0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przejęcie zakładu a badania profilaktyczne pracowników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podstawa prawna

Zgodnie z  art. 23[1] § 1 kp w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Oznacza to, że nowy pracodawca nie ma obowiązku podpisywania z przejętym personelem nowych umów o pracę i nie jest zobowiązany do wysyłania pracowników na badania wstępne z medycyny pracy. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której dojdzie np. do zmiany sposobu wykonywania pracy czy zmiany rodzaju świadczonej pracy. W takim przypadku nowy pracodawca ma obowiązek skierowania pracowników na badania profilaktyczne w związku ze zmianą charakteru pracy oraz ze zmianą występujących ryzyk na nowym stanowisku pracy.

Badania profilaktyczne

Inna sytuacja ma miejsce, gdy pracownik zwróci się do nowego pracodawcy o skierowanie na badania okulistyczne w związku z posiadaniem przez niego zaświadczenia od lekarza okulisty z okresu sprzed przejęcia zakładu, w którym stwierdzona była konieczność pracy przy komputerze w okularach korekcyjnych. Nawet jeżeli pracodawca posiada w aktach osobowych tego pracownika aktualnie ważne zaświadczenie lekarskie, z którego nie wynika, że pracownik powinien pracować przy komputerze w okularach, powinien i jest zobowiązany do wystawienia skierowania dla tego pracownika. Pracodawca jest zobowiązany skierować pracownika na badania profilaktyczne do lekarza medycyny pracy w celu potwierdzenia konieczności (lub jej braku) pracy przy komputerze w okularach korekcyjnych.

Jeśli w aktualnych badaniach lekarskich nie ma informacji o konieczności wykonywania pracy przy komputerze w okularach korekcyjnych, a pracownik zgłasza się do pracodawcy z zaświadczeniem od lekarza okulisty stwierdzającego taką konieczność, to pracodawca powinien skierować go na badania profilaktyczne, nie czekając na wyznaczony odległy termin badań. Jeżeli lekarz medycyny pracy stwierdzi konieczność pracy przy komputerze w okularach korekcyjnych, pracodawca będzie zobowiązany zrefundować pracownikowi ich zakup w wysokości określonej u tego pracodawcy w przepisach wewnątrzzakładowych.

Istota przejęcia zakładu pracy

W związku z tym, że istotą przejścia zakładu pracy jest kontynuacja dotychczasowych warunków umów o pracę u nowego pracodawcy, który z mocy prawa wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego pracodawcy, sam transfer w niczym nie zmienia sytuacji prawnej pracowników w zakresie przysługujących im uprawnień. Pracownicy ci u nowego pracodawcy mają te same prawa i obowiązki jak u dotychczasowego, jeżeli warunki te nie zostały im wypowiedziane w określonym terminie.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów