0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Moment powstania przychodu przy dostawie kurierem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Moja firma zajmuje się sprzedażą stacjonarną oraz wysyłkową. Niejednokrotnie korzystamy z usług firmy kurierskiej. Fakturę zwykle wystawiamy po doręczeniu przesyłki klientowi bądź wydaniu kurierowi. W związku z tym, jak rozpoznać moment powstania przychodu przy dostawie kurierem?

Maciej, Szczecin

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT za moment powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy bądź wykonania usługi, jednak nie później niż dzień wystawienia faktury lub otrzymania należności. Sposób dostawy towarów nie ma wpływu na ustalenie momentu powstania przychodu i nie mają tu zastosowania żadne szczególne zasady. Zatem przychód na gruncie podatku dochodowego powstaje w momencie wydania towaru klientowi, wystawienia faktury, bądź otrzymania należności – w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze.

W sytuacji, w której płatność została uregulowana jako pierwsza, przychód powstaje w momencie jej otrzymania. Wówczas istotne jest, aby nie miała ona charakteru zaliczki bądź przedpłaty. Wówczas otrzymana zaliczka lub przedpłata rodzi obowiązek podatkowy jedynie na gruncie VAT, nawet jeśli została wpłacona na 100% zamówienia i nie wpływa na moment powstania przychodu.

Art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT
Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).
W przypadku sprzedaży wysyłkowej, kiedy towar wysyłany jest kurierem, co do zasady przychód powstaje w momencie wydania towaru kurierowi. Jeśli natomiast wcześniej została wystawiona faktura, przychód należy wykazać w dniu jej wystawienia.

Takie stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 stycznia 2014 r., sygn. ILPB1/415-1151/13-4/TW:

"Mając na względzie ww. przepisy w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, stwierdzić należy, że ustalenie momentu uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, a w konsekwencji również obowiązków ewidencyjnych w tym zakresie, winno nastąpić zgodnie z ogólnymi zasadami uzyskiwania przychodu z tego źródła przychodów, określonymi w ww. art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści tego przepisu wynika wprost, że moment powstania przychodu należnego został ściśle związany z wystąpieniem najwcześniejszego ze zdarzeń wskazanych w ww. przepisie, tj. z wydaniem rzeczy, wystawieniem faktury, albo uregulowaniem należności."

Gdyby klient odstąpił od umowy i nie odebrał wysłanego towaru, to przychód należy skorygować w okresie jego powstania bądź w kolejnym okresie, jeśli informacja ta dotarła do sprzedawcy po jego zamknięciu.

Istotnym aspektem może być również sporządzona umowa. Jeśli wynika z niej, że za dokonanie dostawy uznaje się moment odbioru towaru przez kontrahenta, wówczas przychód powstaje w dniu dostarczenia przesyłki przez kuriera.

W związku z powyższym moment powstania przychodu na gruncie podatku dochodowego przy dostawie kurierem określany jest na zasadach ogólnych, czyli na dzień wydania rzeczy bądź wykonania usługi, jednak nie później niż dzień wystawienia faktury lub otrzymania należności. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której strony transakcji w sporządzonej umowie określiły inaczej. Wówczas przychód powstaje w dniu wskazanym w warunkach umowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów