0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowe wpłaty na PPK od państwa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią system długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Środki zgromadzone na koncie pracownika nie są finansowane wyłącznie przez osobę zatrudnioną czy pracodawcę, ale także z budżetu państwa. Ile wynoszą wpłaty na PPK od państwa? Szczegóły poniżej.

Wdrożenie PPK w firmach

Na mocy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych wdrożenie systemów oszczędzania w firmach rozpoczęło się już w zeszłym roku. Od 1 lipca 2019 roku obowiązek taki miały największe firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników. W 2020 roku przepisami objęto kolejne dwie grupy – od 1 stycznia zatrudniające 50–250 osób, a od lipca zatrudniające co najmniej 20 pracowników. W 2021 roku do wprowadzenia PPK będą zobligowane wszystkie podmioty zatrudniające pracowników.

Do PPK automatycznie zostaną zapisane osoby w wieku 18–54 lata, które są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę oraz o umowę zlecenie. Przy tym należy jednak pamiętać, że do programu może przystąpić tylko zleceniobiorca podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu. Osoby od 55. do 70. roku życia mogą oszczędzać jedynie po złożeniu u pracodawcy odpowiedniego wniosku.

Przykład 1.

Marta jest studentką, podpisała umowę zlecenie z dużą firmą, która już wdrożyła PPK. Marta nie zostanie objęta tym programem, bowiem jako studentka nie podlega rejestracji w ZUS-ie.

Ile wynoszą składki na PPK?

Jak już wspomniano, składki na PPK pochodzą z trzech źródeł:

  • od pracodawcy,
  • od pracownika,
  • od państwa.

W przypadku dwóch pierwszych źródeł określono podział składek na dobrowolne i obowiązkowe. Jeśli pracownik zdecyduje się na przystąpienie do PPK, pracodawca będzie pobierał z jego wynagrodzenia składki oraz naliczał je od wynagrodzenia po swojej stronie, tak jak to wygląda w przypadku składek na ubezpieczenia emerytalne w ZUS-ie. Podział składek finansowanych przez pracownika i pracodawcę pokazuje poniższa tabela.

 

Pracownik

Pracodawca

Obowiązkowe

2%

1,5%

Dobrowolne

do 2%

do 2,5%

Co ważne, pracownicy, których wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności pensji minimalnej, mogą obniżyć wpłaty podstawowe po swojej stronie maksymalnie do 0,5%.

Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę (zarówno podstawowe, jak i dobrowolne) stanowią przychód z tytułu zatrudnienia i należy od nich naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Osoby przystępujące do programu mogą otrzymać dodatkowe wpłaty na PPK od państwa. Wśród nich wymienia się wpłatę powitalną oraz dopłaty roczne. Aby dopłaty takie zostały przyznane, należy jednak spełnić pewne warunki.

Dodatkowe wpłaty na PPK od państwa - wpłata powitalna

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o PPK wpłatę powitalną może otrzymać uczestnik PPK, który:

  • jest zgłoszony do programu przez co najmniej trzy pełne miesiące,
  • dokonuje opłat podstawowych przez okres wspomnianych trzech miesięcy na swój rachunek PPK.

Oba te warunki muszą zostać spełnione jednocześnie. Wpłata powitalna stanowi świadczenie jednorazowe, bez względu na to, w ilu programach pracownik uczestniczy. Wysokość dopłaty jest taka sama dla wszystkich uczestników PPK i wynosi 250 zł. Środki te pochodzą w całości z Funduszu Pracy – nie jest od nich pobierana zaliczka na podatek dochodowy. Wpłata powitalna zostanie przekazana na rachunek pracownika maksymalnie do 30 dni po zakończeniu kwartału, w którym został zgłoszony do programu.

Dopłaty roczne

Dodatkowe wpłaty na PPK od państwa obejmują także tzw. dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Takie środki również pochodzą z Funduszu Pracy, a można je otrzymać, gdy:

  • kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracownika i pracodawcę w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności płacy minimalnej obowiązującej w danym roku kalendarzowym – dotyczy pracowników z pensją równą co najmniej 1,2-krotności wynagrodzenia minimalnego;
  • kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracownika i pracodawcę w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie stanowiącej 25% wpłat podstawowych należnych od 6-krotności płacy minimalnej obowiązującej w danym roku kalendarzowym – dotyczy pracowników z pensją niższą od 1,2-krotności wynagrodzenia minimalnego.

Zgodnie z powyższym w 2020 roku pracownicy zarabiający co najmniej 3120 zł (pensja minimalna 2600 zł x 1,2) otrzymają roczne wpłaty na PPK od państwa, jeśli zgromadzą na swoim rachunku w danym roku co najmniej 546 zł. Osoby z zarobkami poniżej 3120 zł prawo do dodatkowej wpłaty na PPK od państwa uzyskają, jeśli na rachunek wpłynie w danym roku co najmniej 136,50 zł (546 zł x 25%).

Przykład 1.

Pani Janina jest zatrudniona na 1/10 etatu i zarabia 300 zł brutto miesięcznie. Przystąpiła do PPK od początku 2020 roku. Przez ten okres udało jej się zgromadzić 126 zł. Pani Janina nie będzie uprawniona do otrzymania dopłaty rocznej.

Dopłata roczna powinna pojawić się na rachunku uczestnika PPK maksymalnie do 15 kwietnia następnego roku kalendarzowego.

Art. 35. ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych
Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK, który nabył do niej prawo, nie później niż do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata roczna.

W sytuacji rezygnacji z programu dodatkowe roczne wpłaty na PPK od państwa, do których uczestnik uzyskał prawo, pozostają na jego koncie. W przypadku dopłat rocznych nie obowiązuje limit czasowy, przez jaki pracownik musi uczestniczyć w programie. Oznacza to, że dodatkowe środki powinien otrzymać nawet wówczas, gdy w danym roku kalendarzowym był uczestnikiem PPK zaledwie przez miesiąc, ale z jednej wypłaty odłożono na jego konto co najmniej 546 zł w 2020 roku.

Przykład 2.

Pan Marek zarabia 8000 zł brutto miesięcznie. Od stycznia korzysta z PPK, ale zdecydował się jedynie na opłaty podstawowe – czyli 2% pracownik i 1,5% pracodawca. W kwietniu postanowił zrezygnować z programu. Na jego koncie pojawiło się 840 zł (trzy wpłaty po 280 zł), zatem uzyska on prawo do dopłaty rocznej.

Dodatkowe wpłaty od państwa na PPK otrzymają jedynie uczestnicy, którzy spełnią odpowiednie warunki. Warto zastanowić się nad skorzystaniem z takiego programu oszczędzania, gdzie zgromadzone oszczędności będą pochodziły aż z trzech źródeł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów