0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Księgowanie zwolnienia ze składek ZUS - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy, których dotknęły negatywne skutki epidemii COVID-19, mogą skorzystać w ramach Tarczy Antykryzysowej ze zwolnienia ze składek ZUS, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych wówczas umorzy. Dowiedz się, jak wygląda księgowanie zwolnienia ze składek ZUS!

Księgowanie zwolnienia ze składek ZUS – pytania i odpowiedzi

Kwestie merytoryczne dotyczące skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS oraz obowiązujących zasad razem z informacją, jak skorzystać ze zwolnienia, znajdują się w artykule: Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych i zakładów pracy. Natomiast poniżej omawiamy kwestie księgowe dotyczące zwolnienia ze składek ZUS w formie pytań i odpowiedzi.

 • Czy zwolnienie ze składek ZUS stanowi przychód podatkowy?

Zgodnie z art. 31zx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – przychód z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

 • Co należy rozumieć jako kwotę przychodu, którą trzeba wprowadzić we wniosku?

Dotychczas nie było uregulowane bezpośrednio w przepisach, co należy rozumieć jako przychód. Ten problem rozwiązała Tarcza Antykryzysowa 3.0, w której znajduje się doprecyzowanie, że chodzi o przychód w rozumieniu ustawy o PIT. W związku z tym dla podatników VAT czynnych będzie to kwota przychodu netto, a dla podatników zwolnionych z VAT – kwota przychodu brutto. Nie należy do niej wliczać otrzymanych zaliczek (udokumentowanych fakturą zaliczkową), ponieważ te nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, a są wykazywane tylko na gruncie VAT.

 • Gdzie znajdę kwotę przychodu za dany miesiąc w systemie wFirma.pl?

Kwotę przychodu w systemie wFirma.pl za dany miesiąc można znaleźć w zakładce: START » ANALIZY » PRZYCHODY I KOSZTY, w kolumnie PRZYCHÓD lub w zakładce ANALIZY » KPIR, w kolumnie RAZEM PRZYCHÓD.

Księgowanie zwolnienia ze składek ZUS - analiza

 • Czy należy za okres zwolnienia generować oraz przekazywać do ZUS deklaracje ZUS DRA?

Tak. Za okres zwolnienia ze składek ZUS należy generować deklaracje ZUS DRA. Jest to warunek zwolnienia ze składek.

 • Czy zwolnione składki ZUS (przedsiębiorcy) mogą zostać odliczone w zaliczce na podatek dochodowy i ujęte w kosztach podatkowych (FP i FGŚP)?

Nie. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o PIT do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się nieopłaconych do ZUS składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek.

 • Czy na liście płac oznacza się w sposób szczególny zwolnienie ze składek ZUS?

Pracodawca, mimo zwolnienia z opłacania składek ZUS, w dalszym ciągu potrąca wartość składek (za pracownika) z wynagrodzenia. W przypadku pracownika również wszystkie zwolnione składki traktowane są tak, jakby zostały opłacone, a pracownik zachowuje prawo do wszystkich świadczeń i ma ciągłość ubezpieczenia.

 • Czy zwolnione składki ZUS (pracownika) mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych (FP i FGŚP finansowane przez pracodawcę)?

Zdaniem Ministerstwa Finansów i Krajowej Informacji Skarbowej „przy obliczaniu PIT nie mogą być uwzględnione składki na ubezpieczenia, od których opłacenia podatnik został zwolniony”. Wynika to z art. 22 ust. 6bb oraz art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym stanowiskiem kosztem przedsiębiorcy będzie tylko wartość wynagrodzenia netto + podatek dochodowy.

Księgowanie zwolnienia ze składek ZUS w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl zwolnienia składek ZUS nie księguje się w KPiR czy Ewidencji Przychodów. Natomiast stworzonej deklaracji ZUS DRA za okres, w którym ma miejsce zwolnienie ze składek ZUS, nie należy rozliczać w wysokości, w jakiej zostały one zwolnione.

Aby w systemie zwolnione składki ZUS nie widniały jako nierozliczone zobowiązanie, można je rozliczyć za pomocą neutralnej płatności schematem: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE, gdzie następnie należy wybrać deklarację ZUS DRA. W oknie, które się pojawi, należy przejść do podzakładki PŁATNOŚCI i wybrać opcję DODAJ NEUTRALNĄ PŁATNOŚĆ. Tam należy uzupełnić pola:

 • data – np. termin, w którym upływa termin płatności;

 • kwota – pełna wartość bądź 50% wartości w przypadku, gdy zwolnionych jest tylko 50% składek ZUS;

 • metoda płatności – np. przelew.

Księgowanie zwolnienia ze składek ZUS - rozliczanie neutralną płatnością

Po zapisaniu płatności składki ZUS nie zostaną nigdzie zaksięgowane ani nie zostaną odliczone w zaliczce.

W związku ze stanowiskiem MF i KIS składki ZUS finansowane za pracownika, które ulegają zwolnieniu, nie stanowią kosztu podatkowego pracodawcy. W związku z tym należy w systemie dokonać odpowiednich oznaczeń i księgowań.

W przypadku prowadzenia KPiR oraz zatrudniania pracowników na umowę o pracę w stworzonej w systemie liście płac należy odznaczyć opcję „automatyczne księgowanie”. W tym celu należy przejść do zakładki: KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE, gdzie trzeba zaznaczyć listę płac i skorzystać z opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W oknie, które się pojawi, należy odznaczyć (pozostawić puste okienko) opcję „automatyczne księgowanie”, po czym kliknąć ZAPISZ.

księgowanie zwolnienia ze składek zus

Analogicznie należy wyksięgować wynagrodzenie z wystawianych rachunków schematem: KADRY » RACHUNKI, gdzie trzeba zaznaczyć rachunek i skorzystać z opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W oknie, które się pojawi, należy przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE i następnie odznaczyć (pozostawić puste okienko) opcję „automatyczne księgowanie”, po czym kliknąć ZAPISZ.

księgowanie zwolnienia ze składek zus

Przy sporządzaniu listy płac oraz rachunków za kolejne miesiące od razu przy jej dodawaniu należy odznaczyć opcję automatycznego księgowania.
Następnie aby ująć prawidłową wartość kosztu w KPiR, należy dokonać ręcznego księgowania schematem: EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić pozycje:

 • kontrahent – zaznaczamy opcję BRAK KONTRAHENTA;

 • numer dowodu – numer listy płac lub rachunku;

 • data:

  • ostatni dzień miesiąca, za jaki jest należne wynagrodzenie pod warunkiem, że zostało ono wypłacone maksymalnie do 10. dnia miesiąca kolejnego, np. wynagrodzenie za marzec płatne do 10 kwietnia należy zaksięgować z datą 31 marca;

  • datę faktycznej wypłaty, jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone później niż 10. dnia miesiąca kolejnego, np. wynagrodzenie za marzec wypłacone 11 kwietnia należy zaksięgować w dacie wypłaty;

  • data faktycznej wypłaty – w przypadku rachunków do umów cywilnoprawnych;

 • opis – księgowanie wynagrodzenia za MM/RRRR.

Księgowanie zwolnienia ze składek ZUS - wpis do KPIR

W kolumnie 12 KPiR  „wyn. w got. i nat.” należy wprowadzić:

 • w przypadku 100% zwolnienia ze składek ZUS – wartość netto wynagrodzenia powiększoną o zaliczkę na podatek dochodowy;

 • w przypadku 50% zwolnienia ze składek ZUS – wartość netto wynagrodzenia powiększoną o zaliczkę na podatek dochodowy oraz 50% składek ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów