0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odwieszenie działalności gospodarczej a zmiana formy opodatkowania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przy zawieszeniu działalności gospodarczej nadchodzi okres, w którym sytuacja podatnika ulega poprawie lub po prostu zdecydował się na dalsze prowadzenie firmy. Istnieje wtedy możliwość odwieszenia przedsiębiorstwa, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Jednak należy pamiętać, że w tej sytuacji podatnik nie może zmienić formy rozliczania się z urzędem skarbowym.

Wznowienie działalności gospodarczej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może zawiesić jej wykonywanie na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Z zastrzeżeniem, iż nie zatrudnia w tym czasie żadnych pracowników. Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Istotne jest, że odwieszenie firmy powinno nastąpić po wskazanym wcześniej okresie zawieszenia. W przeciwnym razie, po upływie tego terminu, działalność może zostać zamknięta z urzędu w drodze decyzji administracyjnej (wykreślenie z Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Bezpłatnego wznowienia działalności gospodarczej dokonuje się za pomocą wniosku CEIDG-1, wskazując konkretną datę jej odwieszenia, która może być wcześniejsza niż termin złożenia formularza. Wybór sposobu dostarczenia wniosku należy do podatnika, który posiada możliwość złożenia on-line, osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub przesłać listem poleconym z poświadczonym przez notariusza własnoręcznym podpisem.

Zmiana formy opodatkowania

Jedyna możliwość zmiany formy opodatkowania, za pośrednictwem której podatnik rozlicza się z urzędem skarbowym istnieje raz w roku po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 20 stycznia następnego roku. Po wznowieniu działalności gospodarczej podatnik powinien przy wpłacie pierwszej zaliczki na podatek dochodowy uwzględnić wszystkie przychody, nawet te uzyskane w okresie zawieszenia, przykładowo ze sprzedaży środków trwałych. Podatnicy VAT powinni także rozpocząć składanie deklaracji VAT za pierwszy miesiąc lub kwartał, w którym działalność została wznowiona.

Warto również wspomnieć, że bez względu na to, iż informacja o odwieszeniu działalności gospodarczej zostaje automatycznie przekazana do ZUS, GUS oraz urzędu skarbowego, podatnik musi złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularz ZUS DRA z zadeklarowaną wysokością składek. Należy tego dokonać do 10-tego dnia miesiąca następującego po wznowieniu firmy oraz opłacić wszelkie składki.

Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca planuje ponowne zawieszeniefirmy, może jedynie zatrudnić pracowników na podstawie umowy o dzieło, zlecenie bądź umowy o pracę na czas określony. Zatrudnianie osób na stałe wyłącza podatnika z prawa do zawieszeniadziałalnościgospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów