Poradnik Przedsiębiorcy

Opłata prolongacyjna – czym jest i jak ją ustalić?

Chwilowe problemy finansowe w działalności mogą sprawić, że trudno jest nam regulować bieżące zobowiązania podatkowe. W razie, gdy nastąpi utrata płynności finansowej, zamiast spóźniać się z zapłatą podatku, warto racjonalnie ocenić sytuację, przeanalizować, kiedy ulegnie ona polepszeniu (np. otrzymamy zapłatę za wykonane usługi) i jeszcze przed upływem terminu zapłaty zobowiązania podatkowego wystąpić o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie podatku na raty. Takie rozwiązanie, oczywiście o ile urząd skarbowy pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek, wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty prolongacyjnej. W niniejszym artykule wyjaśnimy, czym jest opłata prolongacyjna oraz jak należy ją ustalić.

Co to jest opłata prolongacyjna?

Opłatę prolongacyjną ma obowiązek uiścić przedsiębiorca, który złożył wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, a urząd skarbowy ten wniosek zaakceptował. Zamiast odsetek za zwłokę podatnik uiszcza wówczas opłatę prolongacyjną. Takie odroczenie płatności bądź rozdzielenie zobowiązania podatkowego na raty to pomoc publiczna dla przedsiębiorcy. 

Zaległością podatkową jest podatek (w tym także zaliczka, rata), który nie został zapłacony w terminie.

Jeżeli US zgodzi się na odroczenie płatności lub rozłożenie płatności na raty, podpisywana jest z podatnikiem umowa określająca szczegółowo warunki porozumienia i wskazująca termin, do którego przedsiębiorca ma obowiązek uiścić podatek.

Opłata prolongacyjna - w jaki sposób ustalić?

Art. 57 § 2 Ordynacji podatkowej
Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę”.

Wzór obliczenia opłaty prolongacyjnej przedstawia się następująco:

K × L × S / 365 = OP

gdzie:

K – kwota odroczonego lub rozłożonego na raty podatku, odroczonej lub rozłożonej na raty zaległości podatkowej;

L – liczba dni, których dotyczy prolongata;

S – stawka prolongaty równa obniżonej stawce odsetek budżetowych (obecnie 4%);

365 – liczba dni w roku;

OP – kwota opłaty prolongacyjnej.

Art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej
Opłaty prolongacyjne zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych”.

Opłata prolongacyjna naliczana jest od dnia następującego po dniu:

  • terminu płatności podatku (w przypadku, gdy zobowiązanie nie jest przeterminowane),

  • złożenia wniosku (w odniesieniu do przeterminowanego zobowiązania),

do terminu odroczonej spłaty lub terminu danej raty podatku.

Zobowiązanie przeterminowane wymaga zapłaty odsetek za zwłokę za okres od terminu zapłaty do dnia złożenia wniosku.

Opłata prolongacyjna stanowi koszt uzyskania przychodów w działalności. Odsetki za zwłokę w zapłacie podatku są natomiast wyłączone z kosztów firmowych.

Przykład 1.

Pani Paulina z powodu trudnej sytuacji finansowej w firmie nie mogła zapłacić w terminie zaliczki na podatek dochodowy za styczeń 2019 roku (20 000 zł). Termin płatności tej zaliczki przypadał na 20 lutego 2019 roku (rozliczenie miesięczne). Pani Paulina wiedziała, że na początku kwietnia 2019 roku otrzyma środki pieniężne z tytułu wykonania zlecenia, dlatego wystąpiła z wnioskiem o odroczenie terminu płatności do 10 kwietnia 2019 roku. Urząd skarbowy wydał pozytywną decyzję i zgodził się na odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej pani Pauliny. Jaką opłatę prolongacyjną powinna ona uiścić?

Liczba dni zwłoki w zapłacie podatku: 49

Podstawiamy dane do wzoru:

K × L × S / 365 = OP

20 000 × 49 × 4% / 365 = 107,39