0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pożyczka Jeremie - czy wydatek stanowi koszt podatkowy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z dużym nakładem kosztów, w związku z czym wielu początkujących przedsiębiorców poszukuje zewnętrznych form finansowania. Często nie posiadają oni wystarczającej historii kredytowej, przez co nie mają możliwości uzyskania satysfakcjonującej wysokości lub korzystnych warunków kredytu. Przyczyniło się to do powstania inicjatywy Jeremie, wspierającej mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dowiedz się, czym jest pożyczka Jeremie oraz czy sfinansowane nią wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Czym jest pożyczka Jeremie?

Inicjatywa Jeremie powstała na wniosek Komisji Europejskiej i ma na celu wsparcie finansowe przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach tego programu na szczególną pomoc mogą liczyć osoby rozpoczynające działalność gospodarczą nieposiadające historii kredytowej bądź posiadające niewystarczające zabezpieczenia finansowe. Ponadto wsparcie takie mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

  • zatrudniają od 1 do 250 pracowników,

  • osiągają roczny obrót w wysokości do 50 mln euro oraz posiadają sumę bilansową do 43 mln euro,

  • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim.

Pomoc w ramach inicjatywy Jeremie ma charakter zwrotny i polega na udzielaniu kredytów, pożyczek oraz poręczeń przedsiębiorcom spełniającym powyższe kryteria.

Otrzymanych środków nie można wykorzystać dowolnie. Muszą one zostać przeznaczone na konkretny cel przyczyniający się do budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej, a w szczególności do:

  • realizacji zmian w procesach produkcyjnych, m.in. wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych;

  • unowocześnienia składników majątku trwałego – zakup maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu;

  • budowy instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii;

  • dostosowania przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych;

  • tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy;

  • informatyzacji;

  • innych celów gospodarczych przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Ponadto pożyczka Jeremie nie może finansować bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, konsumpcji czy też spłaty pożyczek, kredytów lub zobowiązań publiczno-prawnych.

Dotacja a pożyczka – jakie są między nimi różnice?

Zasadniczą różnicą między dotacją a pożyczką jest konieczność jej zwrotu. Dotacja stanowi bezzwrotne środki finansowe pozyskiwane od instytucji krajowych lub unijnych. Dotacje często wymagają wkładu własnego, a ich uzyskanie musi być poparte właściwą dokumentacją. Ponadto dotacja przyznawana jest na konkretny cel, np. rozpoczęcie działalności gospodarczej, działalność badawczo-rozwojową, projekty wdrażające innowacje czy też zakup środków trwałych.

Pożyczka w przeciwieństwie do dotacji ma charakter zwrotny. W związku z tym po upływie określonego terminu należy zwrócić otrzymane środki łącznie z naliczonymi odsetkami. Pożyczki uzyskiwane od instytucji krajowych lub europejskich zwykle udzielane są na korzystniejszych warunkach, jednakże wówczas również istotny jest cel, na jaki taka pożyczka zostanie przeznaczona.

Amortyzacja środka trwałego zakupionego za pożyczkę Jeremie

Ustawa o PIT wyłącza możliwość ujmowania w kosztach uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych w części, w której poniesione koszty na ich zakup zostały zwrócone podatnikowi.

Art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W związku z powyższym zwrotny charakter pożyczki finansowanej w ramach inicjatywy Jeremie nie pozbawia podatnika prawa do ujmowania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z tej pożyczki. Wynika to z faktu, iż przepisy ustawy o PIT w zakresie ograniczeń w ujmowaniu odpisów amortyzacyjnych dotyczą zewnętrznych źródeł finansowania otrzymywanych bezzwrotnie.

Odsetki od kredytu finansującego zakup środka trwałego opłacone przed przyjęciem go do używania, zwiększają jego wartość początkową.

Przedsiębiorca ma więc prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych w ramach inicjatywy Jeremie w pełnej wysokości, przyjmując jako wartość początkową cenę nabycia tych przedmiotów. Ponadto odsetki od pożyczki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów