0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od nieruchomości od garażu blaszanego - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku niektórych obiektów budowlanych może powstać problem z ustaleniem, czy jest on przedmiotem podatku od nieruchomości. Przykładem wątpliwości może być garaż blaszany. W poniższym artykule postaramy się wyjaśnić, czy zapłacimy podatek od nieruchomości od garażu blaszanego

Zakres przedmiotowy podatku od nieruchomości

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  1. grunty;

  2. budynki lub ich części;

  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W konsekwencji pierwszą rzeczą, którą należy ustalić, jest poprawna kwalifikacja garażu blaszanego. Zastanowić się należy, czy jest to budynek, czy też budowla.

Co istotne, podkreślenia wymaga, że budowle tylko wtedy podlegają opodatkowaniu, jeżeli są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy budynek jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.

Jak podaje art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy, budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podstawowym kryterium dla budynku jest zatem trwałe związanie z gruntem. Jeżeli dany obiekt budowlany nie jest w sposób trwały związany z gruntem, to może stanowić budowlę. 

Przez trwałe związanie z gruntem należy zatem rozumieć stateczne i trwałe przytwierdzenie obiektu do fundamentu. W takim przypadku przeniesienie obiektu w inne miejsce wymaga wykonania robót ziemnych.

W wyroku WSA we Wrocławiu z 29 lipca 2019 roku (I SA/Wr 398/16) czytamy, że sam fakt zakotwiczenia takiego garażu za pomocą kołków rozporowych nie dowodzi, że garaże są trwale związane z gruntem. Trudno też jest mówić w przypadku garażu blaszanego o jego wzniesieniu z użyciem wyrobów budowlanych, skoro garaż ten stanowi skręcaną z pomocą śrub zwartą stalową konstrukcję, na którą nitowana jest blacha o przykręcany dach, a jego zakotwiczenie ma walor nietrwały.

Różnica pomiędzy budynkiem a budowlą polega m.in. na tym, że budynek jest trwale związany z gruntem, co nie jest konieczne w przypadku budowli.

Podatek od nieruchomości od garażu blaszanego

Sporo wątpliwości interpretacyjnych wywołał wyrok NSA II FPS 11/13, który odnosi się do tymczasowych obiektów budowlanych. 

Jednakże w ocenie organów podatkowych (którymi w tym przypadku są wójt/burmistrz/prezydent miasta) garaż blaszany stanowi budowlę, która podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jeżeli jest związana z działalnością gospodarczą.

Tak przykładowo wypowiedział się UM w Bytomiu w piśmie z 30 kwietnia 2010 roku (FP.3110-1/int./10). Organ wskazał, że definicja ustawowa wyklucza możliwość sklasyfikowania garażu blaszanego jako budynku. Garaż blaszany jest zatem budowlą, która podlega opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli zatem właściciel garażu jest przedsiębiorcą lub innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, obiekt taki jako związany z prowadzeniem działalności gospodarczej podlega podatkowi od nieruchomości. W przeciwnym wypadku nie jest objęty zakresem przedmiotowym podatku od nieruchomości.

Do podobnych wniosków doszedł także UM w Poznaniu w piśmie z 27 października 2014 roku. Organ, uwzględniając stanowisko NSA, że każdy obiekt budowlany można zaliczyć wyłącznie do jednej z trzech kategorii, czyli do budynków, budowli lub obiektów małej architektury, uznał przedmiotowe przenośne pawilony kontenerowe za budowlę, która jako związana z działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzi warsztat samochodowy. W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje blaszane garaże nietrwale związane z gruntem. Takie obiekty stanowią budowle, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Przykład 2.

Osoba fizyczna posiada na prywatnej działce nietrwale związany z gruntem blaszany garaż, w którym trzyma samochód osobowy. Taki garaż stanowi budowlę, jednak z uwagi na fakt, że podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, budowla w tym przypadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

W ocenie organów podatkowych garaż blaszany niebędący w sposób trwały związany z gruntem kwalifikować należy jako budowlę, która podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jeżeli jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Grunt pod garażem jako przedmiot podatku od nieruchomości

W związku z powyższym pojawia się pytanie, w jaki sposób należy traktować utwardzony grunt, który może znajdować się pod blaszanym garażem. Czy taki plac może podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Faktem jest, że utwardzony plac może stanowić budowlę. Definicja budowli zawarta w ustawie – Prawo budowlane wskazuje, że do tej kategorii zaliczamy także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Utwardzony plac stanowić może zatem budowlę, ale wyłącznie w przypadku, gdy jest samodzielną jednostką funkcjonalną. 

Tytułem przykładu możemy wskazać, że parking jako grunt utwardzony jest budowlą, ponieważ pełni określoną funkcję. Natomiast samo utwardzenie gruntu pod garaż blaszany nie można uznać za budowlę. Trudno bowiem w tym przypadku mówić o osobnej funkcjonalności takiego placu.

W definicji budowli mieszczą się m.in. urządzenia budowlane, przez które należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Trudno w tym przypadku przyjąć, że utwardzony grunt stanowi urządzenie związane z blaszanym garażem, które zapewnia możliwość użytkowania garażu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Utwardzony grunt znajdujący się pod blaszanym garażem nietrwale związanym z podłożem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Niestety przedstawione zagadnienie nie doczekało się jednolitej interpretacji w przepisach podatkowych i możliwe jest również spotkanie się z innym stanowiskiem niż zaprezentowane. Podatnicy zainteresowani jednoznaczną odpowiedzią w zakresie podatku od nieruchomości muszą wystąpić z własnym wnioskiem o wydanie interpretacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów