0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zbycie majątku firmowego w ujęciu ustawy o PIT i CIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy powinni szykować się na kolejne modyfikacje przepisów, jakie w najbliższym czasie planuje dla nich rząd. Wśród zagadnień poruszanych w projekcie nowelizacji ustaw podatkowych znajdują się m.in. zmiany objęły zbycie majątku firmowego.

Zbycie majątku firmowego - co się zmieni?

W projekcie nowelizacji ustaw podatkowych znajduje się zapis, który ma wprowadzić zmiany w przepisach dotyczących przyporządkowania przychodu z tytułu zbycia składnika majątku wykorzystywanego w działalności. Ma on być kwalifikowany każdorazowo jako przychód właśnie z tytułu działalności gospodarczej.

Omawiane zmiany mają dotyczyć art. 14 ust 2 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Obecne brzmienie

Po zmianach wg projektu

“Przychodem z działalności gospodarczej są również:

1) przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

a) środkami trwałymi,

b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,

c) wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.”

„Przychodem z działalności gospodarczej są również:

1) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

  1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,

  3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

  4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3, nie podlegają objęciu ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

–wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.”

Po zmianach z przepisu tego ma wynikać, że przychód z działalności gospodarczej stanowi zbycie przedmiotowych składników majątku. Ma to dotyczyć zarówno składników, które z uwagi na przewidywalny okres ich użytkowania krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych, jak również składników, których podatnik - mimo takiego obowiązku - nie ujął w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów