrzeć w dyspozycji.

W sytuacji, gdy poczta nie zastosuje się do wymienionych warunków, pracownik będzie miał prawo do wystąpienia do pracodawcy z roszczeniem o nieprawidłowo dostarczone fundusze. Pracodawca natomiast ma w takiej sytuacji prawo do wystąpienia z takim roszczeniem zwrotnym wobec poczty, która nie dopełniła swoich obowiązków.

Wynagrodzenie wypłacane w naturze

Wszystkie wymienione wcześniej metody uiszczania wynagrodzenia dotyczyły formy pieniężnej. Można powiedzieć, że istnieje dla nich alternatywa w postaci wynagrodzenia w naturze.

Wydanie wypłaty w naturze jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy takie postępowanie zostało uwzględnione w przepisach prawa pracy lub w układzie zbiorowym pracy oraz gdy dotyczy ono wyłącznie części, nie całości wynagrodzenia.

Jeżeli w przepisach firmy uwzględniono wypłatę części wynagrodzenia w naturze, natomiast pracownik może zgodzić się na ekwiwalent gotówkowy. Przepisy Kodeksu pracy zawsze uznają wypłatę w formie pieniężnej za bardziej korzystną dla pracownika, niż tą udzieloną w naturze.

Przekazywanie wynagrodzenia osobom trzecim

Pracodawca ma prawo przekazać wynagrodzenie swojego pracownika osobom trzecim. Jeżeli po odbiór wypłaty zgłasza się małżonek podwładnego, nie musi się on nawet posługiwać pełnomocnictwem. Jednakże rozwiązanie takie jest możliwe tylko, gdy sam pracownik nie może odebrać wypłaty z powodu przemijającej szkody i nie sprzeciwił się wypłacie funduszy małżonkowi. W innym razie pracodawca będzie zobowiązany do odmówienia wypłaty należności.

Małżonek, a także inne osoby trzecie mogą odebrać wynagrodzenie za pracownika również, jeżeli posiadają pisemne, podpisane pełnomocnictwo w tej kwestii. Małżonek może także otrzymywać wynagrodzenie za pracownika, kiedy posiada nakaz takiej wypłaty wydane przez Wydział Rodzinny i Nieletnich. Natomiast sam pracodawca nie może wbrew woli swojego pracownika zadecydować o przekazaniu takiej wypłaty małżonkowi, nawet jeżeli zdaje sobie sprawę, że część wynagrodzenia podwładny z np. problemem alkoholowym przeznaczy właśnie na swój nałóg.

Przepisy dotyczące wypłacania wynagrodzeń są stosunkowo elastyczne. Dzięki temu przedsiębiorca i pracownik mogą zdecydować się na najwygodniejszą dla obu stron metodę. Warto jednak pamiętać, że rezygnując z wypłaty w formie gotówkowej do rąk własnych pracownika na rzecz innego sposobu, każdorazowo należy postarać się o jasne, pisemne dokumenty, aby nie narazić się na dodatkowe koszty i negatywne konsekwencje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów