0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pracownicze Plany Kapitałowe - jak wygląda w praktyce realizacja założonego planu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ideą utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych było stworzenie możliwości do systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK głównie z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. 

Środki zgromadzone na planie kapitałowym stanowią wyłączną własność uczestnika. Sama ustawa została uchwalona w 2018 r. niemniej weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Zmiana terminów

Już z chwilą, kiedy ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie, zakładano, co najmniej kilka ram czasowych, dla wdrożenia PPK w różnych firmach i instytucjach. Stopniowe uczestnictwo w PPK, uzależnione w zasadzie zostało od wielkości przedsiębiorstwa / pracodawcy oraz od wielkości zatrudnienia.

W myśl art. 134 ust. 1 ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych stosuje się:

  1. od 1.07.2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają, co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na 31.12.2018 r.;

  2. od 1.01.2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30.06.2019 r.;

  3. od 1.07.2020 r. dla podmiotów zatrudniających, co najmniej 20 osób według stanu na 31.12.2019 r.;

  4. dla pozostałych podmiotów od 1.01.2021 r.

Adekwatnie do w/w terminów przedsiębiorstwa zobowiązane są do zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK zgodnie z ustawowymi terminami.

Terminy te w związku z epidemią COVID-19, uległy częściowej zmianie. Pracodawcy zatrudniając między 50 a 249osób będą mogły zawrzeć umowę o zarządzanie PPK pół roku później niż planowano pierwotnie.

W stosunku do przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób (według stanu na 30.06.2019), nowe terminy do zawarcia umów:

  • umowa o zarządzanie PPK - najpóźniej do 27 października 2020 r.,

  • umowa o prowadzenie PPK - najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

Należy zauważyć, że w związku z wydłużeniem terminów dla przedsiębiorstw z 2 stopnia wprowadzenia PPK, terminy dla 3 grupy przedsiębiorców zbiegną się i będą jednakowe dla obu grup.

Korzyści z PPK dla pracowników 

Pierwszą z korzyści uczestnictwa w PPK jest oszczędzanie, a przynajmniej taka jest idea tej instytucji. W związku z tym, że pracownicy w określonym wieku, bez składania żadnych oświadczeń czy deklaracji, stają się uczestnikami PPK i nie muszą nic wypełniać, jako korzyść wskazać można również dostępność

Z drugiej strony atutem jest także możliwość rezygnacji z uczestnictwa z PPK w każdej chwili, podkreślić, bowiem należy, że także pozytywną stroną tej instytucji jest dobrowolność

Warto także wskazać, że środki z PPK podlegają dziedziczeniu, z tych tez względów w wyjątkowych sytuacjach mogą stanowić zabezpieczenie dla rodziny. Ponadto zgodnie z ustawą, od spadków i darowizn, podatkowi temu nie podlega nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego planu kapitałowego, co również należy poczytywać, jako znaczną korzyść dla pracownika (jego rodziny).

Środki zgromadzone na rachunku PPK wyłączone są spod egzekucji. Zgodnie z ustawą o PPK środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Ustawodawca przewidział, że uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK w przypadku poważnego zachorowania tego uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka tego uczestnika PPK. Wypłata dokonywana jest na podstawie wniosku o wypłatę, składanego bezpośrednio w wybranej instytucji finansowej. Po raz kolejny raz należy zwrócić uwagę, że w tym aspekcie nie ma konieczności opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Korzyści z PPK dla pracodawców

Jedną z atrakcyjnych korzyści dla pracodawcy w związku z pozostawaniem strony stroną jest korzyść podatkowa. Wskazać, bowiem należy, że wydatki poniesione przez pracodawcę na PPK stanowią koszty uzyskania przychodu.

Zdaniem autorów pomysłu o Pracowniczych Planach Kapitałowych, narzędzie to stanowi pomocnicze narzędzie motywacyjne dla pracowników, opierające się na możliwości finansowania wpłat aż do 4% ich wynagrodzenia. Takie spostrzeganie PPK stanowi, podniesienie atrakcyjności pracodawcy na rynku pracy.

Poza powyższymi, wśród korzyści z PPK dla pracodawców wymienia się aspekt psychologiczno-społeczny – inwestycja w pracownika oraz wyraz odpowiedzialności za pracownika oraz jego rodzinę. 

Korzyści z PPK dla państwa

Poza pracodawcą i pracownikiem, korzyści z PPK odnosi także państwo. Jako że gromadzone środki stanowią pomoc finansową dla emerytów w pewnym sensie, środki te odciążają i zwalniają państwo z pomocy w tym zakresie. 

W aspekcie społeczno-psychologicznym, PPK można ująć, jako zwiększenie bezpieczeństwa finansowego pracowników. Dodatkowo, można tutaj mówić o zwiększeniu obiegu kapitału w gospodarce, albowiem pieniądze, które wpłyną na konta PPK będą mogły być inwestowane w akcje, jaki i bezpieczne papiery dłużne (m.in. w obligacje, certyfikaty depozytowe, bony skarbowe, depozyty bankowe lub listy zastawne).

Czy PPK będzie sukcesem?

W tej chwili trudno ocenić finalne powodzenie PPK, gdyż z uwagi na pandemię, terminy wdrożenia uległy przesunięciu. Na październik i listopad 2020 zaplanowano akcje promocyjne planu w mediach, agitujące za inwestycją w swoją lepszą przyszłość i pozostanie, jako uczestnik planu. Czas na ocenę PPK w takim razie jeszcze nadejdzie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Dz.U.2020.1342. 

  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Dz.U.2019.1813.

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów