0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Szkoda całkowita pojazdu w leasingu – skutki dla leasingobiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Szkoda całkowita pojazdu w leasingu powoduje zakończenie umowy leasingowej, po czym następuje wzajemne rozliczenie stron. To z kolei rodzi pytanie o podatkowe skutki występujące w takiej sytuacji po stronie leasingobiorcy. W poniższym artykule postaramy się dogłębnie opisać i wyjaśnić tę kwestię.

Szkoda całkowita pojazdu w leasingu

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 709(1) Kodeksu cywilnego przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać ją korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Dalsze przepisy regulują przypadek utraty rzeczy leasingowanej. Otóż zgodnie z art. 709(5) kc jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa. Korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o utracie rzeczy.

Jeżeli umowa leasingu wygasła, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody.

Z powyższego przepisu płyną zatem bardzo ważne wnioski. Po pierwsze całkowita szkoda w pojeździe oznacza utratę przedmiotu leasingu, co skutkuje wygaśnięciem umowy. Po drugie natomiast leasingodawca może żądać od leasingobiorcy zapłaty pozostałych przewidzianych w umowie rat.

Skutkiem całkowitej szkody pojazdu jest wygaśnięcie umowy leasingu i konieczność dokonania wzajemnych rozliczeń pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą.

Możliwość ujęcia w kosztach wartości spłaty pozostałych rat

W kontekście powyższego rodzi się przede wszystkim pytanie o możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wartości dokonanej spłaty na rzecz leasingobiorcy.

Wskażmy zatem, że zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy PIT opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego.

Nie ma decydującego znaczenia, czy opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego ponoszone są w trakcie trwania tej umowy, czy też po jej zakończeniu. W kontekście ww. przepisów w dalszym ciągu są to jednak opłaty leasingowe wynikające z tej umowy, które „korzystający” decyduje się ponieść, zawierając umowę leasingu operacyjnego.

Jeżeli samochód w trakcie użytkowania wykorzystywany był wyłącznie w działalności gospodarczej, to warunek zawarty w art. 22 ust. 1 ustawy PIT został spełniony, gdyż wszelkie koszty poniesione z tytułu umowy leasingowej ponoszone były w celu uzyskania przychodu. Koszty te nie znajdują się również w katalogu wyłączeń zawartych w art. 23 ww. ustawy.

W konsekwencji opłaty leasingowe zapłacone przez korzystającego po wygaśnięciu umowy z powodu szkody całkowitej przedmiotu leasingu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu.

Przykład 1.

Przedsiębiorca korzystający z samochodu osobowego w leasingu brał udział w wypadku drogowym, w wyniku czego stwierdzono całkowitą szkodę w pojeździe. Umowa leasingu wygasła, ponieważ przedmiot leasingu został utracony. Leasingodawca zażądał zapłaty pozostałych rat leasingowych wynikających z umowy. Wartość tychże rat będzie odpowiednio kosztem leasingobiorcy.

W tym miejscu warto też dodać, że z tytułu całkowitej szkody pojazdu leasingodawca (będący właścicielem) nie rozpoznaje kosztów podatkowych. Takie wnioski płyną z treści interpretacji Dyrektora KIS z 12 czerwca 2018 roku, nr 0111-KDIB2-1.4010.71.2018.2.BJ.

Organ zauważył, że w wyniku wygaśnięcia umowy leasingu to leasingobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz pozostałych rat leasingowych w części odpowiadającej spłacie wartości początkowej przedmiotu leasingu w części niepokrytej otrzymanym odszkodowaniem. W konsekwencji brak jest podstaw do uznania, że przedmiot leasingu zostanie niespłacony w ratach w jakiejkolwiek części i tym samym rozpoznania (w niespłaconej części) wydatków na nabycie przedmiotu leasingu jako kosztów podatkowych.

W takim przypadku nie wystąpi po stronie leasingodawcy „strata”, bowiem wartość przedmiotu leasingu zawsze winna być pokryta przez odszkodowanie oraz w pozostałej części przez leasingobiorcę. W konsekwencji, w sytuacji gdy leasingobiorca nie wywiąże się ze swojego zobowiązania do uiszczenia różnicy, i tak po stronie leasingodawcy powstanie wierzytelność względem leasingobiorcy o spłatę pozostałej (niepokrytej odszkodowaniem) kwoty wydatkowanej na nabycie przedmiotu leasingu.

Przykład 2.

W wyniku wypadku drogowego doszło do całkowitej szkody w pojeździe objętym umową leasingu. Wartość pozostałych niespłaconych rat to 25 000 zł. Polisa ubezpieczeniowa objęła kwotę 5000 zł. Leasingobiorca odmówił zapłaty nierozliczonej kwoty, tłumacząc się trudną sytuacją finansową. W takim przypadku leasingodawca nie jest uprawniony do rozpoznania kosztu podatkowego w kwocie 5000 zł.

Poniesione przez leasingobiorcę koszty związane z wygaśnięciem umowy leasingu na skutek szkody całkowitej stanowią koszt uzyskania przychodów, gdyż umowa leasingu zawarta była w celu uzyskania przychodu, a ww. koszty wynikają z tejże umowy.

Nadwyżka odszkodowania nad kwotę należną leasingodawcy

Załóżmy jednak, że uzyskana z tytułu odszkodowania kwota jest większa niż należność zapłacona leasingodawcy z tytułu pozostałych niezapłaconych rat.

Taka nadwyżka będzie dla leasingobiorcy przychodem podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Jak wskazuje art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy PIT, przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 1i ustawy PIT w takim przypadku przychód powstaje w dniu otrzymania zapłaty.

Przykład 3.

Leasingobiorca otrzymał od ubezpieczyciela odszkodowanie za szkodę całkowitą w pojeździe w wysokości 20 000 zł. Kwota należna leasingodawcy to 18 000 zł i wartość ta stanowi koszt podatkowy. Natomiast nadwyżka w kwocie 2000 zł to przychód leasingobiorcy powstały w dacie otrzymania odszkodowania.

Nadwyżka otrzymanego odszkodowania nad należnościami na rzecz leasingodawcy stanowi przychód leasingobiorcy.

Chociaż szkoda całkowita pojazdu w leasingu wiąże się z ustawowym wygaśnięciem takiej umowy, to jednak leasingobiorca zachowuje prawo do rozpoznania kosztu podatkowego z tytułu należności na rzecz leasingodawcy. Dodatkowo może być też konieczne rozpoznanie przychodu podatkowego w ramach działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów