0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej - procedura

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z przepisami coraz większa grupa przedsiębiorców zobowiązana jest do posiadania kasy fiskalnej. Są to m.in. mechanicy samochodowi, dentyści czy prawnicy. Jakie warunki muszą spełnić podatnicy VAT oraz ci, którzy są zwolnieni z podatku od towarów i usług, aby uzyskać zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

Zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Warto dodać, że aby skorzystać ze zwrotu wydatków na zakup kasy fiskalnej, przedsiębiorcy muszą spełnić warunki, które zostały określone w rozporządzeniu w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących:

 • podatnicy zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w którym określona będzie liczba kas rejestrujących oraz adres ich użytkowania,

 • rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej nastąpi nie później niż w obowiązujących przedsiębiorcę terminach,

 • posiadanie dokumentu potwierdzającego zapłatę całej kwoty za kasę rejestrującą.

Ważne!

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają korzystać z kilku kas fiskalnych, nie mają obowiązku składania oddzielnych pism do urzędu skarbowego. Na jednym formularzu zgłoszeniowym wystarczy podać liczbę kas. Ważne jest natomiast, aby dokonać tego przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Podatnik VAT a zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej

Zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej ujmowany jest w deklaracji VAT za bieżący okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym nastąpiło ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy. Przepisy nie zabraniają rozliczenia w późniejszym czasie. Natomiast ważna jest wartość wydatku, jaką możemy rozliczyć w deklaracji. W przypadku kiedy:

 • kwota podatku, który należy wpłacić do urzędu, jest większa lub równa kwocie zwrotu wydatku na zakup kasy fiskalnej, podatnik może rozliczyć ją jednorazowo w danej deklaracji,

 • kwota podatku, który należy wpłacić do urzędu, jest mniejsza niż zwrot wydatku na zakup kasy fiskalnej, podatnik może rozliczyć ulgę do wysokości podatku - resztę zwrotu można rozliczyć w kolejnych deklaracjach,

 • w danym okresie występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, przedsiębiorcy przysługuje przesłanie na konto bankowe zwrotu wydatku na zakup kasy fiskalnej:

  • w wysokości równowartości 25% kwoty przysługującej do zwrotu, jednak nie więcej niż 175 zł, w przypadku rozliczeń z podatku VAT miesięcznie,
  • w wysokości równowartości 50% kwoty przysługującej do zwrotu, jednak nie więcej niż 350 zł, w przypadku rozliczeń kwartalnych.

Jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi taksówkarskie oraz rozlicza się w formie ryczałtu (3%), zwrotu wydatków na zakup kasy fiskalnej może ubiegać się jedynie do wysokości kwoty, jaka podlegałaby wpłacie do US.

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT a zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, przedsiębiorcy którzy nie są czynnymi podatnikami VAT, aby ubiegać się o zwrot wydatków na zakup kasy rejestrującej, muszą złożyć wniosek, w którym zawarte będzie:

 • imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy,

 • adres,

 • NIP.

Do pisma należy również dołączyć załączniki:

 • zawierające dane serwisu, który dokonał fiskalizacji kasy,

 • dokument potwierdzający zakup kasy oraz wpłatę całej sumy,

 • numer rachunku, na który ma zostać przelana kwota zwrotu za zakup kasy fiskalnej.

Jeśli podatnik wykonuje usługi taksówkarskie, wniosek powinien dodatkowo zawierać:

 • numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

 • numer rejestracyjny i boczny taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą,

oraz załącznik zawierający fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą oraz zintegrowanego w jednej obudowie z kasą rejestrującą.

Podsumowując, podatnicy, którzy zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej mogą ubiegać się o zwrot wydatku poniesionego z jej zakupem. Należy jednak pamiętać, że trzeba spełnić warunki, które zostały określone w rozporządzeniu w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Dodatkowo kwota zwrotu nie może przekraczać 700 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów