0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym - bardziej szczegółowe przepisy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W powstałym niedawno projekcie założeń nowelizacji Ordynacji podatkowej pojawił się nowy zapis dotyczący udzielania pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym. Jedną z modyfikacji ma być wprowadzenie możliwości ustanowienia pełnomocnika ogólnego.

Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatnik ma prawo czynnie uczestniczyć w postępowaniu podatkowym. Co więcej nie musi on angażować się w to osobiście. Bowiem zgodnie z art. 136 Ordynacji podatkowej, podatnik może ustanowić pełnomocnika w postępowaniu podatkowym, chyba że charakter czynności wymaga jego osobistego działania. Przedstawicielem takim może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Pełnomocnictwo jest to oświadczenie przyjmowane przez pełnomocnika, które nadaje mu uprawnienia do reprezentowania podatnika przed organami podatkowymi, działania w jego imieniu i na jego rzecz. Podatnik udzielający pełnomocnictwa staje się mocodawcą.

Warunkiem, żeby pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym było ważne, konieczne jest udzielenie go na piśmie lub ustnie do protokołu. Ponadto powinno ono określać w jasny i zrozumiały sposób, jaki jest jego zakres.

Rozwiązanie takie jest wygodne oraz bezpieczne dla podatnika - pozwala na oszczędność czasu, nie mówiąc już o stresie, związanym ze stawianiem się przed organami podatkowymi i nie tylko. Sytuacja może być szczególnie korzystna, gdy za swojego reprezentanta podatnik wybierze osobę, która dobrze zna przepisy prawa, a więc np. adwokata, doradcę podatkowego lub radcę prawnego.

Nowości w projekcie

Obecnie z przepisów Ordynacji podatkowej nie wynika, czy pełnomocnictwo ma dotyczyć tylko jednej czynności, czy może obejmować większą liczbę spraw lub być tzw. pełnomocnictwem ogólnym. W związku z powyższym osoba, która zamierza występować w postępowaniu jako pełnomocnik strony musi złożyć do akt konkretnej sprawy pełnomocnictwo lub jego odpis.

Po pojawieniu się w przepisach możliwości ustanowienia pełnomocnika ogólnego w postępowaniu podatkowym, podatnik będzie mógł powierzyć kompleksową obsługę swoich spraw profesjonalnemu pełnomocnikowi. Rozwiązanie takie z pewnością ograniczy biurokrację oraz uprości procedurę reprezentowania strony przez pełnomocnika.

Co więcej, projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej zakłada dodatkowe ułatwienie - pełnomocnictwa ogólne mają być udzielane tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jaki zakres działania pełnomocnika ogólnego zakłada projekt? Ma on obejmować wszystkie sprawy podatkowe oraz inne sprawy należące do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Ponadto pełnomocnik będzie mógł być ustanowiony, gdy nie toczy się żadna procedura podatkowa. Natomiast każda zmiana związana z udzielonym pełnomocnictwem będzie dokonywana za pośrednictwem poczty elektronicznej w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów