Poradnik Przedsiębiorcy

Samochód stanowiący współwłasność a majątek firmowy

Niejednokrotnie zdarza się tak, że przedsiębiorca chce wprowadzić do majątku firmy swój prywatny samochód. Kiedy będzie stanowił środek trwały? Jak wprowadzić samochód stanowiący współwłasność? Jak ustalić jego wartość początkową? Sprawdźmy.

Samochód jako środek trwały

Samochód może stanowić środek trwały firmy pod warunkiem, że spełni wszystkie poniższe warunki, tzn.:

 • stanowi własność lub współwłasność podatnika,

 • wytworzony został lub nabyty we własnym zakresie,

 • jest kompletny i zdatny do użytku,

 • będzie użytkowany do celów działalności gospodarczej lub oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu

- o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok. Definicja ta wynika z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT.

Jak przekazać prywatny samochód na cele działalności?

Przedsiębiorca przekazujący prywatny majątek na cele związane z działalnością gospodarczą musi przygotować stosowane oświadczenie, które powinno zawierać:

 • datę,

 • miejsce wystawienia,

 • oświadczenie o prawie do własności rzeczy (właściciel/współwłaściciel),

 • określenie składnika majątku (nazwa, rodzaj itp., w przypadku np. samochodu będzie to marka, rocznik, nr identyfikacyjne) oraz wszelkie inne dane umożliwiające wprowadzenie środka trwałego do ewidencji oraz właściwe określenie stawki amortyzacyjnej,

 • datę przekazania składnika majątku na potrzeby działalności,

 • wartość początkową przekazanego składnika majątku,

 • podpis właściciela.

Pobierz gotowy wzór oświadczenia o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności.

Samochód stanowiący współwłasność - ustalenie wartości początkowej

Jak wynika z art. 22g ust. 11  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Co istotne zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

Ustalając wartość początkową samochodu stanowiącego współwłasność, co do zasady należy zastosować powyższy przepis.

Dodatkowe informacje dotyczące wyceny środka trwałego zostały omówione w artykule: Wycena wartości środków trwałych.

Samochód stanowiący współwłasność a amortyzacja

Zasadniczą stawką amortyzacyjną zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych jest  20% przy zastosowaniu metody liniowej. Okres amortyzacji wynosi wówczas 5 lat.

W przypadku nabycia samochodu używanego istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji w maksymalnej wysokości 40%. W konsekwencji okres amortyzacji wyniesie 2,5 roku. Środek trwały można uznać za używany, jeżeli podatnik udowodni, że przed jego nabyciem był on wykorzystywany co najmniej przez okres 6 miesięcy.

 

Ważne!

W kosztach przedsiębiorca nie może ująć odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

 

Więcej informacji o amortyzacji samochodów można znaleźć w artykułach: Amortyzacja samochodu

Możesz ocenić ten artykuł