0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kto zapłaci podatek od sprzedaży detalicznej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatek detaliczny jest wprowadzony na mocy ustawy uchwalonej 6 lipca 2016 roku. Tym samym był on już uchwalony kilka lat temu. W związku ze sporem z Unią Europejską kilkukrotnie go odraczano. Jednak ostatecznie został wprowadzony w 2021 roku. Obejmie on w praktyce większe podmioty gospodarcze. Przeczytaj kto zapłaci podatek od sprzedaży detalicznej

Podatek od sprzedaży detalicznej - kto jest podatnikiem?

Podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni, czyli osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, dokonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach działalności gospodarczej odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa lub poza lokalem przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta), także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezewidencjonowanej. Powyższe regulacje pokazują, że podatek ten dotyczy zarówno sprzedaży w sklepach, jak i poza nimi. Należy przypomnieć, że za konsumentów uważamy: 

 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nabywające towary bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą;

 • rolników ryczałtowych (art. 3 pkt 3 ustawy).

Podatek ten nie dotyczy sklepów internetowych, czyli sprzedaży towarów na odległość realizowanej za pomocą sieci internetowej.

Podatek od sprzedaży detalicznej a podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Powyższy przychód ze sprzedaży detalicznej określa się na podstawie wielkości sprzedaży zewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących oraz sprzedaży niezewidencjonowanej zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 i art. 145a ust. 17 ustawy o VAT

Przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, podatek ten nie obejmie mniejszych placówek handlowych. 

Przykład 1.

Podatnik prowadzi działalność handlową w małej miejscowości. Prowadzony przez niego sklep osiąga przychody ze sprzedaży w wysokości netto 16 000 000 zł. Przedsiębiorca ustalił powyższy przychód na podstawie raportów fiskalnych. W takim przypadku nie musi płacić podatku detalicznego.

Przychód osiągnięty w danym miesiącu pomniejsza się o kwoty wypłacone w tym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług.

Podatek od sprzedaży detalicznej i jego stawki

Ustawodawca postanowił wprowadzić różne stawki podatku. Wzrastają one w zależności od wielkości przychodów, jakie osiąga przedsiębiorstwo. 

Stawki podatku wynoszą:

 • 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł;

 • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł. 

Przykład 2.

Podatnik prowadzi jedną z największych sieci handlowych w Polsce. W styczniu uzyskał przychód w wysokości 140 mln złotych. Jaki podatek od sprzedaży detalicznej zapłaci sieć?

W styczniu przedsiębiorca nie przekroczył jeszcze przychodu w wysokości 170 mln. Tym samym podatek winien wynieść 0,8%. W przypadku przekroczenia tej kwoty podatnik będzie zobowiązany do zapłaty wyższego podatku 1,4%. 

Czego nie obejmuje podatek od sprzedaży detalicznej?

Podatek od sprzedaży detalicznej nie obejmuje sprzedaży poniższych towarów:

 • energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dostarczanego do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, ciepła dostarczanego do konsumentów siecią ciepłowniczą;

 • węgla kamiennego i innych paliw stałych, używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych (w tym rozlewanych do butli gazowych w składzie podatkowym);

 • olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych i olejów opałowych;

 • leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych refundowanych lub finansowanych w całości lub w części, na podstawie odrębnych przepisów.

Tym samym cześć podmiotów pomimo dokonywania sprzedaży detalicznej na rzecz konsumentów nie zapłaci nowego podatku. 

Podatek od sprzedaży detalicznej a właściwość organów podatkowych

Podatnicy, którzy są obowiązani do zapłaty podatku, muszą wiedzieć, gdzie go wpłacić, muszą bowiem do miesiąc dokonywać zapłaty. Właściwym organem jest:

 • dla podatników będących osobami fizycznymi – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika;

 • dla podatników będących spółkami cywilnymi – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników, do którego została złożona pierwsza deklaracja podatkowa o wysokości podatku;

 • dla podatników będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby podatnika;

 • dla podatników nieposiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio miejsca zamieszkania lub siedziby – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

W praktyce może się zdarzyć że trudno ustalić właściwość organu. W takim przypadku właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Jakie deklaracje składa podatnik, aby zapłacić podatek od sprzedaży detalicznej?

Podatnicy nowego podatku mają obowiązek:

 • składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe o wysokości podatku, sporządzone według ustalonego wzoru;

 • obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy którego pomocy właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.

Deklaracje składamy ze miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy. Tym samym poza koniecznością zapłaty podatku na podatników spadł także obowiązek składania deklaracji. 

Podsumowując, podatek od sprzedaży detalicznej jest nową daniną. Z jednej strony wyrównuje on szanse na konkurowanie mniejszych podmiotów z dużymi sieciami. Należy jednak uznać, że wpłynie na wysokość cen w sklepach. Podatek ten może więc mieć wpływ na ceny, co na pewno nie jest korzystne dla konsumentów. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów