0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta zgłoszenia celnego w toku kontroli - kiedy jest możliwa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy dokonujący importu towarów mają obowiązek składania zgłoszenia celnego w zakresie dopuszczenia towarów do określonej procedury celnej. W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się kwestią składania korekty zgłoszenia celnego oraz wpływu prowadzonej kontroli na prawo do korygowania zgłoszenia. Czy korekta zgłoszenia celnego w toku kontroli jest dopuszczalna? Czy ma ona wpływ na prowadzoną kontrolę? Odpowiadamy w artykule!

Kiedy zgłoszenie celne podlega korekcie?

W zakresie konieczności składania zgłoszenia celnego oraz korekty w tym zakresie należy sięgnąć do treści Unijnego Kodeksu Celnego.

Jak stanowi art. 172 ukc, zgłoszenie celne spełniające warunki określone w niniejszym rozdziale jest niezwłocznie przyjmowane przez organy celne, jeżeli towary, których dotyczy, zostały przedstawione organom celnym.

Przypomnijmy też, że zgłoszenie celne oznacza czynność, przez którą osoba w wymaganej formie i w określony sposób wyraża zamiar objęcia towaru określoną procedurą celną, wskazując w stosownych przypadkach wszelkie szczegółowe ustalenia, które mają mieć zastosowanie.

Ukc nie posługuje się pojęciem korekty zgłoszenia celnego, lecz jego sprostowaniem.

W myśl bowiem art. 173 ukc zgłaszający, na wniosek, za zgodą organu celnego może po przyjęciu zgłoszenia celnego sprostować 1 lub kilka jego danych. Sprostowanie nie może powodować, że zgłoszenie celne będzie dotyczyć towarów innych niż te, których dotyczyło pierwotnie.

Sprostowanie nie jest jednak możliwe, jeżeli wnioskowano o nie po tym, jak organy celne:

 • poinformowały zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów,
 • stwierdziły nieprawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu celnym,
 • zwolniły towary.

Na wniosek zgłaszającego, w terminie 3 lat od daty przyjęcia zgłoszenia celnego, można wyrazić zgodę na sprostowanie zgłoszenia celnego po zwolnieniu towarów, co umożliwi zgłaszającemu spełnienie obowiązków wynikających z objęcia towarów daną procedurą celną.

Jak zatem widać z przywołanych przepisów, korekta (sprostowanie) zgłoszenia celnego nie jest możliwa, jeżeli wobec zgłaszającego prowadzone są czynności kontrolne w postaci rewizji towarów. 

Należy pamiętać, że organy celne, w celu zweryfikowania prawidłowości danych zawartych w przyjętym zgłoszeniu celnym, mogą:

 • skontrolować zgłoszenie i dokumenty załączane do zgłoszenia,
 • zażądać od zgłaszającego dostarczenia innych dokumentów,
 • przeprowadzić rewizję towarów,
 • pobrać próbki w celu dokonania ich analizy lub dokładniejszej rewizji towarów.

Jeżeli towar wskazany w zgłoszeniu celnym jest poddawany czynnościom kontrolnym ze strony organów celnych, to wyłączone zostaje uprawnienie do sprostowania zgłoszenia.

Czy korekta zgłoszenia celnego w toku kontroli jest możliwa?

Import towarów jest jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W takim przypadku obowiązek podatkowy spoczywa na osobie dokonującej importu.

Zasada podstawowa wskazuje, że podatnicy dokonujący importu są obowiązani do obliczenia i wykazania w:

 1. zgłoszeniu celnym, albo
 2. rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia 2015/2446, w przypadkach, o których mowa w art. 324 lub art. 325 rozporządzenia 2015/2447

– kwoty podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących stawek.

W konsekwencji importer jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT wynikającego ze zgłoszenia celnego. Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku.

Dodatkowo przepisy ustawy o VAT przewidują pewne mechanizmy w zakresie weryfikacji kwoty podatku VAT.

Jak czytamy w art. 33 ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli przed zwolnieniem towaru organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję, w której określa:

 1. podatek w prawidłowej wysokości – w przypadku gdy decyzja jest wydawana przed zwolnieniem towaru;
 2. różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już wykazaną – w przypadku gdy decyzja jest wydawana po zwolnieniu towaru.

Powyższe stanowi zatem przejaw weryfikacji kwoty podatku VAT dokonywanej z inicjatywy organu celnego.

Co jednak istotne, z taką inicjatywą może wystąpić również podatnik. Jak bowiem podaje art. 33 ust. 3 ustawy o VAT, po przyjęciu zgłoszenia celnego lub po przedstawieniu rozliczenia zamknięcia podatnik może wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już wykazaną albo określoną.

Co ciekawe, nie określono w powyższym przepisie, w jakim terminie podatnik może wystąpić z takim żądaniem, z czego należy wywodzić, że może to uczynić do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Organ może wydać decyzję na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy tylko w sytuacji, gdy spełnione łącznie są 2 przesłanki:

 1. podatnik zwróci się z wnioskiem o wydanie decyzji określającej podatek,
 2. wysokość prawidłowej kwoty podatku jest inna niż zadeklarowana przez podatnika w zgłoszeniu celnym.

W tym miejscu warto również przywołać treść wyroku WSA w Lublinie z 22 marca 2019 roku (I SA/Lu 887/18), gdzie czytamy, że jeżeli organ celny nie stwierdzi potrzeby ingerowania w treść zgłoszenia celnego, to ujęte w nim wielkości, wpisane w konstrukcję zobowiązania z tytułu VAT od importu, są wiążące i wykluczają stosowanie art. 33 ust. 3 u.p.t.u. Przepis ten znajduje zastosowania wówczas, gdy zgłoszenie celne zostało zmienione przez organ celny w efekcie przeprowadzonego postępowania celnego.

Podkreślenia wymaga, że jest to jednak prawo, nie obowiązek podatnika. Organ podatkowy sam z własnej inicjatywy nie może wydać decyzji w tej sytuacji. Podatnik jednak, bez względu na to, czy wystąpił z wnioskiem do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości i oczekuje na decyzję, czy też nie, może odliczyć w całości VAT wykazany w dokumencie celnym.

W przypadku zawyżenia wartości celnej wynikającej z importu towarów podatnik ma prawo zwrócić się do właściwego organu celnego o dokonanie ponownego ustalenia wartości celnej, cła i kwoty należnego podatku od towarów i usług.

Możemy zatem stwierdzić, że zgłoszenie celne może być poddane weryfikacji również na żądanie podatnika.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT do powyższego postępowania stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 10 Ordynacji podatkowej.

W rozdziale tym wymieniono art. 81b, który podaje, że uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
 2. przysługuje nadal po zakończeniu:
  1. kontroli podatkowej,
  2. postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

W przypadku gdy wykazana w zgłoszeniu celnym kwota podatku VAT nie jest prawidłowa, dochodzi do jej określenia w formie decyzji podatkowej. Taka decyzja może być wydana zarówno z inicjatywy organu, jak i z inicjatywy podatnika. W obu przypadkach konieczne jest jednak przeprowadzenie postępowania podatkowego.

Korekta zgłoszenia celnego wywołuje określone skutki podatkowe zarówno w odniesieniu do kwoty należności celnych, jak i kwoty podatku VAT. Zmiana wysokości zobowiązań podatkowych i celnych może być przeprowadzona na skutek złożonej korekty, o ile nie jest w tym czasie prowadzona kontrola lub postępowanie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów