0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dłuższy okres kontroli rozliczeń przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa zwana Ordynacją podatkową reguluje kwestie przedawnienia zobowiązania podatkowego. I tak zgodnie z art. 70 par. 1 zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Po upływie tego okresu organ podatkowy, co do zasady traci prawo do weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatnika za ten okres. Sprawdź, ile teraz wynosi okres kontroli rozliczeń przedsiębiorcy!

Okres kontroli rozliczeń przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że okres, który będzie podlegał kontroli fiskusa może ulec wydłużeniu w sytuacji gdy rozlicza on stratę podatkową z lat ubiegłych oraz w przypadku amortyzacji niektórych środków trwałych.

Podatników CIT, którzy wykazali stratę i rozliczyli ją w ciągu 5 kolejnych lat, nie dotyczy ogólna zasada przedawnienia zobowiązania podatkowego. Czas w jakim fiskus może dokonać kontroli prawidłowości rozliczeń może wydłużyć się o 5 lat tj. o okres w jakim podatnik był uprawniony do odliczenia starty. Bowiem organy podatkowe są upoważnione do wszczynania postępowania oraz wydania decyzji podatkowej określającej wysokość poniesionej straty do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, w którym podatnik pomniejszył dochód o poniesioną stratę.

Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w wyrokach sądów administracyjnych. I tak Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 25 stycznia 2012 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 1345/10 orzekł: „(...)Zagadnienie związane z prawem do wydania decyzji określającej wysokość straty było już przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z dnia 15 maja 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny zaprezentował tezę, iż prawo do wydania decyzji określającej wysokość straty, o której mowa w art. 24 Ordynacji podatkowej, nie ulega przedawnieniu w rozumieniu art. 70 § 1 tej ustawy, gdyż nie dotyczy zobowiązania podatkowego, co jednak nie oznacza, że nie jest ograniczone w czasie. Ograniczenie to wynika wyłącznie z funkcji, jaką dla ustalenia prawnopodatkowego stanu faktycznego odgrywa wysokość straty poniesionej przez podatnika w latach poprzednich. Decyzja określająca stratę na podstawie art. 24 Ordynacji podatkowej może zostać wydana tak długo, jak długo możliwa jest weryfikacja deklaracji za rok podatkowy, w którym strata ta została odliczona. (...)”.

Dłuższy okres kontroli rozliczeń przedsiębiorcy

Kolejną możliwością pozwalającą organom podatkowym na wydłużenie okresu weryfikacji rozliczeń podatkowych jest dokonywanie przez podatnika odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przez okres dłuższy niż 5 lat (np. nieruchomości). W związku z tym, że stanowią one koszty podatkowe i wpływają na dochód (stratę) wypracowany przez firmy przedsiębiorca musi przechowywać dokumentację uzasadniającej wysokość odpisów do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego roku, w którym zakończono amortyzację.

Potwierdzeniem powyższej opinii jest indywidualna interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 września 2012 r. o sygn. IBPBI/2/423-688/12/JD: „(...)podatnik ma obowiązek udokumentowania prawidłowości deklarowanego przez siebie dochodu (straty). Wobec tego, że dokonywane przez Spółkę odpisy amortyzacyjne, jako koszty uzyskania przychodów rzutują na wysokość ustalonego dochodu (straty), koniecznym jest przechowywanie przez Spółkę dokumentacji nie tylko przez cały okres w którym dokonywane odpisy amortyzacyjne wpływają na podstawę opodatkowania (wysokość zobowiązania podatkowego), ale także przez okres pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku, z uwzględnieniem sytuacji przewidzianych w Ordynacji, w których dochodzi do zawieszenia terminu przedawnienia.

Reasumując, zdaniem tutejszego Organu, nie można mówić o braku obowiązku przechowywania dokumentów źródłowych, skoro na ich podstawie została określona wartość początkowa środka trwałego od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne. Skoro zatem dokumenty źródłowe są podstawą do ustalenia wartości początkowej środków trwałych i w pośredni sposób wpływają na wysokość zobowiązania podatkowego roku w którym są dokonywane odpisy amortyzacyjne należy stwierdzić, że powyższe dokumenty należy przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego roku, w którym zakończono amortyzację. (...)”.

Przedsiębiorcy powinni zatem mieć na uwadze, że okres kontroli rozliczeń przedsiębiorcy przez organ podatkowy może ulec znacznemu wydłużeniu, dlatego też księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty powinni przechowywać równie długo.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów