0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podnajem samochodu leasingowego a przychód

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej użytkuje samochód osobowy nabyty na warunkach leasingu operacyjnego, który dodatkowo wynajmuje. Czy podnajem samochodu leasingowego po stronie przedsiębiorcy powoduje powstanie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Marek, Wrocław 

W przypadku podnajmu samochodu leasingowego po stronie przedsiębiorcy powstaje przychód, który należy zakwalifikować jako przychód z pozarolniczej działalność gospodarcza.

Czy podnajem samochodu leasingowego stanowi przychód?

Podatnicy prowadzący firmę zaliczają uzyskane przychody do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT – pozarolnicza działalność gospodarcza. Co do zasady do tego źródła należy kwalifikować wszelkie przychody mające związek z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Dość powszechną praktyką jest wykorzystywanie do celów firmowych samochodów osobowych użytkowanych w oparciu o umowę leasingową. Kwestie związane z mechanizmem oraz funkcjonowaniem leasingu uregulowane zostały w Kodeksie cywilnym. W myśl art. 7091 Kodeksu cywilnego przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Jeżeli leasingodawca wyrazi zgodę, przedsiębiorca może prowadzić podnajem samochodu leasingowego. Zasada ta pośrednio wynika z treści art. 70912 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej. W razie naruszenia powyższego obowiązku, finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

Cechą umowa najmu (jak i podnajmu) jest jej odpłatność. W rezultacie kwoty otrzymywane na podstawie podnajmu samochodu uznać należy za przychód podatkowy. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy PIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Uszczegółowienie powyższej zasady znajduje się w art. 14 ust. 2 ustawy PIT, który przedstawia katalog przychodów zaliczanych do pozarolniczej działalności gospodarczej. W tym miejsce warto sięgnąć do art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, który podaje, że przychodem z działalności gospodarczej są przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Bez wątpienia samochód wzięty przez przedsiębiorcę w leasing operacyjny jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powoduje to, że również środki pieniężne uzyskane z oddania tego samochodu w podnajem podatnik powinien kwalifikować jako przychody z działalności gospodarczej. Wprawdzie samochód wzięty w leasing operacyjny nie stanowi środka trwałego podatnika, ponieważ nie jest jego własnością, jednakże w przepisie mowa o składnikach majątku „związanych” z działalnością gospodarczą, a nie stanowiących własność przedsiębiorcy.

Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe. Jako przykład można wymienić interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.06.2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4011.27.2017.2.MG, gdzie w uzasadnieniu organ podatkowy wskazał co następuje: Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przychód, jaki otrzymuje Wnioskodawca z tytułu podnajmu leasingowanego samochodu należy uznać za przychód związany ze składnikami majątkowymi dotyczącymi prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej. Jak bowiem wynika z opisu przedmiotowej sprawy umowa leasingu ww. samochodu została przez Wnioskodawcę zawarta w ramach prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej. Taki przychód podlega zatem łączeniu z przychodami uzyskanymi z tej działalności, jako składnik majątku związany z prowadzoną przez Wnioskodawcę jednoosobowo pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Ze względu na powyższe, należy stwierdzić, iż odpłatny podnajem na rzecz spółki jawnej przez Wnioskodawcę samochodu, o którym mowa we wniosku, skutkuje osiąganiem przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy p.d.o.f. (tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej).

Podsumowując powyższe rozważania, wskazać należy, że ewidentnie przychód z podnajmu samochodu leasingowanego jest uznawany za część pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze, że bez zgody leasingodawcy (finansującego) oddanie w odpłatny najem osobie trzeciej jest niedozwolone.

Przykład 1.

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą podpisał umowę leasingową na samochód osobowy. W toku prowadzonej działalności okazało się, że samochód nie jest mu niezbędny do prowadzenia firmy, w związku z czym zdecydował się go podnająć. Przedsiębiorca uzyskał zgodę leasingodawcy na taką operację. Środki otrzymane od najemcy z tytułu podnajmu samochodu leasingowego stanowią dla przedsiębiorcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów