0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w biurze rachunkowym – wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza szereg obowiązków dla instytucji obowiązanych, w tym obowiązek przeprowadzania i dokumentowania oceny ryzyka. Do sporządzania takiej dokumentacji zobowiązane jest także biuro rachunkowe. Sprawdź, co warto wiedzieć o ocenie ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w biurze rachunkowym - zapoznaj się ze wzorem!

Ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w biurze rachunkowym - pobierz darmowy wzór w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

Ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w biurze rachunkowym - wzór.pdf
Ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w biurze rachunkowym - wzór.docx

Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana

Zgodnie z przepisami instytucją obowiązaną będą m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy – Prawo przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na:

 • sporządzaniu deklaracji; 
 • prowadzeniu ksiąg podatkowych; 
 • udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego.

Zgodnie z przepisami instytucją obowiązaną będą również podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy – najważniejsze informacje

Instytucje obowiązane mają obowiązek rozpoznawać ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceniać poziom rozpoznanego ryzyka.

Instytucje obowiązane zobligowane są ponadto dokumentować rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego ocenę, uwzględniając w szczególności czynniki dotyczące:

 • rodzaju klienta;
 • obszaru geograficznego;
 • przeznaczenia rachunku;
 • rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji;
 • poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji;
 • celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych.

Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie i z intensywnością uwzględniającymi rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego ocenę.

Niższe ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Instytucje obowiązane mogą stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach, w których ocena ryzyka potwierdziła niższe ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

O niższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu może świadczyć w szczególności to, że klient jest:

 • jednostką sektora finansów publicznych;
 • przedsiębiorstwem państwowym albo spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków;
 • spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji o jej beneficjencie rzeczywistym wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, albo spółką z większościowym udziałem takiej spółki;
 • rezydentem państwa członkowskiego;
 • rezydentem państwa trzeciego określanego przez wiarygodne źródła jako państwo o niskim poziomie korupcji lub innej działalności przestępczej;
 • rezydentem państwa trzeciego, w którym według danych pochodzących z wiarygodnych źródeł obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiadające wymogom wynikającym z przepisów Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

O niższym ryzyku może świadczyć ponadto powiązanie stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej z:

 • państwem członkowskim;
 • państwem trzecim określanym przez wiarygodne źródła jako państwo o niskim poziomie korupcji lub innej działalności przestępczej;
 • państwem trzecim, w którym według danych pochodzących z wiarygodnych źródeł obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiadające wymogom wynikającym z przepisów Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wyższe ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Instytucje obowiązane stosują wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

O wyższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu może świadczyć w szczególności nawiązywanie stosunków gospodarczych w nietypowych okolicznościach.

Ponadto o wyższym ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu może także świadczyć:

 • to, że klient jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, których działalność służy do przechowywania aktywów osobistych;
 • to, że klient jest spółką, w której wydano akcje na okaziciela, której papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego, lub spółką, w której prawa z akcji lub udziałów są wykonywane przez podmioty inne niż akcjonariusze lub udziałowcy;
 • to, że przedmiot prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej obejmuje przeprowadzanie znacznej liczby lub opiewających na wysokie kwoty transakcji gotówkowych;
 • nietypowa lub nadmiernie złożona struktura własnościowa klienta, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 • korzystanie przez klienta z usług lub produktów oferowanych w ramach bankowości prywatnej;
 • korzystanie przez klienta z usług lub produktów sprzyjających anonimowości lub utrudniających jego identyfikację, w tym z usługi polegającej na tworzeniu dodatkowych numerów rachunków oznaczanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe oraz art. 4a ust. 5 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych powiązanych z posiadanym rachunkiem, w celu ich udostępniania innym podmiotom do identyfikacji płatności lub zleceniodawców tych płatności.

Ze zwiększonym ryzykiem możemy mieć również do czynienia, w przypadkach:

 • nawiązywania albo utrzymywania stosunków gospodarczych lub przeprowadzania transakcji okazjonalnej bez fizycznej obecności klienta – w przypadku, gdy związane z tym wyższe ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu nie zostało ograniczone w inny sposób, w tym przez użycie środków identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania umożliwiających identyfikację elektroniczną;
 • zlecania przez nieznane lub niepowiązane z klientem podmioty trzecie transakcji, których beneficjentem jest klient;
 • objęcie stosunkami gospodarczymi lub transakcjami nowych produktów lub usług albo oferowanie produktów lub usług przy wykorzystaniu nowych kanałów dystrybucji lub nowych rozwiązań technologicznych;
 • powiązania stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej z państwem trzecim wysokiego ryzyka, państwem określanym przez wiarygodne źródła jako państwo o wysokim poziomie korupcji lub innego rodzaju działalności przestępczej, państwo finansujące lub wspierające popełnianie czynów o charakterze terrorystycznym, lub z którym łączona jest działalność organizacji o charakterze terrorystycznym, lub państwem, w stosunku do którego Organizacja Narodów Zjednoczonych lub Unia Europejska podjęły decyzję o nałożeniu sankcji lub szczególnych środków ograniczających;
 • powiązania stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej z ropą naftową, bronią, metalami szlachetnymi, produktami tytoniowymi, artefaktami kulturowymi, kością słoniową, gatunkami chronionymi lub innymi przedmiotami o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym i religijnym lub o szczególnej wartości naukowej;
 • powiązania stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej z klientem będącym obywatelem państwa trzeciego i ubiegającym się o prawo pobytu lub obywatelstwo w państwie członkowskim w zamian za transfery kapitałowe, nabycie nieruchomości lub obligacji skarbowych lub inwestycje w podmioty o charakterze korporacyjnym w danym państwie członkowskim.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów