0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prywatny samochód osobowy - przekazanie do majątku firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prywatny samochód osobowy zakupiony na umowę kupna-sprzedaży na osobę fizyczna może zostać również wprowadzony do majątku Twojej firmy. Artykuł wskaże Ci jak przeprowadzić poprawnie tę czynność.

Prywatny samochód osobowy w firmie oświadczenie przekazania do majątku firmy

W pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien sporządzić oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności. Oświadczenie to powinno zawierać:

 • datę i miejscowość sporządzenia;
 • dane przedsiębiorcy;
 • oświadczenie o prawie do własności rzeczy (właściciel/współwłaściciel);
 • określenie składnika majątku (nazwa, rodzaj itp. w przypadku np. samochodu będzie to marka, rocznik, nr identyfikacyjne) oraz wszelkie inne dane umożliwiające wprowadzenie środka trwałego do ewidencji oraz właściwe określenie stawki amortyzacyjnej;
 • datę przekazania składnika majątku na potrzeby działalności;
 • wartość początkową przekazanego składnika majątku;
 • podpis właściciela.

Kolejnym warunkiem przekazania prywatnego pojazdu do ewidencji środków trwałych firmy jest to, aby samochód ten spełniał definicję środka trwałego, a więc powinny być spełnione jednocześnie poniższe warunki:

 • stanowić własność lub współwłasność podatnika;
 • być nabytym lub wytworzonym we własnym zakresie;
 • być kompletnym i zdatnym do użytku w dniu przyjęcia do używania;
 • mieć przewidywany okres używania dłuższy niż rok;
 • być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddanym do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Gdy wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, pojazd może być ujęty w ewidencji środków trwałych. 

W celu ustalania wartości początkowej danego składnika majątku należy odnieść się do art. 22g ust. 1 pkt ustawy o PIT, który wskazuje, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia, a jeżeli były używane przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nie były wcześniej amortyzowane – cenę ich nabycia, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Amortyzacja prywatnego pojazdu przekazanego do majątku firmy

Wprowadzając samochód do ewidencji środków trwałych należ poddać go amortyzacji (zazwyczaj 20%) oraz co miesiąc w KPiR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki - będą księgowane odpisy amortyzacyjne, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania.

Szczegóły w zakresie amortyzacji samochodu osobowego omawia artykuł: Amortyzacja samochodu osobowego firmowego

Odliczenie kosztu podatkowego oraz VAT od wydatków związanych z pojazdem

Odliczenie kosztu podatkowego oraz VAT uzależnione jest od tego w jaki sposób przedsiębiorca użytkuje pojazd osobowy będący środkiem trwałym. Przedsiębiorca ma możliwość wykorzystywać pojazd będący majątkiem firmy: 

 • zarówno w działalności jak i prywatnie lub
 • wyłącznie w celach związanych z działalnością.

W przypadku, kiedy pojazd użytkowany jest prywatnie i w działalności, wówczas przysługuje prawo do odliczenia 75% kosztu podatkowego oraz 50% VAT od wydatków związanych z eksploatacją pojazdu oraz od zakupu paliwa. Odliczenie to możliwe jest bez wypełnienia dodatkowych formalności.

Natomiast, jeśli podatnik zdecyduje się na użytkowanie pojazdu wyłącznie w celach działalności, wówczas możliwe będzie odliczenie kosztu podatkowego oraz VAT w 100%, jeśli:

 • pojazd użytkowany będzie wyłącznie w działalności (oznacza to wyłączenie użytku prywatnego),
 • pojazd zostanie zgłoszony do urzędu na formularzu VAT-26,
 • prowadzona będzie ewidencja przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówka,
 • sporządzony zostanie regulamin użytkowania pojazdu w działalności.

Kwestie związane z odliczaniem wydatków związanych z pojazdem omawia artykuł: Wydatek eksploatacyjny pojazdu - koszt podatkowy a odliczenie VAT

Prywatny samochód osobowy w firmie - ujęcie w ewidencji środków trwałych w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl należy na podstawie sporządzonego oświadczenia dodać pojazd do ewidencji środków trwałych poprzez zakładkę: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY gdzie należy uzupełnić wymagane pola dotyczące pojazdu.

prywatny samochód osobowy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów