0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje sytuację, w której strona może być zwolniona od kosztów sądowych w części lub w całości. Jest to na pewno istotne dla osób, które koszty sądowe ograniczają w dochodzeniu swoich praw przed sądem cywilnym.

Kto może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych?

Z obowiązku uiszczania kosztów sądowych w sprawach cywilnych zwolnieni są:

 1. strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz związanych z tym roszczeń;
 2. strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych i strona pozwana o obniżenie alimentów;
 3. strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone;
 4. pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych;
 5. kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy;
 6. prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich;
 7. powiatowy rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
 8. inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy;
 9. strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego;
 10. strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd;
 11. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących ochrony indywidualnych interesów konsumenta;
 12. strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Kiedy jesteśmy zwolnieni od kosztów sądowych w części, a kiedy w całości?

Sąd decyduje o zwolnieniu strony od kosztów sądowych w przypadku złożonego wniosku oraz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodzie oraz źródłach utrzymania osoby fizycznej. Jednakże, gdy sąd odmówi zwolnienia od kosztów sądowych, stronie przysługuje nieodpłatne zażalenie. W powyższym postanowieniu sąd może zwolnić stronę od ponoszenia części kosztów sądowych, w przypadku, gdy strona jest w stanie spłacić koszty sądowe w części. W postanowieniu o zwolnieniu od kosztów sądowych w części, sąd określa, jaki zakres obejmować będą koszty, z których strona ma zostać zwolniona. Natomiast w przypadku postanowienia o zwolnieniu strony od kosztów sądowych w całości, strona nie uiszcza żadnych opłat sądowych oraz nie ponosi żadnych innych wydatków. Należy jednak zwrócić uwagę na art. 108 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która stanowi, że zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi, a przede wszystkim kosztów zastępstwa procesowego, przyznanych przeciwnej stronie ze względu na udział profesjonalnego pełnomocnika w jej sprawie.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów