0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing dla nowych firm – jak się ubiegać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności, a w szczególności start-upy, często poszukują źródeł finansowania swojej firmy. Nowa działalność wiąże się z podejmowaniem inwestycji, które niejednokrotnie bywają kosztowne. Do najpopularniejszych form finansowania działalności należy leasing lub kredyt bankowy. Czy leasing dla nowych firm jest możliwy? Wyjaśniamy w artykule.

Leasing dla nowych firm – czy to możliwe?

Leasing jest dedykowany nie tylko przedsiębiorstwom działającym już na rynku, lecz także nowym, które dopiero rozpoczynają działalność. W związku z tym zawarcie umowy leasingowej przez nowo powstałą firmę jest możliwe, jednak może nie być tak proste, jak w przypadku przedsiębiorstw, które mają dłuższy staż na rynku.

Należy mieć na względzie, że firmy leasingowe nie określają jednoznacznie, co oznacza pojęcie „nowa firma” w ich mniemaniu. Poszczególni leasingodawcy posiadają odnośnie do nich różną politykę ryzyka. Szacuje się, że korzystniejsze warunki leasingowe można uzyskać po około pół roku działania na rynku. Co ciekawe, łatwiej jest uzyskać finansowanie na pojazd nowy lub pochodzący ze pewnego źródła niż na samochód używany.

Znaczący wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku leasingowego ma m.in. deklarowana wysokość wpłaty własnej, rodzaj leasingowanego przedmiotu, a także rodzaj prowadzonej działalności oraz możliwość jej weryfikacji.

Procedury a leasing dla nowych firm

Zwykle leasing dla nowych firm jest łatwiej dostępny niż kredyt bankowy. Dzieje się tak ze względu na specyfikę obu form finansowania. Istotną różnicą jest z pewnością czas trwania umowy, który w przypadku kredytu zwykle jest zdecydowanie dłuższy.

W przypadku bardziej popularnego leasingu operacyjnego przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy przez cały okres trwania umowy. W przypadku opóźnień w dokonywanych płatnościach do rat leasingowych doliczane są odsetki, których wysokość nie może przekroczyć czterokrotności stopy kredytu lombardowego. Ostatecznie w razie niewypłacalności leasingobiorcy, zobowiązuje się go do oddania użytkowanego przedmiotu. Mimo wszystko każda firma ubiegająca się o leasing poddawana jest analizie pod kątem wiarygodności. W przypadku nowych firm w umowach mogą wystąpić dodatkowe zabezpieczenia ze strony leasingodawcy.

W przypadku umów leasingowych po zakończeniu umowy leasingobiorca ma możliwość wykupu przedmiotu leasingu, co szczegółowo opisuje artykuł: Wykup samochodu osobowego z leasingu po zakończeniu umowy

Dodatkowe zabezpieczenia

Dla nowych przedsiębiorców oraz firm niespełniających warunków do otrzymania leasingu stosuje się dodatkowe zabezpieczenia transakcji. Wówczas przyszły leasingobiorca może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów, które poświadczą o jego wypłacalności. Leasingodawca może również zastrzec w umowie dodatkowe warunki umożliwiające kontrolę płynności finansowej ubiegającego się o leasing. Przykładowe sposoby zabezpieczające umowy leasingowej to:

 • gwarancja odkupu od dostawcy,

 • prawo do kontroli przedmiotu leasingu w dowolnym czasie,

 • prawo do kontrolowania sytuacji finansowej korzystającego na wezwanie,

 • poręczenie innej firmy lub osoby prywatnej,

 • prawo natychmiastowego rozwiązania umowy, jeżeli terminowa spłata należności okaże się zagrożona,

 • hipoteka na posiadanej nieruchomości,

 • inne indywidualne ustalenia.

Jakie dokumenty są wymagane do zawarcia umowy leasingowej?

Jedną z zalet zawieranych umów leasingowych w porównaniu z kredytem bankowym jest ograniczenie formalności do minimum. Przyszły leasingobiorca ma obowiązek przedstawić tylko kilka dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Tak uproszczona procedura nazywana jest procedurą lombardową i stosuje się ją w większości firm leasingowych.

Procedura lombardowa stosowana jest przy zawieraniu większości umów. Warunkami do jej zastosowania są ustalane przez firmy leasingowe minimalne kwoty opłat wstępnych, które zwykle wynoszą około 10% oraz określona wartość netto leasingowanego pojazdu. Każda firma leasingowa ustala samodzielnie wartości właściwe do zastosowania tej procedury.

Wymagane dokumenty dostarczane są do firmy leasingowej zwykle osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wówczas zgodność z oryginałami potwierdza się dopiero w momencie podpisywania umowy. Rodzaj dokumentów potrzebnych do podpisania umowy uzależniony jest od podmiotu ubiegającego się o leasing:

 • w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

  • kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy,

  • kserokopia drugiego dokumentu tożsamości wnioskodawcy,

  • kserokopia dowodu osobistego współmałżonka wnioskodawcy,

  • kserokopia drugiego dokumentu tożsamości współmałżonka;

 • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

  • zaświadczenie o NIP-ie,

  • umowa spółki wraz z aneksami do tej umowy (jeżeli wnioskodawcą o leasing jest spółka cywilna),

  • kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (jeżeli wnioskodawcą jest spółka cywilna – kserokopie dowodów osobistych wspólników),

  • kserokopie dowodów osobistych osób poręczających leasing;

 • dla wspólników spółki prawa handlowego:

  • umowa spółki w formie aktu notarialnego wraz z aneksami do tej umowy,

  • zaświadczenie o numerze REGON oraz NIP,

  • aktualny wypis z KRS (dokument jest ważny przez trzy miesiące).

Oprócz wymienionych dokumentów leasingodawca może zażądać dodatkowej dokumentacji dotyczącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Przyszły leasingobiorca może zostać poproszony o przedstawienie m.in. oświadczenia o stanie dotychczasowych zobowiązań finansowych, oświadczenia o niezaleganiu w ZUS-ie i US-ie, deklaracji majątkowej bądź zeznania rocznego. Nie jest to zamknięty katalog dokumentów. Ostateczna dokumentacja potrzebna do podpisania umowy uzależniona jest od wymogów konkretnej firmy leasingowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów