0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie z dzieckiem, gdy ma miejsce drugie małżeństwo

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielu podatników zastanawia się, czy możliwe jest rozliczenie z dzieckiem z pierwszego związku, w sytuacji gdy zawarli drugie małżeństwo. W artykule poruszone zostaną dwie kwestie: możliwość rozliczenia się w takiej sytuacji jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz rozliczenie wspólne z małżonkiem.

Rozliczenie z dzieckiem – kiedy jest możliwe?

Aby rozliczenie z dzieckiem było wykonalne, konieczne jest spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT. Mianowicie rozliczenie z dzieckiem możliwe jest w przypadku rodzica lub opiekuna prawnego, który jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem lub osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację. Dodatkowo:

  • dziecko musi być małoletnie lub uczące się w wieku do 25. roku życia;

  • dziecko nie może uzyskać w roku podatkowym dochodów w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089,00 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Dochody, o których mowa w podpunkcie drugim, wymienione zostały w art. 30b, art. 21 ust. 1 pkt 148 wspomnianej ustawy.

Co ważne, możliwe jest rozliczenie z dzieckiem bez względu na jego wiek, jeśli otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Nie jest możliwe rozliczenie z dzieckiem, jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą bądź dziecko prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym lub podatkiem zryczałtowanym.

Rozliczenie z dzieckiem, gdy ma miejsce drugie małżeństwo

Status podatnika określony w ustawie wskazuje, iż możliwe jest rozliczenie z dzieckiem, jeśli jesteśmy jego rodzicem/prawnym opiekunem oraz jednocześnie jesteśmy rozwódką/rozwodnikiem. Zawarcie drugiego małżeństwa odbiera więc prawa do dokonania wspólnego rozliczenia z dzieckiem (jako samotny rodzic). Potwierdza to między innymi interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2021 roku o sygn. akt 0115-KDIT2.4011.916.2020.1.MD, w której przeczytać można:

(...) Wnioskodawczyni nie posiada statusu «osoby samotnie wychowującej dziecko», bowiem pozostaje w związku małżeńskim. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych według zasad określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Rozliczenie z dzieckiem wskazuje się bezpośrednio na składanym zeznaniu rocznym.

Nie jest zatem możliwe rozliczenie z dzieckiem, w przypadku gdy podatnik zawarł po raz kolejny związek małżeński.

Rozliczenie z dzieckiem a rozliczenie z małżonkiem

Podatnik, który zawarł związek małżeński, mimo iż nie może się rozliczyć razem z dzieckiem (jako samotny rodzic), ma możliwość dokonać rozliczenia wspólnie z małżonkiem, jeśli spełnione są poniższe warunki:

  • żaden z małżonków nie rozlicza się za pomocą podatku liniowego oraz podatku zryczałtowanego;

  • pozostają one we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy;

  • pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy;

  • podatnicy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku dochodowego w Polsce (tj. posiadający rezydencję podatkową w Polsce).

Wynika to z art. 6 ust. 2 ustawy o PIT. Zaletom wspólnego rozliczenia jest fakt, że podatek dochodowy, który powinni zapłacić małżonkowie z tytułu wspólnego zeznania podatkowego PIT, oblicza się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Jeśli zatem jeden z małżonków nie uzyskuje dochodów, rozliczenie z małżonkiem może być bardzo korzystne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów