0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PCC od mikropożyczki – czy trzeba zapłacić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałabym skorzystać z pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej i wnioskować o mikropożyczkę. Zaciągnięcie pożyczki powoduje w standardowych przypadkach skutek na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Czy w związku z tym PCC od mikropożyczki także należy zapłacić?

Sylwia, Radom

 

W celu ustalenia, czy podatnik będzie zobowiązany uiścić podatek PCC od mikropożyczki, należy w pierwszej kolejności określić, które pożyczki są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych.

PCC od mikropożyczki – kiedy pożyczka jest zwolniona z PCC?

Co do zasady pożyczkobiorca jest zobowiązany w ciągu 14 dni od dnia zaciągnięcia pożyczki zapłacić do właściwego urzędu skarbowego 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatek należy liczyć od wartości pożyczki. W przypadku, gdy podatnik nie wypełni obowiązku i nie uiści podatku w odpowiednim terminie, a zostanie to wykryte w trakcie czynności sprawdzających czy kontroli, to stawka PCC wzrośnie aż do 20%.

Więcej informacji na temat PCC od pożyczki znajduje się w artykule: Podatek od pożyczki – kiedy nie zapłacisz PCC?

Podatnik nie zawsze jednak jest zobowiązany do opłacenia PCC, ponieważ zgodnie z art. 9 pkt 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z PCC zwolnione są pożyczki:

  • od jednej osoby w kwocie nieprzekraczającej 5000 zł bądź 25 000 zł od wielu osób – otrzymane w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia 2009 r.;

  • udzielane przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek;

  • z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

  • z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych;

  • udzielone przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.

Czy trzeba zapłacić PCC od mikropożyczki?

Opierając się na uprzednio wspomnianym przepisie, należy stwierdzić, że pożyczkobiorca nie jest zobowiązany zapłacić PCC, jeżeli pożyczka została wypłacona z funduszu celowego powołanego ustawą. Zgodnie z art. 29 ustawy o finansach publicznych państwowy fundusz celowy jest utworzony na podstawie odrębnej ustawy, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a koszty są ponoszone na realizację wyodrębnionych zadań państwowych.

W związku z tym, jeżeli mikropożyczka zostanie udzielona z funduszu, który jest powołany ustawowo i został wyraźnie wskazany jako fundusz celowy, to wówczas będzie ona objęta zwolnieniem przedmiotowym z podatku PCC. W przeciwnym wypadku należałoby zapłacić podatek od zaciągniętej pożyczki.

Mikropożyczka została powołana na podstawie art. 15zzd ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i zgodnie z jego brzmieniem: 

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.”.

Fundusz pracy został określony wprost jako fundusz celowy na podstawie art. 103 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a co za tym idzie – pożyczka udzielona z tego funduszu będzie zwolniona z PCC.

Podsumowując, podatnik nie zapłaci PCC od mikropożyczki, ponieważ została ona udzielona z funduszu celowego, jakim jest Fundusz Pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów