0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie działalności pilota wycieczek - co warto wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Turystyka jest jedną z najprężniej rozwijających się branż. Nic więc dziwnego, że obecnie coraz więcej osób zastanawia się nad kwestią założenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Jak wygląda opodatkowanie działalności pilota wycieczek na gruncie ustawy VAT oraz PIT? Przeczytaj artykuł!

Podatek dochodowy a opodatkowanie działalności pilota wycieczek

Jak w przypadku każdego rodzaju jednoosobowej działalności gospodarczej, opodatkowanie działalności pilota wycieczek można dokonać na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. W takim przypadku uzyskany z działalności dochód opodatkowany jest wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, gdzie przewidziano dwie stawki podatku – 18% oraz 32%.
Dochód opodatkowany na zasadach ogólnych podlega łączeniu i sumowaniu z innymi źródłami przychodów, zaś podatek należny płacony jest od całości dochodu. Rozliczenia dokonuje się na formularzu PIT-36 składanym w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Przykład 1.

Podatnik pracuje na etacie jako ratownik górski. Dodatkowo postanowił założyć jednoosobową działalność gospodarczą i świadczyć usługi jako przewodnik turystyczny. Z uwagi na fakt, iż wybrał opodatkowanie działalności na zasadach ogólnych, dochód uzyskany ze stosunku pracy podlega zsumowaniu z dochodem z działalności gospodarczej i opodatkowaniu stawką 18%, a jeżeli podstawa opodatkowania przekroczy 85 528 zł, to nadwyżka będzie opodatkowania stawką 32%.

Nie ma przeciwwskazań, aby podatnik zdecydował się na wybór podatku liniowego w zakresie świadczenia usług pilotażu wycieczek. Warto zaznaczyć, że w tym zakresie od początku 2019 r. obowiązują nowe reguły.
W poprzednim stanie prawnym, w celu skorzystania z podatku liniowego, należało złożyć oświadczenie o wyborze tej formy do 20 stycznia danego roku podatkowego. Zgodnie natomiast z obecnie obowiązującym art. 9a ust. 2 ustawy PIT, podatnicy są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Jest to zatem zmiana na korzyść podatnika, ponieważ aktualnie istnieje możliwość wyboru podatku liniowego w dowolnym momencie w roku podatkowym.

Przykład 2.

Podatnik prowadzący działalność w zakresie pilotażu wycieczek postanowił zmienić formę opodatkowania i rozliczać się na zasadach podatku liniowego. Decyzję tę podjął w marcu. Oznacza to, że jeżeli do 20 kwietnia złoży do właściwego urzędu skarbowego oświadczenie w tym zakresie, to będzie mógł stosować opodatkowanie w formie podatku liniowego.

Podatek liniowy charakteryzuje się stałą stawką podatkową, która niezależnie od wysokości dochodu – zawsze wynosi 19%. Trzeba jednak zaznaczyć, że osiąganie dochodów z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowy wyłącza w tym zakresie możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz skorzystania z ulg podatkowych. Rozliczenia podatku liniowego dokonuje się na formularzu PIT-36L, który również jest składany w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

 Opodatkowanie działalności pilota wycieczek może odbywać się na zarówno na zasadach ogólnych jak i formie podatku liniowego.

Opodatkowanie działalności pilota wycieczek na gruncie podatku ryczałtowego

Osoba zastanawiająca się nad formą opodatkowania w zakresie usług pilota wycieczek może także zdecydować się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

Także w tym przypadku koniecznie jest złożenie oświadczenia. Jak bowiem możemy przeczytać w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku ryczałtowym, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych charakteryzuje się niższymi stawkami podatkowymi. Jak wynika z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit l) ustawy w przypadku świadczenia usług przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, (PKWiU 79.90.20.0) ryczałt wynosi 17%.

Choć obowiązuje niższa stawka podatkowa, to jednak podatnik musi pamiętać, że w przypadku ryczałtu nie ma możliwości uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym żadnych kosztów uzyskania przychodu. Powoduje to, że ryczałt jest płatny od kwoty uzyskanego przychodu. Ponadto w ramach ryczałtu nie można dokonać rozliczenia wspólnie z małżonkiem ani stosować ulg podatkowych (np. odliczenia na dziecko).

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Przykład 3.

Podatnik pracuje na umowę zlecenie w agencji turystycznej. Oprócz tego prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pilotażu wycieczek opodatkowaną ryczałtem. W takim przypadku po zakończeniu roku podatkowego będzie zobowiązany do złożenia dwóch zeznań podatkowych: PIT-28 w zakresie działalności gospodarczej (do końca lutego) oraz PIT-37 w zakresie dochodów z umowy zlecenie (do 30 kwietnia).
Na marginesie warto wskazać, że do usług pilotów wycieczek oraz przewodników turystycznych nie ma zastosowania karta podatkowa.

Podatnik może wybrać opodatkowanie działalności pilota wycieczek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie może natomiast do tego rodzaju działalności stosować karty podatkowej.

Opodatkowanie działalności pilota wycieczek a podatek od towarów i usług

Przejdźmy teraz do zagadnienia podatku VAT. Działalność pilota wycieczek polega na świadczeniu usług, co oznacza, że w pierwszej kolejności należy ustalić miejsce świadczenia takiej usługi.
Skutki podatkowe uzależnione są od tego, czy świadczenie odbywa się na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, czy też na rzecz konsumentów. Jak bowiem wynika z art. 28b ust. 1 ustawy VAT, miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zaś w świetle art. 28c ust. 1 ustawy VAT, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Możliwe przypadki omówimy na podstawie poniższych przykładów:

Przykład 4. 

Pilot wycieczek świadczy usługę na rzecz klientów z Polski, Słowacji oraz Czech. W takim przypadku znajdzie zastosowanie art. 28c ust. 1 ustawy, co oznacza, że usługa ta jest opodatkowana w kraju siedziby usługodawcy, tj. w Polsce. Takie świadczenie stanowi odpłatną usługę opodatkowaną polskim podatkiem 23 % VAT.

Przykład 5.

Pilot wycieczek świadczy usługę na rzecz przedsiębiorcy z Polski. W takim przypadku znajdzie zastosowanie art. 28b ust. 1 ustawy, co oznacza, że usługa ta jest opodatkowana w kraju siedziby usługobiorcy tj. w Polsce. Takie świadczenie stanowi odpłatną usługę opodatkowaną polskim podatkiem 23% VAT.

Przykład 6.

Pilot wycieczek świadczy usługę na rzecz przedsiębiorcy z Niemiec. W takim przypadku znajdzie zastosowanie art. 28b ust. 1 ustawy, co oznacza, że usługa ta jest opodatkowana w kraju siedziby usługobiorcy, tj. w Niemczech. Takie świadczenie nie podlega opodatkowaniu w Polsce lecz w Niemczech, zaś obowiązek rozliczenia podatku zostaje przeniesiony na nabywcę. Polski podatnik wystawia fakturę bez kwoty podatku, ze stawką NP (Nie podlega) oraz z adnotacją “odwrotne obciążenie”.

Naturalnie podatnik może w zakresie podatku VAT wybrać zwolnienie podmiotowe od podatku. Zgodnie z art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika, jeżeli wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła kwoty 200 000 zł. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie roku, limit oblicza się proporcjonalnie w stosunku do okresu pozostałego do końca roku kalendarzowego.

Działalność pilota wycieczek stanowi usługę, która co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podatnik może jednak skorzystać ze zwolnienia opisanego w art. 113 ustawy VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów