0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Otrzymanie wynagrodzenia na PayPal a moment powstania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dobie rozbudowanej sieci internetowej coraz większa liczba transakcji odbywa się poprzez platformy wirtualne. Oprócz samych dostaw oraz świadczenia usług również płatności są przekazywane poprzez pośredniczące instytucje finansowe typu PayPal. W przypadku gdy przedsiębiorca otrzymuje wynagrodzenie na PayPal, pojawia się pytanie o określenie momentu uzyskania przychodu. Jak zatem otrzymanie wynagrodzenia na PayPal wpływa na moment powstania przychodu? Czy takowy powstaje w dacie wpływu środków na konto PayPal, czy na właściwy rachunek bankowy przedsiębiorcy? W artykule odpowiadamy!

Ustawowe zasady określenia momentu powstania przychodu

W celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie należy przeanalizować regulacje odnoszące się do powstawania przychodu z działalności gospodarczej. Jak podaje art. 14 ust. 1 ustawy PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Do kwestii momentu powstania przychodu odnosi się natomiast art. 14 ust. 1c ustawy PIT: za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h–1j i 1n–1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo

  2. uregulowania należności.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika generalna zasada, że przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku zbycia towarów handlowych powstaje w dniu wydania rzeczy nabywcy. Wyjątek od tej zasady stanowi:

  • wystawienie faktury w terminie wcześniejszym niż faktyczne wydanie tej rzeczy – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień wystawienia faktury;

  • uregulowanie należności przed wydaniem rzeczy – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień otrzymania należności.

Ponadto warto także zaznaczyć, że w przypadku działalności gospodarczej mowa jest o przychodzie należnym, nawet jeżeli nie został on faktycznie otrzymany. 

Przepisy ustawy podatkowej nie wskazują przy tym, co należy rozumieć pod pojęciem przychodu należnego. Zgodnie z wykładnią językową można o nim mówić, jeśli przedsiębiorcy przysługuje uprawnienie do jego otrzymania. Jego powstanie co do zasady związane jest z momentem powstania wierzytelności. 

Jako przychód należny powinno się zatem traktować kwoty, jakie są należne podatnikowi, czyli takie, których wydania może on zażądać od kontrahenta. Za przychód należny podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym może być uznany tylko definitywny, trwały i ostateczny (bezzwrotny) przyrost majątkowy.

W myśl ustawy PIT za przychód należy uznać każde przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym i definitywnym, które w sposób ostateczny faktycznie powiększa aktywa przedsiębiorcy.

Otrzymanie wynagrodzenia na PayPal

W zakresie otrzymywania płatności na konto PayPal pojawia się pytanie, czy u podatnika z tytułu dokonanej sprzedaży przychód powstaje:

  • w momencie wpływu środków pieniężnych na konto PayPal;

  • w momencie przelewu środków pieniężnych z konta PayPal na firmowy rachunek bankowy.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że w momencie wpływu wynagrodzenia na konto PayPal podatnik otrzymuje informację o takim zdarzeniu od pośrednika finansowego. Oczywiście konto PayPal nie jest rachunkiem w rozumieniu prawa bankowego, jednakże przedsiębiorca może swobodnie zarządzać znajdującymi się tam środkami. Może bowiem w dowolnej chwili zdecydować o wypłacie środków z konta PayPal na firmowy rachunek, jak również zdecydować o zachowaniu pieniędzy na koncie PayPal.

Z chwilą wpływu środków na konto PayPal przedsiębiorca ma pewność, że otrzymał należne mu wynagrodzenie za wykonaną usługę lub sprzedany towar.

Moment otrzymania wynagrodzenia na PayPal jako moment powstania przychodu

Powyższe oznacza, że podatnik już w chwili otrzymania informacji o wpływie środków na konto PayPal posiada prawo dysponowania nimi. W rezultacie w tej sytuacji dla momentu powstania przychodu z tego tytułu bez znaczenia pozostaje już sama data faktycznego otrzymania należności na rachunek bankowy podatnika.

Z treści przywołanego na początku art. 14 ust. 1c ustawy PIT wynika wprost, że moment powstania przychodu należnego został ściśle związany z wystąpieniem najwcześniejszego ze zdarzeń wskazanych w przepisie, tj. z wydaniem rzeczy, wystawieniem faktury albo uregulowaniem należności. Przy czym za datę otrzymania należności w przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal należy przyjąć moment otrzymania środków na konto pośrednika.

Przychód podatkowy powstaje bowiem w dacie otrzymania wynagrodzenia na konto PayPal. 

Taki sposób wykładni przepisów został potwierdzony w treści interpretacji Dyrektor IS w Katowicach z 20 marca 2013 roku (nr IBPBI/1/415-1591/12/BK). W piśmie tym możemy przeczytać, że w sytuacji, gdy wysyłka towaru (wystawienie rachunku) nastąpiło po otrzymaniu przez podatnika informacji z serwisu o wpływie środków na konto PayU, podatnik zobowiązany jest rozpoznać przychód z tego tytułu w dniu wpływu środków na rachunek PayU, niezależnie od faktycznej daty przekazania tych środków na rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Natomiast w sytuacji, gdy zapłata za towar nastąpi bez pośrednictwa systemu PayU, a ma to miejsce w przypadku przesyłek za pobraniem oraz wpłat dokonywanych indywidualnie przez nabywców na konto bankowe wnioskodawcy, uzyskanie przychodu z określonej transakcji następuje w dniu wydania rzeczy (wysyłki towaru), chyba że uregulowanie należności nastąpiło w terminie wcześniejszym.

Przykład 1.

Przedsiębiorca sprzedał towar na portalu aukcyjnym 20 września. 22 września otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu na konto PayPal. 29 września przesłał towar do nabywcy. Natomiast 1 października przelał środki pieniężne z konta PayPal na firmowy rachunek bankowy. W tym przypadku przychód podatkowy powstał 22 września.

Przykład 2.

Przedsiębiorca sprzedał towar na portalu aukcyjnym 20 września. 22 września wysłał towar do nabywcy. 30 września otrzymał wynagrodzenie na konto PayPal, zaś 1 października przelał środki na firmowy rachunek bankowy. W tych okolicznościach przychód podatkowy powstał 22 września.

Otrzymanie wynagrodzenia na konto PayPal wyznacza datę powstania przychodu podatkowego (o ile wcześniej nie nastąpiło wydanie towaru lub wystawienie faktury). W tym przypadku nie ma znaczenia późniejsze przesłanie środków pieniężnych na rachunek firmowy przedsiębiorcy.
Z uwagi na coraz częstsze korzystanie przez przedsiębiorców z usług pośredników finansowych typu PayPal bardzo istotne staje się właściwe określenie momentu uzyskania przychodu przez podatnika. W związku z tym warto zapamiętać, że taki przychód generowany jest już w momencie wpływu wynagrodzenia na konto PayPal, którymi podatnik może swobodnie dysponować.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów