0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć ulgę IP BOX za 2019 rok – wyjaśniamy!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga IP BOX została wprowadzona 1 stycznia 2019 roku. Skierowana jest dla podatników, którzy wytwarzają, rozwijają lub ulepszają kwalifikowane IP. W większości przypadków skorzystać z niej mogą podatnicy, którzy tworzą oprogramowania oraz programiści, którzy odsprzedają prawa autorskie. Sprawdźmy, jak rozliczyć ulgę IP BOX za 2019 rok w zeznaniu podatkowym PIT składanym w roku 2020! 

Krok 1 – Czy spełniasz warunki do skorzystania z ulgi IP BOX?

Niektórzy podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 rok będą mogli po raz pierwszy skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej – IP BOX. Jednakże należy mieć na względzie, że mimo iż z założenia przysługiwać podatnikowi będzie ulga IP BOX, to musi on też spełnić szereg warunków, które przedstawimy w poniższej tabeli.

Warunek

Opis zdarzenia

prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

Podatnik prowadzi działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W przypadku programistów praca jest „twórcza” nawet, gdy w jej wyniku powstają nowe rozwiązania tylko dla konkretnego klienta (w ramach B2B), które nie muszą być nowe czy rewolucyjne dla całego rynku.

wytworzenie kwalifikowanego IP

Patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin, autorskie prawo do programu komputerowego, które podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów.

uzyskanie dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został on osiągnięty:

1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

poniesienie wydatków związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową implikuje wytworzenie kwalifikowanego IP

Jeżeli podatnik nie poniósł żadnych wydatków, wskaźnik nexus wyniesie „0” i tym samym nie będzie można dla dochodu zastosować preferencyjnej stawki. Do wydatków tych nie można zaliczyć wydatków pośrednich, takich jak np. opłaty za energię, telefon czy usługi księgowe. 

prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów ulgi IP BOX

Ewidencję należy prowadzić od momentu rozpoczęcia uzyskiwania dochodów z praw własności intelektualnych. Powinna ona spełniać wymogi określone w przepisach.

Dla przypomnienia, ulga podatkowa IP BOX polega na obniżeniu zastosowanej stawki podatku do stawki 5% dla dochodu z uzyskanych przez podatnika kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tj. kwalifikowane IP). Ulga dotyczy tylko osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli podatnik nie spełnia warunków, nie może on skorzystać z ulgi IP BOX.

Krok 2 – Ewidencja dla celów kwalifikowanego IP

Jak wyżej zostało wspomniane, aby skorzystać z preferencji IP BOX, należy prowadzić odrębną ewidencję, która obejmuje wszystkie operacje finansowe związane z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży kwalifikowanych IP. Ustawodawca nie narzucił podatnikom, którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych, konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP BOX. Przy czym ważne jest, aby możliwe było na jej podstawie obliczenie dochodu z kwalifikowanego IP, czyli aby móc w zeznaniu rocznym wykazać:

 • łączną sumę przychodów,

 • łączną sumę kosztów podatkowych,
  łączną sumę dochodów (strat) w rozdzieleniu na te podlegające opodatkowaniu stawką 5% oraz te, które nie podlegają preferencyjnym opodatkowaniu.

W związku z tym podatnicy, którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych, mogą odrębną ewidencję dla projektu dotyczącego kwalifikowanego IP prowadzić za pomocą programów komputerowych – arkusza kalkulacyjnego lub ręcznie – papierowo. Ewidencja taka powinna mieć comiesięczne zestawienie dokumentów, które potwierdzają wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP na koniec danego miesiąca. Ewidencja powinna też zawierać zestawienie, które przedstawia narastające ujęcie wydatków w odniesieniu do poszczególnych projektów.

Ewidencja prowadzona w wersji elektronicznej powinna zostać zarchiwizowana np. na dysku komputera, a jej konstrukcja powinna później umożliwić pozyskanie danych według stanu na koniec poszczególnych miesięcy kalendarzowych.
Według objaśnień w sprawie ulgi IP BOX podatkowa księga przychodów i rozchodów została przewidziana jako narzędzie ewidencyjne, za którego pomocą możliwe jest prawidłowe obliczenie wysokości przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu, a przede wszystkim dochodu dla celów podatku dochodowego. Ustalany jest więc dochód z działalności gospodarczej oraz dochód, który nie będzie podlegał pod ulgę IP BOX.
Ewidencja musi być prowadzona na bieżąco. Nie może być prowadzona na przyszłość ani nie można uzupełnić jej wstecz, co potwierdził dyrektor KAS 27 listopada 2019 r. w interpretacji indywidualnej o sygn. akt 0115-KDIT2-1.4011.405.2019.2.KK. Tak więc w przypadku nieprowadzenia odrębnej ewidencji od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP, prawo do korzystania z IP BOX nie przysługuje (Dyrektor KAS, 18 listopada 2019 r., sygn. akt 0115-KDIT3.4011.354.2019.1.PSZ).

Pobierz darmowy wzór ewidencji dla celów kwalifikowanego IP

Do pobrania:

Ewidencja dla celów ulgi IP BOX.pdf
Ewidencja dla celów ulgi IP BOX.docx

Krok 3 – jak rozliczyć ulgę IP BOX za 2019 rok w zeznaniu rocznym?

Zeznania roczne z działalności, w tym PIT-36 i PIT-36L, można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. W związku z tym część przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z ulgi IP BOX, będą mogli w tym terminie dokonać jej rozliczenia na załączniku PIT/IP dołączanym do sporządzanego przez nich zeznania rocznego. 

Aby lepiej to zobrazować, przedstawimy na przykładzie, jak rozliczyć ulgę IP BOX za 2019 rok w zeznaniu rocznym składanym w 2020 roku.

Przykład 1.

Pan Michał jest programistą (który posiada interpretację indywidualną potwierdzającą prawo do skorzystania z ulgi IP BOX) i w 2019 roku w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (opodatkowanej podatkiem liniowym) uzyskał przychód w wysokości 100 000 zł, natomiast wydatki wyniosły 50 000 zł. Tak więc osiągnął on dochód w kwocie 50 000 zł. W ramach tego dochodu osiągnął on dochód z kwalifikowanego IP (jednego patentu) w wysokości 20 000 zł. W tym dochodzie:

 • przychód z kwalifikowanego IP wyniósł 50 000 zł,

 • koszty z kwalifikowanego IP wyniosły 30 000 zł, w tym:

  • koszty bezpośrednie wyniosły 10 000 zł,

  • nabycie wyników prac B+R od podmiotu niepowiązanego wyniosło 10 000 zł,

  • nabycie kwalifikowanego IP wyniosło 10 000 zł.

Wyróżnić należy, że pan Michał nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust 7a oraz art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b ustawy o PIT.

W załączniku PIT/IP dołączonym do zeznania rocznego PIT-36L pan Michał uzupełnia następująco opisane pozycje. 

W pozycji 1 – swój NIP.

Pozycje 2 i 3 uzupełnia urząd skarbowy.

W pozycji 4 podatnik wskazuje 2019 rok.

W części A „Dane identyfikacyjne podatnika” podatnik uzupełnia swoje nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia.

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

W kolejnej części – B – podatnik wskazuje, w ramach którego z kwalifikowanych IP uzyskał dochód. Pan Michał w swoim przypadku w pozycji 8 wskazuje liczbę „1”.

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

W części C pan Michał nie oznacza opcji TAK w pozycji 17 ze względu na to, że w jego przypadku możliwe jest ustalenie dochodu przypadającego na poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

W pozycji 18 podatnik wskazuje kwotę 50 000 zł.

W pozycji 19 podatnik wskazuje kwotę 30 000 zł.

W pozycji 20 podatnik wskazuje kwotę dochodu przemnożoną przez wskaźnik nexsus. Pan Michał wpisuje wartość 17 333 zł, wynikającą z obliczenia:

(10 000 + 10 000) × 1,3
____________________________
10 000 + 10 000 + 10 000        = 0,867

20 000 zł × 0,867 = 17 333 zł

W pozycji 21 podatnik wskazuje kwotę 2667 zł wynikającą z obliczenia:
50 000 zł - 30 000 zł - 17 333 zł = 2667 zł

W pozycji 22 podatnik wskazuje 0 zł.

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

Część D pan Michał pozostawia nieuzupełnioną, nie korzysta bowiem ze zwolnienia z poboru zaliczek (art. 44 ust. 7a ustawy o PIT).

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

W części E pan Michał również nie uzupełnia wartości, ponieważ nie uzyskał dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz dochodu z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu.

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

W części F pan Michał przedstawia obliczenie podatku.

W pozycji 33 podatnik uzupełnia kwotę 17 333 zł, zgodnie ze schematem wyliczenia wskazanym w polu.

W pozycji 34 podatnik wskazuje kwotę 867 zł (17 333 zł × 5%). Kwotę z pozycji 34 należy przenieść do pozycji 118 zeznania PIT-36L.

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

Po wypełnieniu załącznika PIT/IP należy przejść do wypełniania załącznika PIT/B.

W załączniku tym pozycje 1–6 podatnik uzupełnia analogicznie jak w PIT/IP. 

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

W części B pan Michał uzupełnia przychody, koszty i dochody z działalności gospodarczej pomniejszone o przychody, koszty i dochody wymienione w załączniku PIT/IP. Tak więc w pozycji:

 • 7 wykazuje 50 000 zł,

 • 8 – 20 000 zł,

 • 9 – 30 000 zł,

 • 10 – 0 zł.

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

Części C podatnik nie uzupełnia, ponieważ nie jest udziałowcem w żadnej spółce.

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

W części D.1. podatnik uzupełnia takie same kwoty jak w części B, ponieważ w części C nie uzupełnił żadnych wartości.

W części D.2. pan Michał wpisuje kwoty zwiększające dochód / zmniejszające stratę z działalności gospodarczej, czyli w pozycji:

 • 26 – wskazuje kwotę 2667 zł (z pozycji 21 załącznika PIT/IP),

 • 27 – wskazuje kwotę 0 zł (obliczone zgodnie ze schematem wyliczenia wskazanym w polu),

 • 28 – wskazuje kwotę 2667 zł (obliczone zgodnie ze schematem wyliczenia wskazanym w polu),

 • 29 – wskazuje kwotę 32 667 zł (2667 + 30 000 zł = poz. 24 + poz. 28). 

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

W części D.3. pan Michał wpisuje łączny przychód, koszty oraz dochód z działalności gospodarczej po odliczeniu, czyli w pozycji:

 • 30 – wskazuje kwotę 50 000 zł (z poz. 22),

 • 31 – wskazuje kwotę 20 000 zł (z poz. 23),

 • 32 – wskazuje kwotę 32 667 zł (z poz. 29),

 • 33 – wskazuje kwotę 0 zł (z poz. 27).

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

Części E pan Michał nie uzupełnia, w związku z tym, że nie jest wspólnikiem spółki jawnej, która uległa zawieszeniu.

Po uzupełnieniu załączników należy przejść do rozliczenia się na PIT-36L. W związku z tym, że pan Michał skorzystał z ulgi IP BOX, wyjdzie mu zwrot podatku w kwocie 2426,62 zł, który wynika z poniższych obliczeń:
podatek należny z całego roku: 50 000 zł × 19% = 9500 zł
podatek należny z uwzględnieniem IP BOX:
32 667 zł × 19% = 6206,73 zł
17 333 zł × 5% = 866,65 zł

różnica: 9500 zł - (6206,73 zł + 866,65 zł) = 2426,62 zł.

 jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

Reasumując, w rozliczeniu za 2019 rok podatników czeka nie lada wyzwanie, bowiem przepisy te nie są jednoznaczne, stąd wielu z nich nie zdecyduje się na odliczenie ulgi w ramach zeznania podatkowego. Niemniej mamy nadzieję, że powyższa instrukcja wyjaśniająca, jak rozliczyć ulgę IP BOX za 2019 rok, rozjaśni podatnikom uwzględnienie ulgi i tym samym więcej podatników skorzysta z niej w tym roku.

Zgodnie z objaśnieniem podatkowym z 15 lipca 2019 r. ulga może być zastosowana dopiero w rozliczeniu rocznym. Jednak w interpretacji 0115-KDIT3.4011.445.2019.2.AD Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podatnikiem, że stawkę 5% będzie mógł on zastosować już do zaliczek za 2020 r. Jest to jednak odosobnione stanowisko i niezgodne z objaśnieniem podatkowym.

Jak rozliczyć ulgę IP BOX za 2019 rok w zeznaniu rocznym w systemie wFirma.pl?

Podatnik, któremu przysługuje ulga z tytułu IP BOX, niekorzystający ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a oraz art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b ustawy o PIT, w systemie wFirma.pl będzie mógł uzupełnić załącznik PIT/IP do swojego zeznania rocznego – PIT-36 lub PIT-36L.

Aby wygenerować zeznanie roczne z działalności w systemie należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać jeden z odpowiednich formularzy:

 • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),

 • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L).

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

W oknie, które się pojawi, należy wskazać cel zeznania rocznego – złożenie czy korekta.

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

Po akceptacji kolejnych okien pojawi się okno, w którym wskazuje się załączniki, jakie mają być dołączone do deklaracji rocznej. Aby dodać załącznik PIT/IP, należy zaznaczyć opcję ZAŁĄCZNIK PIT/IP.

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

W oknie tworzenia deklaracji należy przejść do załącznika PIT/IP i wypełnić kolejno ręcznie okna. Po ich uzupełnieniu system automatycznie przeniesie wartość dochodu do PIT/B, a kwotę podatku w PIT-36 do pozycji 361 (jeśli występuje jako podatnik) lub 362 (jeśli występuje jako małżonek), a w PIT-36L do pozycji 118.

Dodatkowo system przypomni podatnikowi za pomocą komunikatu na załączniku PIT/B, że powinien on odpowiednio pomniejszyć przychody i koszty dotyczące działalności gospodarczej o te uwzględnione w PIT/IP, aby nie doszło do podwójnego opodatkowania.

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

Sporządzoną deklarację roczną podatnik wyśle bezpośrednio z systemu przez zakładkę START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, gdzie należy zaznaczyć sporządzoną deklarację i skorzystać z opcji WYŚLIJ DO URZĘDU. W oknie, które się pojawi, zatwierdza się dane autoryzacyjne i korzysta z opcji WYŚLIJ DO URZĘDU.

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

Po zleceniu wysyłki przy deklaracji pojawi się koperta, która po pozytywnej wysyłce zmieni kolor na zielony i możliwe będzie pobranie UPO.

jak rozliczyć ulgę ip box za 2019 rok

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów