0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód osobowy - definicja po zmianach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z dniem 1 kwietnia 2014 roku wprowadzono zmiany w definicji samochodu  osobowego dla celów podatku dochodowego. Podatnicy wykorzystujący pojazdy na potrzeby działalności gospodarczej powinni zwrócić na to szczególną uwagę.

Definicja samochodu osobowego obowiązująca do 31 marca 2014 roku

W styczniu 2014 r. definicja samochodu osobowego pojawiła się po raz pierwszy w ustawie o PIT. Do tej pory uregulowana była w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 5a pkt 19a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez samochód osobowy dla celów PIT w pierwszym kwartale 2014 r.  należało rozumieć pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

 • “pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,

 • pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,

 • pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,

 • pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

 • pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, lub z innych dokumentów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, wynika, że jest to pojazd specjalny,

 • pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w lit. a-e, w którym liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

  • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

  • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

  • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.”

Definicja samochodu osobowego obowiązująca od 1 kwietnia 2014 roku

W związku z licznymi zmianami ustawy o VAT w zakresie pojazdów samochodowych od 1 kwietnia 2014 r. modyfikacji uległy także przepisy dotyczące definicji samochodu osobowego na gruncie ustawy o PIT.

I tak na mocy art. 2  ustawy nowelizującej (Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) od 1 kwietnia 2014 r. samochodem osobowym na gruncie PIT jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

  “a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

    – klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju:  wielozadaniowy, van lub

    – z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

  b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

  c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

    – agregat elektryczny/spawalniczy,

    – do prac wiertniczych,

    – koparka, koparko-spycharka,

    – ładowarka,

    – podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

    – żuraw samochodowy,

 d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.”

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w lit. a i b stwierdza się na podstawie przeprowadzonego przez stację kontroli pojazdów badania technicznego, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez te stację oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu zawierającym odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań. W przypadku lit. c należy uzyskać dokumenty wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Reasumując: ustawodawca na początku 2014 roku dokonał poszerzenia katalogu pojazdów nieuznawanych za osobowe i zmienił definicję samochodu osobowego. Natomiast nowe regulacje mają zastosowanie do samochodów nabytych lub wytworzonych od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej oraz użytkowanych na podstawie umów: najmu, leasingu itp. (zawartych od dnia wejścia w życie nowelizacji).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów