0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatkowe rozliczenie sprzedaży bonów podarunkowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na poszerzenie swojej działalności o sprzedaż bonów podarunkowych. Ich cechą charakterystyczną jest możliwość wykorzystania tylko w wybranych punktach sprzedaży, w określonym przedziale czasowym. Jak poprawnie powinno zostać przeprowadzone rozliczenie sprzedaży bonów podarunkowych? Wyjaśniamy poniżej.

Sprzedaż bonów podarunkowych a przychód w podatku dochodowym

Przychód dla celów podatku dochodowego powstaje zgodnie z art. 14 ust. 1c - 1i ustawy o PIT. W związku z czym zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w ust. 1c, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo

  • uregulowania należności.

Kolejną równie ważną regulacją w tej kwestii jest art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT, który określa, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

W związku powyższymi przepisami należy uznać, że sam fakt wydania bonu podarunkowego (dokument uprawniający do wydania towaru/ wykonania usługi) nie rodzi obowiązku podatkowego na gruncie PIT, ponieważ nie ma tutaj miejsca ani faktyczne wydanie rzeczy (towaru), ani faktyczne wykonanie usługi. Czyli art. 14 ust. 1c ustawy o PIT w tym przypadku nie znajdzie zastosowania.

Natomiast, jeżeli chodzi o zapłatę za bon, zawsze jest dokonywana przed faktycznym wykonaniem usługi. W związku z czym należy potraktować ją jak zaliczkę, czy przedpłatę. A ta zgodnie z wyżej przytoczonym art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT nie stanowi przychodu.

Ważne!

Jeżeli bon podarunkowy nie zostanie zrealizowany w obowiązującym terminie, wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany do wykazania przychodu (wartość bonu).

Rozliczenie sprzedaży bonów podarunkowych a podatek VAT

Zgodnie z zasadą ogólną, określoną w art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Dlatego należy uznać, że czynny podatnik VAT w momencie wydania bonu nie jest zobligowany do wykazania podatku VAT należnego. Bon nie dokumentuje sprzedaży (dostawy towaru lub wykonania usługi), a jest jedynie dokumentem uprawniającym do wydania towaru lub wykonania usługi. Takie stanowisko reprezentują również organy podatkowe (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP2/443-150/14-2/RR z dnia 25 kwietnia 2014 r.), w związku z czym wydanie bonu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Co ważne, również otrzymana zapłata za bon podarunkowy nie rodzi obowiązku podatkowego na gruncie VAT w myśl art. 19 ust. 8 ustawy o VAT, który odnosi się do kwestii zaliczek oraz przedpłat. Potwierdzeniem niniejszego jest interpretacja wydana przez Dyrektora Izby w Katowicach, który stwierdza, że: (...) zaliczka, jak również przedpłata jako zapłata na poczet przyszłej należności musi być powiązana z konkretną transakcją. Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego dokonana przez klientów Wnioskodawcy wpłata środków pieniężnych w związku z nabyciem karty podarunkowej nie będzie związana z nabyciem określonego towaru, bowiem karta ta uprawnia klientów do zakupu jakichkolwiek towarów oferowanych przez Wnioskodawcę.

W konsekwencji należy stwierdzić, że pobierana przez Wnioskodawcę opłata za kartę podarunkową nie jest formą przedpłaty lub zaliczki, gdyż klienci nabywając przedmiotową kartę wpłacają odpowiednią kwotę nie za z góry ustalony towar lub z góry ustaloną ilość tego towaru. Tym samym dokonana wpłata nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. art. 19 ust. 11 ani obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, w momencie wydania karty. (...)” (nr IBPP1/443-412/14/LSz z dnia 28 lipca 2014 r.)

Ważne!

Podmioty rejestrujące na kasie fiskalnej sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie powinny ewidencjonować na niej faktu wydania i opłaceniabonu podarunkowego. Wynika to z faktu, iż na kasie rejestrującej powinno ujmować się sprzedaż, przy czym wydanie i przyjęcie zapłaty za bon nie spełnia definicji sprzedaży określonej w ustawie o VAT. Jak wynika bowiem z art.2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów